Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler

Yazar: Göksel Armağan, Cemal Atıcı, Kezban Konak, Altuğ Özden
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Bu çalışmada Aydın bölgesindeki zeytinyağı işletmelerinin ekonomik ve ihracat performansları incelenmiştir. İncelenen işletmelerin büyük çoğunluğu küçük ölçekte zeytinyağı üreten işletmelerdir. Bu işletmeler teknolojiyi izleme ve ölçek ekonomilerinden yararlanabilecek üretim düzeyi açısından istenilen seviyeden oldukça uzaktır. Gerek üretim sürecinde gerekli hijyenik şartlara ve standartlara uyulmadığı ve gerekse üretim sonrasında oluşan atıkların yeterince arıtma sürecine tabi tutulmadan çevreye salındığı gözlenmiştir. İncelenen bu işletmelerin üretim yapılan itibariyle iç ve dış piyasalar açısından piyasada istenilen standartlara uygun, çevreye duyarlı ve AB sürecinde dış rekabete açık bir yapıda olmadıkları ve üyelik sürecinde oldukça fazla alanda sorun yaşayabilecekleri ortadadır. Bu sorunların giderilebilmesi için işletmelerin finansal kaynaklardan yararlanarak rekabet edebilir bir ölçek ekonomisine sahip olmaları ve işletmelerini standartlara uygun hale getirmeleri zorunludur. Ayrıca çevresel sorunlara neden olmamaları için etkin bir şekilde denetime tabi tutulmaları gerekmektedir. Dış pazarlarda rekabetçi konuma gelebilmeleri içinse dış pazarlar bulmayı kolaylaştırıcı, pazarlar konusunda bilgi sağlayıcı, teşviklerden etkin bir şekilde yararlanmayı sağlayıcı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) konusunda aydınlatılması ve bu tür bir yapılanmaya katılımları konusunda çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bölgedeki işletmelerin verimli ve rekabet edebilir bir şekilde üretim yapabilmeleri sağlanabilir
Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, İhracat Potansiyeli, Sektörel Dış Ticaret Şirketi.

Araştırmayı İndir

Aydın İlinde Tarım Sanayi İlişkilerinde Sözleşmeli Tarımın Etkinliği

Yazar: Kezban Konak, Göksel Armağan, Murat Cankurt
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı sanayi
Özet
Son yıllarda ülkemiz gıda sanayinde sözleşmeli üretim faaliyetleri oldukça yaygınlaşmıştır. Bunun temel nedeni, firmaların değişen tüketici talebini karşılayabilecek yeterli ve kaliteli hammadde bulmalarında karşılaştıkları sorunlardır. Sözleşmeli üretim sebze ve meyvelerde, özellikle dışsatımı yapılan organik tarım ürünlerinde ve etlik piliç üretiminde hızla gelişmektedir. Gerek konserve fabrikaları gerekse de etlik piliç üretimi yapan firmalar belirli yörelerde yoğunlaşınca, ortaya çıkan hammadde teminindeki sıkıntıları gidermek ve maliyetleri en aza indirmek için yeni bölgeler aramaya yönelmişlerdir. Büyük Menderes vadisi de uygun iklim ve toprak özelliklerinden dolayı, gıda sanayinin potansiyel yatırım bölgelerinden biri durumundadır. Bir süre önce, konserve fabrikalarından gelen önerilerle yörede sözleşmeli tarım yapılmaya başlanmıştır. Pamuk üretiminde beklediği kazancı alamayan üreticiler, alternatif ürün arayışı içerisinde sözleşmeli üretime ilgi duymuşlardır. Aydın’da yeni olan üretici-sanayici işbirliğinin gelişmesi, üreticinin ürününü değer fiyatından satabilmesi, yeni gıda sanayi tesislerinin kurulması, yöre halkına istihdam yaratılması olumlu gelişmeler olarak görülmektedir. Aydın ilinde sözleşmeli üretim özellikle ekolojik kuru incir, domates, ve broiler üretiminde uygulanmaktadır. Veriler sözleşmeli üretim uygulaması yapılan ilçelerde gayeli örnekleme ile seçilen üreticilerle anket çalışması yapılarak toplanmıştır. Uygulamanın taraflar arasında ortaya çıkardığı olumlu/olumsuz yönleri, bölgenin üretim deseninde değişiklik yapabilme etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Her üç grup üründe de sorunlar, üreticilerin çok sayıda, güçsüz, dağınık ve sistemin işleyişi konusunda yeterli bilgi sahibi olmayışlarından kaynaklanmaktadır. Alıcılar az sayıda ve koşulları kendi yönlerine çeviriyorlar gibi görünseler de sistem işlemeye başlamıştır.

Araştırmayı İndir

İki Ayrı Çilek İşletmelerinde Çilek Pazarlama Sisteminin İşleyişi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Kezban E.Konak, Özlem Karahan
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama

Araştırmayı İndir

Aydın Koçarlı İlçesi Orman ve Çevresi Köylerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yeni Tarımsal Üretim Faaliyetleri Önerileri

Yazar: Kezban Konak, Göksel Armağancı, Zerrin Çivi
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir