Avrupa Birliği Üyelik ve Katılım Sürecinde Mali Yardımların Tarım Sektörü Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Yazar: R. Figen Ceylan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslar Arası Tarım Ve Ticaret
Özet:

Tarım sektörüne sağlanan mali katkılar açısından, Avrupa Birliği (AB) entegrasyon süreci, dikkat çekici uygulamalar içeren ve sonuçlar üreten bir uluslararası işbirliğine işaret etmektedir. Avrupa Birliği’nin üye ülkelerin mali transferlerinden oluşan bütçesinin en büyük kalemi başlangıçtan beri Ortak Tarım Politikası ve politika kapsamında kullanılan Garanti fonları iken, ikinci büyük kalem ise Uyum Politikası aracı olan yapısal fonlardır. Bu çalışma kapsamında Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde üye ülkelere politika araçları çerçevesinde ve adaylık ile katılım sürecinde diğer ülkelere kullandırılan fonların genel kapsamı ve özellikle tarım sektörü tarafından kullanılan fonlar ile ilgili güncel gelişmelerden bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, mali yardım, uyum, Ortak Tarım Politikası, Uyum Politikası, IPA.

Araştırmayı İndir

Financing Agriculture In Turkey, Germany And Romania

Yazar: Adriana Carmen Cazan, R. Figen Ceylan, Yavuz Taşçıoğlu, Cengiz Sayın
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Agricultural investment is one of the most important and effective strategies for economic growth and poverty reduction in rural areas. FAO (Food and Agriculture Organization of United Nation) indicates that “Many countries that have consistently invested in agriculture are on track to achieve the first Millennium Development Goal of reducing by half the proportion of hungry people”.
One of the most common ways of investing in agriculture is to get a bank loan. This paper intends is to analyse the value of agriculture loans that were taken by the farmers. The agricultural funds provided in Turkey, Romania, and Germany comparatively with specific reference years differing among countries due to data availability. For the comparison the data are received from National Bank of Romania, Germany and The Banks Association of Turkey. Total value of agriculture loans will be split at the total farmland, as the results we will have the amount that was used to fund a hectare.
Keywords: agricultural loans, rural area development, fund a hectare.

Araştırmayı İndir

Türkiye Ve Romanya’da Organik Tarımın Karşılaştırılması

Yazar: Cristian Viorel Popescu, R. Figen Ceylan, Cengiz Sayın
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
‘Organik tarım’, çevre kirliliğine yol açan ürünlerin tüketimi yoluyla oluşan hastalıklar sonucunda toplumun gıda güvenirliği ölçülerine olan güvensizliğinin bir ifadesi olarak 1980lerde ortaya çıktı. Organik tarım, endüstriyel ülkelerin tarım sektörlerinden yaşadığı problemlere bir sonuç olarak geçtiğimiz son otuz yılda artan şekilde ilgi toplamıştır. Bugün Avrupa Birliği‘nde artan sayıda destek tüketicilerin gıda güvenilirliği hususunda bilgilerini ve çevresel duyarlılığını artırmak üzere sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye ve Avrupa Birliği‘nde tarım-çevresel programlar üretici gelirini çevre dostu şekilde desteklemek üzere uygulanmaktadır. Türkiye ve AB‘de organik üretime farklı oranlarda finansal destekler sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Romanya ve Türkiye arasında 2006 ve 2014 yılları arasında bir karşılaştırma yaparak organik sektörün ne kadar büyük olduğunu, destek politikalarını belirlemek ve Romanya ve Türkiye‘nin organik tarımı rekabetçi şekilde mi yoksa öncül şekilde mi uyguladığının açıklanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Organik tarım, finansal destekler, pazar politikası, Türkiye, Romanya

Araştırmayı İndir

Tarımsal Kuruluşlar – Nasıl Değişti?

Yazar: Farangis Rahmonova, Figen Ceylan,Yavuz Taşçıoğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Toplumun tarımsal kurumların ne yaptığından haberdar olması ve böylece bu kurumlara kaynak geliştirme süreçlerinde ve faaliyetlerinde etkin olarak yer vermesi ve bu kurumların sağladığı desteklerden istifade etmesi artarak önem kazanmaktadır. Bu çalışma 2000 ve 2015 yılları arasında AB’nin yeni üyelerinden seçilmiş bazı ODAÜ –Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya) ve Rusya ve Türkiye’de tarımsal kuruluşların gelişme ve değişme sürecini incelemeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamındaki tüm ülkelerin 2000 ve 2015 yılları belirlenen reformları tamamlama durumunun, kendi özerk kurumlarını, yönetim organlarını tanımlamalarını, finansman düzenlemeleri ve tarımsal araştırmaya özel atıfla destek programlarına göre kıyaslamaktadır. Bu gözden geçirme ile tarımsal kuruluşlarının ne yaptığı, yönetişim, idare ve operasyonel anlamda nasıl faaliyet gösterdiği ve ne gibi sorunlarla mücadele ettiğine dair açık bir görüşün oluşturulması istenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal kuruluşlar, polika, Avrupa Birliği, ODAÜler, Türkiye, Rusya

Araştırmayı İndir

Kabuklu Meyve Üretim Değerinin Millli Gelir Ve Tarımsal Gelir Üzerine Etkisi

Yazar: Burhan Özkan, Figen Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Kabuklu meyve ticaretinin tarım ürünleri ticaretimizdeki önemi giderek artmaktadır. Bu ürünlerle ilgili planlama yapmak için, ürünlerin gelir üzerine olan etkisi incelenmelidir. Bu çalışmada 1991-2005 yılları arasında gerçekleşen fındık ve Antep fıstığı üretim değerlerindeki değişmenin milli gelire ve tarımsal gelire olan etkilerini belirlemek için analizler yapılmıştır. Veri oluşum süreçlerinin incelenmesi neticesinde, durağan olan üretim değeri verilerinin gelir verilerindeki değişim üzerinde önemli bir açık 1 ayıcılığa sahip olmadığı anlaşılmıştır. Analizden anlamlı sonuçlar elde edilmesi için, veri setinin geliştirilmesi ve dönemsel etkilerin ayrıştırılması için kısa vadeli dalgalanmaların incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kabuklu Meyve, Milli Gelir, Tarımsal Gelir, Zaman
Serisi Analizi

Araştırmayı İndir

Gelişmekte Olan Ülkelerde Pamuk Üretimi, Sanayileşmesi ve Pazarlaması: Benin ve Türkiye

Yazar: R.Figen Ceylan, Mouinatou Alidou, M.Göksel Akpınar, Burhan Özkan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip olduğundan dolayı özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha çok üretilmektedir. Bu çalışmada, temel amacımız birbirinden farklı ekonomik ve coğrafi özelliklere sahip olan Benin ve Türkiye üzerinden pamuğun üretimi, sanayileşmesi ve başta yurtdışına olmak üzere pazarlanması sürecindeki yıllara bağlı değişikliklerin ve bu değişikliklerin nedenlerinin incelenmesidir. Bu amaçla 1960-2013 yılları arasında ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler analiz edilecek, kritik değişmelerin açıklanmasında politika ve uygulama kaynaklarına başvurulmuştur. Bu şekilde iki ülke için ayrı ayrı ihraç ürünü niteliğine sahip olan pamuk sektöründeki gelişme potansiyelinin değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, gelişmekte olan ülke, pamuk ticareti, Benin, Türkiye

Araştırmayı İndir

Baklagil Ürünleri Fiayatlarındeki Gelişmelerin Ekonomik Perspektifte Değerlendirilmesi

Yazar: M. Göksel Akpınar, Mısra Çakaloğlu, R.Figen Ceylan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünyada ve Türkiye’de üretimi ve tüketimi yaygın olan baklagiller, düşük yağ oranı ve yüksek karbonhidrat özelliğiyle beslenmede bitkisel proteinin ana kaynağını oluşturmaktadır. Gıda tüketim modeline göre gelişmiş toplumlarda protein ağırlıklı tüketim yapısı gözlenirken gelişmekte olan ülkelerde karbonhidrat tüketimi öne çıkmaktadır. Gelir tüketim esnekliğine bağlı olarak düşük mal olarak adlandırılan baklagiller özellikle iç pazarda son dönemlerde görülen fiyat artışları nedeniyle lüks ürün konumuna geçiş göstermiştir. Genel olarak düşük fiyat düzeyinde konumlanan bu ürünlerdeki yüksek fiyat artışları beraberinde talep daralmasını da ortaya çıkarmaktadır. Bu durum bir taraftan tüketici mağduriyeti doğururken diğer taraftan üretimin sürdürülebilirliği üzerinde negatif etkiler oluşturmaktadır. Belirtilen gerekçelerle bu çalışma kapsamında Türkiye’de baklagil ürünleri piyasasındaki gelişmelerin fiyat ve etkili unsurlar ekseninde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ile özellikle iç pazarda tüketim duyarlılığının yüksek olduğu kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi ürünlerde dönemsel olarak meydana gelen yukarı yönlü şiddetli fiyat hareketliliği nedenlerinin ekonomik perspektifle incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma materyali olarak ikincil veri ve literatür kaynaklar kullanılmıştır. Bütün bulgular, çoğunlukla ihracatçı konumda bulunulan baklagil piyasasında, fiyat değişimlerinin ağırlıklı olarak iç piyasayı etkilediğini göstermektedir. Teknolojinin gelişimi ve özel destekleme politikaları eşliğinde baklagillerin katma değer üretme özelliğinin artacağını öngörmek yanlış olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yemeklik baklagiller, üretim, tüketim, piyasa, fiyat

Araştırmayı İndir

Antalya İlinde Serada Domates Yetiştiriciliğnde İşletme Sahibinin Demografik Özelliklerinin Domates Verimi ve Geliri Üzerine Etkileri

Yazar: Burhan Özkan, R.Figen Ceylan, Hatice Kızılay
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmanın amacı cam ve plastik serada domates üretiminde işletme sahibinin eğitim, yas ve seracılık deneyimi gibi demografik özelliklerinin işletme basına elde edilen verim ve işletme geliri üzerine etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla 2007 yılında Antalya ilinde cam ve plastik serada domates üreten üreticiler ile gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada 102 güzlük, 69 yazlık ve 85 kışlık üretim yapan işletmecilerden elde edilen ekonomik ve demografik veriler arasındaki ilişki SAS programında En Küçük Kareler yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre işletmelerde üreticinin seracılık deneyiminin 10 yıldan fazla olması ve üreticinin üretim döneminde aldığı tarımsal danışmanlık hizmetleri üretim gelirini olumlu etkilerken hane halkı cinsiyet dağılımının üretim üzerine anlamlı olmamakla birlikte kadınlar aleyhine negatif olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serada domates üretimi, verim, işletme geliri, demografik özellikler, Antalya

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçiminde Etkili Faktörler

Yazar: M. Göksel Akpınar, Burhan Özkan, Hatice Kızılay, Figen Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, hane halklarının yaş meyve sebze tedarik kanalı seçiminde etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, yaş meyve sebze perakende satış noktalarına ilişkin çeşitli özelliklerin tüketici tercihindeki önemlilik derecesi sorgulanmıştır. Çalışma kapsamını, Antalya ili kent merkezinde ikame eden hane halkları oluşturmuştur. Çalışmanın temel materyali ise, hane halkı düzeyinde gerçekleştirilen tüketici anketlerinden derlenen orijinal verilere dayanmaktadır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket uygulaması Şubat-Mart 2007’de toplam 300 hane halkı üzerinde yürütülmüştür. Tüketici anketlerinden elde edilen veriler SPSS 9.0 programında değerlendirilmiştir. Çalışmada veri analiz tekniği olarak çok değişkenli analiz yöntemlerinden Faktör analiz tekniği uygulanmıştır. Tüketici tercihlerinin önem seviyesine göre değerlendirilmesinde ise Likert Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuç bulgularında, yaş meyve sebze tedarik kanalı seçiminde tüketiciler açısından gözönüne alınan en önemli özellik; “ikamet yerine yakınlık- ” şeklinde saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaş Meyve Sebze, Tedarik Kanalı, Tüketici Tercihi, Faktör Analizi

Araştırmayı İndir

Gıda Ürünlerine Olan Talebin Tüketicilerin Harcama Gücü İle İlişkisin Analizi

Yazar: Burhan Özkan, Figen Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Gıda tüketimine olan talebin gelir artışına bağlı olarak göreceli olarak azalması beklenmektedir. Bu durum gıda tüketim talebinin, özellikle temel gıda ürünlerine olan talebin gelire göre esnekliğinin negatif olmasından kaynaklanmaktadır. Talepteki azalma eğiliminin temel nedeni düşük gelir grubundan ülkeler için temel ihtiyaç olan temel gıda maddelerinin, yüksek gelir grubundan gelişmiş ülkeler için düşük bir mal olmasıdır Ayrıca, yüksek gelir grubundan ülkelerde tüketicilerin işlenmiş gıda ürünlerine ve lüks malların tüketimine yönelik taleplerinin artması beklenmektedir. Bu durum ülkeler arasındaki tüketim alışkanlıklarına olduğu gibi, aynı ülke içindeki farklı tüketim gruplarının tüketim eğilimlerine de yansımaktadır Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de gelire bağlı olarak gıda tüketimi talebi değişiminin tüketici eğilimlerine mutlak olarak yansıyıp yansımadığını saptamaktır. 2002-2006 yılları arasında yapılan gıda ürünleri harcamalarının tüketim harcamalarının yüksekliğine bağlı olarak ayrılan % 20’lik beş harcama grubuna göre değişiklik gösterip göstermediği varyans analizi aracılığıyla incelenmiştir. Çalışma kapsamında, en yüksek gelir grubunun mutlak olarak fazla gıda harcaması yaptığı, orta gruptaki % 60’ın harcama eşit olduğu ve en düşük gelir grubunun da en düşük harcama ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Varyans Analizi. Gıda Harcamaları % 20’ lik Gelir Grubu

Araştırmayı İndir