Konya İli Çumra İlçesinde Mısır Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin Avrupa Birliği Tarımsal Muhasebe Veri Ağı (FADN) Sistemine Göre Sınıflandırılması Ve İşletme Başarı Ölçütlerinin Karşılaştırılması

Yazar: Ahmet Sami Erol, Mithat Direk
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Konya – Çumra ilçesinde mısır üretimi yapılan tarım işletmelerinin AB tarımsal muhasebe veri ağı (FADN) sistemine göre ekonomik büyüklüklerini tespit etmek için bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada yörede mısır üretimi yapılan tarım işletmelerinden anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Toplam 67 işletmeden alınan veriler 2007 yılı üretim dönemini kapsamaktadır. İşletmelerde yetiştirilen bitkisel ürünler içinde standart brüt kar yönünden danelik mısır 2. sırada yer almaktadır. İncelenen işletmelerde AB-FADN sistemine göre 4 farklı ekonomik büyüklük grubu tespit edilmiştir. İşletmelerin %14,92’si çok küçük (0-<4 ESU), %14,92’si küçük (4-<8 ESU), %28,36’sı orta küçük (8-<l6 ESU), %41,79’unun ise orta büyük işletme grubunda (l6-<40 ESU) yer aldığı görülmüştür.
Ekonomik büyüklük grupları itibariyle işletmelerin arazi genişlikleri: çok küçük işletmelerde 16,08 ha (%2,58), küçük işletmelerde 39,15 ha (%6,27), orta küçük işletmelerde 158,54 ha (%25,48), orta büyük işletmelerde ise 408,51 ha (%65,65) olarak tespit edilmiştir.
İncelenen 67 adet işletmenin 29’u tahıl işletmesi, 5’i ihtisaslaşmış kök bitkileri yetiştiriciliği yapılan ve 33’ü de tahıllar ve kök bitkileri karışımı yetiştiricilik yapılan işletmelerdir.

Anahtar Kelimeler: Tarım Muhasebesi Veri Ağı (FADN), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)jşletme Kayıtları, Ekonomik Analiz, Maliyet Analizi
Araştırmayı İndir

Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi

Yazar: M. Direk, İ. Gemiz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Süt, insan beslenmesi için gerekli bütün besin unsurlarını yeterli miktarda içeren temel bir besindir. İnsanların günlük tüketmesi gerekli olan süt miktarı, kişinin içinde bulunduğu duruma göre değişmektedir. Türkiye’de kişi başına yıllık süt tüketimi 111 litre ile Dünya ve Avrupa Birliği ortalama tüketiminden fazladır. Ancak Türkiye’de kişi basına düşen işlenmiş ve ambalajlanmış süt tüketimi diğer Avrupa ülkelerinin gerisindedir. Türkiye’de açık süt tüketim oranları ise diğer ülkelere oranla oldukça yüksek bulunmasının nedeni açık sütün doğal ve saf olduğuna inanılması, kapıya kadar gelmesinden dolayı satın almaya elverişli bulunması, açık sütün paketli süte oranla daha lezzetli bulunması, paketli sütün güvenilir bulunmaması şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmanın materyalini Konya ili merkez ilçelerde (Meram, Karatay ve Selçuklu) yaşayan hane halkları ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Anket yapılacak mahalleler ise sosyo-kültürel faktörler dikkate alınarak gayeli olarak belirlenmiştir. Eğitim çalışması Tetra-pak tarafından düzenlenmiş olup, projenin paydaşları Konya Belediyesi, Konya Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür. Türkiye’de hijyenik olmayan açık sütün tüketim oranlarının diğer ülkelere kıyasla yüksek olması ve tüketicilerin sütün besleyiciliği ve sağlıklı süt tüketimi hakkında bilgi düzeylerinin düşük olması, projenin yapılması yönünde temel bir etki yapmıştır. Proje sayesinde açık süt tüketilen bölgelerde açık sütün zararları sütün besleyiciliği ve sağlıklı süt konusunda bilgilendirme çalışması yapılmış ve tüketicilerin bu konuda bilinç düzeylerinin arttırılması sağlanmıştır. Ayrıca bu eğitim çalışması ile kayıt dışı süt tüketiminin de önüne geçilerek Türkiye ekonomisine katkı sağlanılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açık süt tüketimi, süt tüketimi, süt tüketim eğitim çalışması.

Araştırmayı İndir

Kahramanmaraş İlinde Tarımsal Yapı ve Biyolojik Tarım Yaklaşımı

Yazar: Mithat Direk, Mücahit Paksoy, Nizamettin Erbaş
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi

Araştırmayı İndir

Konya’da Buğday Piyasasında Karar Mekanizmalarının Küresel Krizden Etkilenme Durumu

Yazar: Mithat Direk, Aysun Yener
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Buğday, Konya’da en çok üretilen ve ticareti yapılan tarımsal ürünlerden birisidir. Buğday piyasasında karar mekanizmaları içine çiftçiler yanı sıra, buğday tüccarları, un sanayicileri ve devlet aktif biçimde girmektedir. Birbirinden farklı biçimde çalışan bu karar vericilerin çalışma ortamları ve faaliyetleri de birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış olmakla birlikte, buğday piyasasının oluşmasında bu karar mekanizmalarının farklı biçimlerde etkileri bulunmaktadır. Ayrıca piyasayı etkileyen sadece yurtiçi karar vericiler olmamakta, ülke dışından piyasaya hâkim ülkelerin politika ve uygulamaları da buğday piyasasına etkide bulunmaktadır. Bu çalışmada Konya ilinde buğday piyasasında yer alan ve buğday ticareti ile uğrasan tüccarların etkileri irdelenmiştir. Bu bağlamda Konya Ticaret Borsasına kayıtlı buğday tüccarlarının ana kitle olarak alındığı popülasyondan, oransal olarak belirlenen örnekleme ile çekilen örnek sayısınca anket yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler çeşitli istatistik kaynaklardan alınan veriler ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.

Araştırmayı İndir

Konya İlinde Havuç Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Ekonomik Büyüklüğün Karlılık Üzerine Etkisi

Yazar: Yusuf Çelik, Mithat Direk
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, Avrupa Birliği FADN (Farm Accoundancy Data Network) sistemi metodolojisi kapsamında, Konya ilinde havuç üretimi yapan tarım işletmelerinin ekonomik büyüklük grupları belirlenerek, ekonomik büyüklük sınıfları itibariyle yıllık faaliyet sonuçları belirlenmiştir. Araştırmanın ana materyalini, Konya ilinde havuç üretimi yapan işletmelerden basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 70 işletmeden anket yöntemiyle elde edilen veriler oluşturmuştur. Veriler 2007-2008 üretim dönemine aittir. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin ekonomik büyüklük sınıfları itibariyle ortalama büyüklükleri 5,8 ile 220,8 ESU arasında değişmekte olup, tüm işletmeler ortalaması bu değer 74,4 ESU olarak tespit edilmiştir. Brüt işletme karı ekonomik büyüklük gruplarında 10.883,16 TL ile 451.248,4l TL, işletme net katma değeri 8.658,16 TL ile 437.453,82 TL, net işletme aile geliri ise 3.208,16 TL ile 251.075,88 TL arasında, ekonomik büyüklük gruplarına paralel olarak artış göstermektedir. Genel anlamda incelenen işletmelerde, ekonomik büyüklük sınıflarına paralel yıllık faaliyet sonuçlarında artan oranda bir artısın yani ölçeğe artan getirinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: FADN, ekonomik büyüklük, havuç işletmesi, Konya

Araştırmayı İndir

Konya İlinde Elma Üreticilerinin Tarım İlacı Kullanımı Ve Çevresel Etkileri

Yazar: Cennet Oğuz, Mithat Direk, Fahri Yiğit
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Konya ilinde, elma üreticilerinin ilaçlama faaliyetlerinde yaptıkları uygulamaların incelenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada, 42 adet elma üreticisinden anket yoluyla veriler elde edilmiştir. Anketlerde üreticilere ilaçlama ve çevresel etkileri ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu sorulara alınan cevaplardan, üreticilerin çevreyi hiç düşünmeden ilaçlama faaliyetlerinde bulundukları görülmüştür. Bu durum ciddi çevresel kirlenmelere yol açmaktadır. Ayrıca tarım ilaçlarının ambalajlarının da tekniğine uygun imha edilmediği gibi bazılarının temizlenerek çeşitli amaçlar için kullanıldığı tespit edilmiştir. Elma üretiminde en büyük zararlı olan iç kurdunun en fazla 3 ilaçlama ile kontrol edilmesi mümkün iken, üreticilerin ilaçlama zamanına uymamaları sonucu, hem daha fazla ilaçlama yapılmakta hem de elmaların kurtlanmasının önüne geçilememektedir. Bu durum hem çevre açısından bir tehlike oluşturmakta, hem de elma üretiminde üretim maliyetlerini artırmaktadır. Üreticilerin ilaçlama faaliyetlerinde daha hassas davranmaları konusunda yeterli yayım faaliyetleri yapılmalıdır. Böylece çevresel kirlenmelerin daha az olacağı ve böceklerle tam bir mücadele yapılabileceği sonucuna varılır.
Araştırmayı İndir

Kırmızı Biber İşleyen Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Yapıcı, İç ve Dış Pazara Yönelik İşleme Stratejileri

Yazar: Mithat Direk, Mustafa Çakan
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi

Araştırmayı İndir

Tarımsal Pazarlamada Pazar Bilgilerinin Toplanması ve Yayılmasında Yeni Yaklaşımlar

Yazar: Mithat Direk, Mücahit Paksoy
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama

Araştırmayı İndir

Sanayi ve Şehirleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkileri: Konya İli Örneği

Yazar: Mithat Direk, Murat Küçükçongar, Cevdet Şeker
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Türkiye’de önemli yerleşim yerlerinden biri olan Konya ilinde nüfus son yıllarda hızlı bir şekilde artmıştır. Buna bağlı olarak sanayi yerleşiminde kullanılan alanlar ile kentsel kullanım alanları önemli ölçüde genişlemiştir. Bu çalışmada;Konya ili Selçuklu Meram ve Karatay ilçeleri belediye alanları içerisindeki nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak gelişen kent yerleşimi ile tarım arazileri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, son 50 yılda yerleşim alanları üç kat genişlemiş, sanayi alanları ve şehir I. ve II. sınıf tarım arazileri üzerine kaymıştır. İmarlı alanlar içerisindeki arazilerin %65.83’ünü I. ve II. sınıf tarım arazileri, %79.65’ini ise işlenebilir tarım arazileri oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım Arazisi, şehirleşme, sanayi, Konya.

Araştırmayı İndir