Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satınalma Tercihlerinin Analizi

Yazar: Burhan Özkan, Selim Adem Hatırlı, İbrahim Yılmaz, Erdoğan Öztürk, Ali Rıza Aktaş
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Probit modeli kullanılarak Antalya ilinde yaşayan ailelerin balık tüketim ve satın alma tercihlerini etkileyen başlıca sosyo-ekonomik faktörlerin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla Antalya kent merkezinde hane halkları ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak Probit modeli tahmin edilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırma bölgesinde ailelerin ortalama aylık geliri, harcamaları ve gıda harcamaları ve bu harcamaları içinde balık harcamasının payı ve balık tüketim miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca, hane halklarının balık satın alma davranışları ve bu davranışlara etki eden faktörler de ortaya konulmuştur. Probit modelinde modelin iyilik uyum ölçüsü olarak Olabilirlik Oran İndeksi Kullanılmış ve İndeksi Değeri %9 olarak belirlenmiş olup modelin uyumunun iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olabilirlik Oran Test istatistiği (LR), balık tüketim tercihini ortaya koymak için modele dahil edilen değişkenlerin katsayılarının tamamının %10 önem düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Kullanılan modelin başarı ölçütleri olarak Maddala ve Mcfaddan belirlilik katsayıları (R~) 0.30, Mcfaddan belirlilik katsayısı 0.35 olarak tahmin edilmiştir

Araştırmayı İndir

Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler

Yazar: Göksel Armağan, Cemal Atıcı, Kezban Konak, Altuğ Özden
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Bu çalışmada Aydın bölgesindeki zeytinyağı işletmelerinin ekonomik ve ihracat performansları incelenmiştir. İncelenen işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ölçekte zeytinyağı üreten işletmelerdir. Bu işletmeler teknolojiyi izleme ve ölçek ekonomilerinden yararlanabilecek üretim düzeyi açısından istenilen seviyeden oldukça uzaktır. Gerek üretim sürecinde gerekli hijyenik şartlara ve standartlara uyulmadığı ve gerekse üretim sonrasında oluşan atıkların yeterince arıtma sürecine tabi tutulmadan çevreye salındığı gözlenmiştir. İncelenen bu işletmelerin üretim yapılan itibariyle iç ve dış piyasalar açısından piyasada istenilen standartlara uygun, çevreye duyarlı ve AB sürecinde dış rekabete açık bir yapıda olmadıkları ve üyelik sürecinde oldukça fazla alanda sorun yaşayabilecekleri ortadadır. Bu sorunların giderilebilmesi için işletmelerin finansal kaynaklardan yararlanarak rekabet edebilir bir ölçek ekonomisine sahip olmaları ve işletmelerini standartlara uygun hale getirmeleri zorunludur. Ayrıca çevresel sorunlara neden olmamaları için etkin bir şekilde denetime tabi tutulmaları gerekmektedir. Dış pazarlarda rekabetçi konuma gelebilmeleri içinse dış pazarlar bulmayı kolaylaştırıcı, pazarlar konusunda bilgi sağlayıcı, teşviklerden etkin bir şekilde yararlanmayı sağlayıcı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) konusunda aydınlatılması ve bu tür bir yapılanmaya katılımları konusunda çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bölgedeki işletmelerin verimli ve rekabet edebilir bir şekilde üretim yapabilmeleri sağlanabilir
Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, İhracat Potansiyeli, Sektörel Dış Ticaret Şirketi.

Araştırmayı İndir

Van İli Tarım İşletmelerinde Ekstansif Çalışma Nedenleri

Yazar: İbrahim Yıldırım, Ahmet Şahin, Cengiz Çakır
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmanın başlıca amacı Van ili tarım işletmelerinin ekstanstif tarım yapmalarının nedenlerini incelemektir Çalışmanın ana materyalini 101 Y 095 /VAP-05 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında Van ilinin tüm ilçelerindeki (12 ilçe) 68 köyde toplam 788 işletmeden anket yöntemi ile toplanan orijinal veriler oluşturmaktadır Veriler, 2001-2002 üretim dönemine ait bulunmaktadır. İşletme başına düşen ortalama aile işgücü potansiyeli 1523.9 erkek işgünü olmasına karşılık, bu potansiyelin %27.58’i kullanılabilmektedir. Nadas alanlarının toplam arazi (124 dekar) içindeki payı %34.92’dir. Başlıca yetiştirilen bitkisel ürünler buğday, arpa ve yoncadır Ortalama parsel sayısı 6.1 adet ve ortalama parsel büyüklüğü 20.2 dekardır. Ortakçılık ve kiracılık yaygın değildir. Mülk arazinin toplam arazi içindeki payı % 91.77’dir. İşletme sermayesi toplam sermayenin % 11.73’ünü oluşturmaktadır. Dekara düşen işletme sermayesi 57.07 YTL olup, bu miktar işletme büyüklüğüne paralel olarak azalmaktadır. Aynı şekilde inek ve koyun başına düşen işletme sermayesi de işletme büyüklüğüne orantılı olarak azalmaktadır. Toplam buğday miktarının % 59.25’si öz tüketime ayrılmaktadır. Ekstansif tarım yapılmasının nedenleri arasında aile işgücü potansiyelinin yeterince kullanılamaması, ürün çeşitliğinin az, nadas alanlarının yüksek olması: arazi parçalılığı ve tasarruf şekilleri: yetiştirilen başlıca bitkisel ve hayvansal ürünlerin verimlerinin düşük olması: işletme sermayesinin yetersiz olması ve özellikle küçük işletmelerde öz tüketime yönelik bir üretim şeklinin egemen olması sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: Ekstansif Tarım, Tarım İşletmeleri, Van İli

Araştırmayı İndir

Ailelerin Et Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Tokat İli Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Kemal Esengül, Ziya Gökalp Göktolga
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Araştırmada, Tokat ilinde yaşayan 138 adet hane halkından anketlerle elde edilen veriler yardımıyla et tüketimleri incelenmiştir. Aileler üç farklı gelir grubu ile incelenmiştir. Aileler ortalama 4.45 kişiden oluşmakta, ortalama aylık gelirleri 1065 YTL ve bu gelirin yaklaşık %25’ini gıda harcamalarına ayırmaktadırlar. Ailelerin et tüketim değerleri, gıda harcamaları içerisinde ikinci sırayı almaktadır. Et tüketimi içerisinde ise kırmızı et tüketim değeri oldukça yüksektir. Ailelerin et tüketimlerini etkileyen faktörlerin önem derecelerini ortaya koyabilmek için regresyon analizi yapılmıştır. Et tüketimlerini en iyi açıklayan denklem logaritmik fonksiyondur. Analiz neticesinde: Kırmızı et tüketiminin: kırmızı et fiyatı, kanatlı et fiyatı, hanelerin aylık geliri, hanelerin aylık gıda harcama tutarları, hanedeki kişi sayısı ve aile reisinin eğitiminden, Kanatlı eti tüketiminin ise: kanatlı et fiyatı, kırmızı et fiyatı, hane halkının aylık geliri, hanedeki toplam kişi sayısı değişkenleri tarafından etkilendikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı Et, Tavuk Eti, Harcama, Tüketim, Tokat.

Araştırmayı İndir

Harran Ovasında Tesviye Yapılan Arazilerde Kompost ve Yeşil Gübre Uygulamasının Pamuk Verimine Etkisi

Yazar: Halil Polat, Nesibe Devrim Almaca
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Araştırma 2000-2004 yılları arasında Harran Ovası’nda bulunan Sultantepe Köyü’nde; yörede üretimi yapılan pamuk, buğday, mısır artıklarından ve at gübresinden oluşturulan tarımsal artık kökenli kompost ve fiğ kullanılarak pamuktan istenilen verimin alınması amacıyla, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü ve çakılı olarak yürütülmüştür. Araştırmada şu konular uygulanmıştır: A0 0.0 ton/dekar kompost, A1 0.5ton/dekar kompost, A2 1.0 ton/dekar kompost, A3 1.5 tonu dekar kompost , A4 Yeşil gübre (fiğ). Tüm konulara 13 Kg-N/da ve 7 Kg -P2O5/da gübre verilmiştir. Araştırmada Stonville- 453 pamuk çeşidi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, birleştirilmiş dört yıllık pamuk verimleri üzerinden yapılan varyans analizlerinde, konular arasında %1 seviyesinde istatistiksel anlamda farklılık belirlenmiştir. Dört yıllık verim ortalamalarında kontrol konusundan (klasik gübre uygulaması) 340 kg/da verim alınmıştır. Bu sebeple 4 yılda da en yüksek verimin alındığı ve 1 ton/da kompostla birlikte 13 Kg-N/da ve 7 Kg – P2O5/da’nın uygulandığı ve 494 kg/da verimin (yıllar ortalaması) alındığı A2 konusu tesviye edilen arazileri için önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kompost, Harran, Yeşil Gübre, Pamuk

Araştırmayı İndir

Mali Küreselleşmenin Türk Vergi Sistemine Olası Etkileri ve Tarımın Geleceği

Yazar: Burcu Berke
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Diğer
Özet
Küreselleşme süreci, üretim ve dağıtım ağlan, finansal kurumlar, ürünler ve işlemleri merkezileştirmekte ve hem özel hem de kamu sektörlerindeki politikalar ve uygulamalar üzerinde derin bir etki yaratmaktadır. Cari vergi sistemleri, her ülkenin kendi vergi politikasını düzenlediği ve ulusal ekonominin ihtiyaçlarım dikkate alarak oluşturduğu vergi sistemleridir. Oysa, küreselleşme süreci, vergileme seviyesi, vergilerin karışımı, belli vergilerin dizaynı ve bu vergilerin yönetim ve uygulanma biçimini değiştirmektedir. Bu olgu, hükümetlerin vergi toplama güçlerini azaltmaktadır. Emek ve sermaye ülkeler arasında hareketli iken faktörler yüksek vergi bölgelerinden düşük vergi bölgelerine kaydıkça bu faktörlerin vergilendirilmesi güçleşmekte ve vergi ödeyicileri kaybolmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, küreselleşmenin Türk ve Dünya vergi sistemlerine olan etkilerinin incelenmesi ve tarım politikalarına ilişkin bazı sonuçlar çıkarılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Mali Küreselleşme, Türk vc Dünya Ülkelerinin Vergi Politikaları, Tarımsal Politikalar

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Kredi Piyasasındaki Gelişmeler

Yazar :Erdoğan Güneş
Yıl:2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Günümüzün ve geleceğin stratejik sektörleri arasında yer alan tarım sektörünün gelişmesi ticaretle bütünleşmesine bağlıdır ve bu bütünleşme sektöre ilgiyi artırmaktadır T.C. Ziraat Bankası A.Ş tarım sektörüne verilen kredilerde ağırlıklı payını korumaktadır. Son yıllarda çeşitli kredi paketleriyle özel sektör bankacılığının payı da artmaktadır Tarımsal kredi piyasalarında 2001 yılında 10 milyon 542 bin YTL ile sınırlı olan özel bankaların kredi miktarı, 2004 yılında yaklaşık 10 kat artarak 108 milyon 248 bin YTL’ ye ulaşmıştır. Bankacılık sisteminin tarıma yönelmesi, kredi piyasasında rekabetin artmasını olanak sağlayarak, üreticiye alternatif seçenekler yaratacaktır. Özel bankalar, tarım işletmesi açmak, işletmesini modelimize etmek ya da nakit ihtiyacını gidermek isteyen üreticilere, uygun faiz ve vadelerle krediler açmaktadır AB’ye üyelik sürecinin Türk tarımında yeni yatırımları ve dolayısıyla Finansman ihtiyacını artırması, kredi piyasalarında özellikle bankaların tarım sektörüne yönelimini artırmıştır ve bu yönelim uyum sürecinde hızlanacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de tarımsal kredi piyasası, bu piyasa içerisinde özel sektör bankacılığının yönelimleri ve kredi uygulamaları araştırılmıştır. Bu gelişmelerden Türkiye tarım sektörünün yararlanma olanak ve sınırlılıkları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal İşletme, Bankacılık, Kredi, Finans Piyasası

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Kredi Uygulamalarında Basel II Düzenlemeleri

Yazar: Dilara Altürk, Mehmet Bülbül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Bankaların yönetimi diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yönetimine benzememektedir Bankaların bilançolarının değerlendirilmesi de farklılık göstermektedir. Diğer sektörlerdeki işletmeler kendi kaynaklan ile çalışırken, bankalar müşterilerinden topladıkları mevduatlarla çalışmaktadırlar Plasmanlarını ise bu kaynaklardan sağlamaktadırlar. Bu nedenle bankalar risk altındadır. Basel Sermaye Anlaşması (Basel-ll), bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan ve 2006 yılı sonunda birçok ülkede yürürlüğe girmesi beklenen standartlar bütünüdür Basel-ll, bankalarda etkin bir risk yönetimim ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği Ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu sayede sağlam ve etkin hır bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için sunulmuş Türkiye için dc önemli bir fırsattır Sermaye uzlaşmasında sermaye yeterlilik oram kredi riskine duyarlı bir şekilde oluşturulmuştur. “Sermaye Uzlaşması” ilk Önce uluslararası bankacılık sistemleri için geliştirilmiş fakat daha sonra gördüğü rağbetten dolayı Türkiye dahil çok sayıda ülke bunu kabul etmiştir. 2006 yılında Basel-II* ye uyum çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir Bankacıların ve denetleyicilerin hızlı hareket etmeleri yeni bir denetim süreci açısından çok önemlidir. Bu zorlu süreçte, ülkemiz bankalarının eksiklerini tamamlayıp tarımsal kredi uygulamalarında da değişimlere hazır olmaları gerekmektedir. Bu hazırlıklar tarım sektörü dahil, kredi talebi olan bütün sektörlerin kredilendirilmesinde temel düzenlemeleri içerecektir. Sunulacak bildiride Basel-11 Anlaşmasının Türkiye bankacılık sistemine ve özellikle de tarımsal kredi uygulamalarına olası etkileri ortaya konacak ve tartışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Basel-II, Risk, Kredi, Sermaye Uzlaşması

Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Domates Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Karşılaştıkları Riskler ve Risk Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Orhan Gündüz, Kemal Esengül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Çalışmanın amacı, üreticilerin karşılaştıkları risk faktörleri ve bunlara karşı geliştirilebilecek stratejilerin analiz edilmesidir. Araştırmada, Tokat ili merkez ilçede domates yetiştiren 77 işletmeden anket ile sağlanan veriler kullanılmıştır. Veriler Çok boyutlu Ölçekleme yöntemi ile analiz edilmiştir. Çok boyutlu ölçekleme analizi sonucu üreticiler açısından riske neden olan faktörlerden: ülke ekonomisindeki ve hükümet politikalarındaki değişimler, tarıma yönelik desteklemelerdeki değişimler ile hastalık ve zararlıların benzer etkiye sahip oldukları ve önem derecelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Riske karşı geliştirilebilecek stratejilerden, hastalık ve zararlılar ile mücadele ve ürün fiyatlarının önceden belli olmasının üreticiler açısından çok önemli olduğu ve benzer etkiye sahip oldukları tespit edilmişti
Anahtar Kelimeler:Domates, Risk, Risk Stratejileri, Çok boyutlu Ölçekleme.

Araştırmayı İndir

Organik ve Geleneksel Sistemde Fındık Yetiştiren Üreticilerin Risk Tutumlarının Karşılaştırılması

Yazar: Kürşat Demiryürek, Vedat Ceyhan, Osman Uysal
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, Samsun ılı Terme ilçesinde organik ve geleneksel sistemde fındık yetiştiren üreticilerin risk tutumları belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler inceleme alanında organik fındık üreten çiftçilerin tamamından ve geleneksel fındık üreticiler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş M çiftçiden anket yoluyla toplanmıştır Risk tutumlarının belirlenmesinde olasılığa sübjektif yaklaşım benimsenmiş ve referans kuman ile tercih ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, organik fındık yetiştiricilerinin %67’sinin ve geleneksel fındık yetiştiren çiftçilerin %42’sinin risk seven grubunda yer aldığını göstermiştir. İnceleme alanında geleneksel fındık üreticilerinin riske karşı olma derecelerinin, organik fındık üreticilerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlan ayrıca çiftçilerin risk tutumlarının organik tarımı benimsemede önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çiftçilerin risk tutumlarının belirlenmesini kolaylaştıracak kayıtların tutulmasının teşvik edilmesi ve risk tutumunu belirleyen faktörlerin bütüncül bir yaklaşımla saptanması, organik olmayan fındık üreticilerinin organik tarıma geçişini kolaylaştırabilecektir.
Anahtar Kelimeler:Fındık, Organik Tarım, Risk Tutumu

Araştırmayı İndir