Kırsal Göçün Sosyo Ekonomik Etkileri: Konya İli Hüyük İlçesi Örneği

Yazar: Arzu Kan, Gülbahar Kurt, Keziban Özmen, Şeyma Nur Sezik
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Günümüzde göç hareketleri Türkiye açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle Türkiye’de iç göç hareketleri kırsal alanlardan şehirlere doğru yaşanan hareketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma Konya ili Hüyük ilçesinde kırsal kesimden şehirlere doğru gerçekleşen göçün sebeplerini ve köylerdeki tarımsal yapıya etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla gerekli olan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Anket çalışmasında Konya ili Hüyük ilçesi İmrenler ve Burunsuz köylerinde toplam 42 anket yapılmıştır. Bölgedeki göçün nedenlerini ve etkilerini belirtmek için, iki köyünün tamamında tam sayım yöntemiyle 42 hane reisiyle yapılan anket sonuçları kullanılmıştır. Araştırma bölgesinde kırsal kesimden şehre doğru olan göç halen devam etmektedir. Anket yapılan köylerde 2000-2015 yılları arası dönemde köylerin nüfusu %33 azalmıştır. Köyden topluca göç eden hanelerin göç ettikleri yerler arasında birinci sırayı İstanbul, İzmir, Ankara gibi il dışındaki il merkezleri almaktadır. Haneleri göçe sevk eden faktörlerin başında köylerde yeterli iş imkanının olmaması nedeniyle ortaya çıkan geçim sıkıntısı gelmektedir. Göç eden hane reislerinin yaşı: köyde oturanlara göre daha genç, eğitim durumları daha yüksektir. Köylerdeki göç hızını azaltmak için köylerin en önemi geçim kaynağı olan tarımın yapısı: eğitim, yayım, sulama vb. teknik ve altyapı hizmetleri ile güçlendirilmeli ve köylerdeki diğer altyapı imkanları geliştirilmelidir. Çalışmanın genel amacı, kırsal göçü genel hatlarıyla ele alarak, kırsal göçün sosyal ve ekonomik etkilerini Konya ili Hüyük ilçesi kırsalında incelemektir.

Araştırmayı İndir