Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Yapmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar: Betül Sayın, M. Ali Çelikyurt, Musa Kuzgun, Başak Aydın
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
İyi tarım uygulamalarının üreticiler tarafından benimsenmesi ve yaygınlaşması için üreticilerin bu sisteme yaklaşımı ve uygulamalar hakkındaki görüşlerinin bilinmesi önemlidir. Çalışma, Antalya ilinde iyi tarım uygulaması sertifikasıyla üretim yapan ve yapmayan örtü altı sebze yetiştiricisi işletmelerde yürütülmüştür. Araştırma ile üreticilerin iyi tarım uygulamalarına yaklaşımını irdelemek ve iyi tarım yapmayı etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmış, toplam 138 üretici ile anket yapılmıştır. İyi tarım uygulamaları yapma durumu ile sosyal güvence durumu, tarımsal örgütlere üyelik durumu, üye olunan örgüt sayısı ve çiftçi örgütlerinin faydalılığı hakkında düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Üye olunan tarım organizasyonu sayısı değişkeni iyi tarım uygulaması yapma durumu üzerine pozitif yönde etkili olan değişkendir. İyi tarım uygulamaları hakkında üreticilere yönelik eğitim programlarının etkin bir biçimde sürdürülmesi sağlanmalı, iç pazarda İTU ile üretilmiş ürünlere talebi artırma amaçlı görsel tanıtım ve yayım faaliyetleri yürütülmelidir.
Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, örtü altı yetiştiriciliği, yeniliklere karşı tutum

Araştırmayı İndir

Sulama Organizasyonlarının İşletmecilik Yönünden Değerlendirilmesi: Aksu İlçesi Örneği

Yazar: Betül Sayın, M.Ali Çelikyurt, Süleyman Karaman, Hüseyin Akkaya
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Hızla artan nüfusu besleyebilmek için gerekli olan tarımsal üretimi elde etmek amacıyla, sulanan tarım alanlarının giderek genişletilmesi, içme ve kullanma suyu ile sanayi sektörünün su talebinin artması gibi çeşitli etkenler küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Küresel ısınma ve benzeri etkiler ile giderek artan su kıtlığı olgusu da zorunlu olarak ülkeleri; su kaynaklarının kullanımı, yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar üretmeye ve uygulamaya yönlendirmiştir. Türkiye’nin yıllık ortalama 112 milyar m3’lük kullanılabilir su potansiyelinin %72’si tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Su dağıtımı, 1993 yılından itibaren DSD tarafından inşa edilen sulama tesislerini devralan sulama örgütleri tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında, Antalya ili Aksu İlçesi’nde su dağıtımı faaliyetini yürüten sulama örgütlerinin işletmecilik yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dört adet sulama birliği ile bir adet yerel yönetim sulama işletmesine ilişkin ikincil verilerin materyal olarak kullanıldığı bu çalışmada, sulama organizasyonları; fiziksel, kurumsal ve ekonomik yönden incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; şebekelerde sulama oranı %37.3 ile %69.0, su temin oranı ise 1.9 ile 3.4 arasındadır. Performans göstergelerinden, su ücreti toplama etkinliği ve işletme bakım personeli basına sulanan alan büyüklüğü ortalama olarak sırasıyla %56.3, and 214.4 ha/kişi olarak belirlenmiştir. İncelenen sulama birliklerinde mali yeterlilik oranı %70’in üzerindedir.

Anahtar Kelimeler: Sulama işletmeciliği, tarımsal sulama, sulama organizasyonları

Araştırmayı İndir

Antalya İli Turunçgil İşletmelerinde Ekonomik Faaliyetlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Fatma Akkaya, M.Ali Çelikyurt
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Antalya İli Turunçgil Meyveleri Dışsatımı Üzerinde Bir Araştırma

Yazar: M.Ali Çelikyurt, Fatma Akkaya
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret

Araştırmayı İndir