Aydın İlinde Tarıma Dayalı Gıda Sektöründeki İşletmelerde Yöneticilerin Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yazar: R. Tunalıoğlu, F. Çobanoğlu, M. Cankurt, G. Çınar, M. Karataş Özkan, T. Bektaş,
J. Howell, Ç. Yavuz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Tarımsal gıda üretim ve işleme sektöründe verimlilik ve katma değer, diğer sektörlere göre göreli olarak daha düşüktür. Tarıma dayalı gıda sektöründe çalışan işletme yöneticilerinin, girişimcilik eğilimleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi, bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, Aydın ilinde tarımsal gıda ürünleri alt sektöründe faaliyet gösteren 41 adet işletme yöneticisi ile yüz yüze anket çalışması yapılarak elde edilmiştir. Anket çalışmasında, sorular hazırlanırken, 7’li likert ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçekte: 1:kesinlikle hayır, 4:orta düzeyde kabul ve 7:kesinlikle evet durumunu ifade etmiştir. Araştırmada, işletme yöneticilerinin cinsiyeti ve eğitim durumlarının yansıra, sahip olunan yıllık işletme cirosu (brüt gelir) özellikleri esas alınarak, başlıca girişimcilik özellikleri olan: yenilik, proaktiflik, risk alma unsurları, rekabetçi-agresiflik unsurları ve otonomi açısından farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir. Ayrıca, yine işletme yöneticisinin cinsiyeti, eğitimi ve sahip olunan yıllık işletme cirosu özelliklerine göre, girişimci olunmasına sebep olan ekonomik ve sosyal sebepler belirlenerek, gruplar arasındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesinden dolayı, gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde, nonparametrik testler kullanılmıştır. Söz konusu analizler için, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre: işletme yöneticisinin cinsiyeti, eğitim seviyesi ve işletmenin sahip olduğu yıllık ciro özelliklerine göre, işletme yöneticilerinin girişimcilik eğilimlerinde önemli farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir. Bayan girişimcilere ve işletme ciroları göreli olarak daha düşük olan işletmelere, finansal kaynakların geliştirilmesi ve uzmanlaşmaya yönelik desteklerin verilmesi önerilebilir. İşletme yöneticilerine, iç ve dış pazarlara daha rahat erişim konusunda eğitim çalışmalarının geliştirilmesi kuvvetlice tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda, inovasyon, rekabetçilik, risk alma, tarımsal girişimcilik.

Araştırmayı İndir