Türkiye’de Kırsal Gençliğe Yönelik Yürütülen Yayım ve Eğitim Çalışmaları

Yazar: Buket Karaturhan, Tayfun Çukur, Dilek Bostan Budak, Süleyman Kaya
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Birleşmiş Milletler, 15-24 yaşlan arasında bulunan kişileri gençlik olarak tanımlamaktadır. Bugün dünya nüfusunun önemli bir kısmım gençler oluşturmaktadır. Türkiye’de genç bir nüfusa sahiptir. 2011 yılı itibariyle 15-24 yaşlan arasındaki nüfus 12542174’tir (TÜİK, 2012c). Kırsal gençlik, bugüne değin yürütülen tarımsal yayım programlarından çok az yararlanan önemli bir gruptur. Kırsal alanlarda yaşayan milyonlarca genç kırsal gelişme sürecinde önemli ve işlenmemiş bir kaynağı oluşturur (Ceylan, 2010). Kırsal gençliğe yönelik yürütülen yayım çalışmaları ayrı bir öneme sahiptir. Zira bugünün kırsal gençleri, yarın tarımsal faaliyetleri yürüten ve işletmesiyle ilgili önemli kararlar alan bireyler olacaktır. Kırsal gençliğin, tarım, ev ekonomisi, grup önderliği ve gelişen kırsal yaşam alanlarında pratik eğitime olan gereksinmeleri çok geniştir (Ceylan, 2010). Tarımsal yayım aracılığıyla sunulan okul dışı eğitim programlan, eğitimde bazı olanaklar sağlamaktadır. Fakat yayım elemanı/çiftçi ailesi oranının düşük oluşu ve gençlik programlarının organize edilmesi ve desteklenmesinde hazırlık çalışmalarının genel olarak yetersiz oluşu, bu eğitim olanaklarım sınırlamaktadır. Genç çiftçi organizasyonları ve diğer STKların kırsal gençliğin iyileştirilmesinde tarımsal yayım için büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Genç çiftçi örgütleri aracılığıyla tarımsal üretimde geliştirilmiş yöntemlerin yanında gelir kazandırıcı beceriler öğretilir ve beslenmenin iyileştirilmesi, nüfus ya da aile planlaması eğitimi gibi aile yaşamına katkıda bulunacak yayım programlan düzenlenebilecektir (Ceylan, 2010).
Bu çalışmada, Türkiye’ de ve dünyada kırsal gençliğe yönelik yürütülen yayım çalışmalarının önemi üzerinde durulduktan sonra, son yıllarda ülkemizde bu konuda yürütülen yayım ve eğitim çalışmaları genel hatlarıyla incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal gençlik, yayım, eğitim
Araştırmayı İndir