Bölgelerarası Gelişmişlik Farklılıklarının Giderilmesinde Köykent Modeli: Ordu-Mesudiye Köykent Projesi Uygulaması

Yazar :Beşir Koç, Aykut Gül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Köykent Modeli, kırsal yerleşim birimleri oldukça dağınık olan Türkiye’de kırsal alanlara etkin devlet yatırımlarını götürebilmeyi amaçlamıştır. Model, yatırımların etkinliği için, yayıcı değil fakat yığıcı ve yoğunlaştırıcı olmasını önermektedir. Böylece uygun kırsal alanlarda cazibe merkezlerinin kurulmasıyla bu bölgelerin ülkenin diğer kalanıyla bütünleşmesi sağlanacaktır. Köykent modelinin uygulandığı Ordu-Mesudiye-Çavdar köykentinde (9 köy) bütün altyapı hizmetleri (eğitim, sağlık, ulaşım, su, kanalizasyon gibi) tamamlanmıştır. Köykentte ayrıca orman ürünlerini işleyen bir tesis kurulmuştur. Köykent alanında nüfusun %50’si burada yaşamaktan memnun, %90’nı ise göç etmeyi düşünmemektedir. Köykent alanında aile başına düşen tarımsal gelir 9.000 YTL iken bu rakam köykent dışı alanda 4.209 YTL olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı gelirde ise, köykent alanında aile başına 2.338 YTL, köykent dışı alanda ise sadece 62 YTL olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Köykent, Kırsal Kalkınma, Cazibe Merkezleri, Kırsal Kalkınma Modeli

Araştırmayı İndir

Osmaniye Yer Fıstığı İşleme Sanayi

Yazar: Nermin Bahşi, Dilek Bostan Budak, Aykut Gül
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmanın amacı: Osmaniye’nin gelişmesi için son derece önemli olan, Türkiye’deki yerfıstığının % 80’inin işlendiği Osmaniye’de bu ürünün işleme aşamalarını ve bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi’ne kayıtlı olan ve yer fıstığı işleyen 41 işletmeyle anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda yerfıstığı işleme faaliyetini yapan işletme sahiplerinin ortalama yaşlarının 40 olduğu ve % 39’unun lise mezunu olduğu belirlenmiştir. İşletmelerde yerfıstığı: ön eleme, kabuk kırma, boylama, seçme, kavurma gibi işlemlerden geçmekte ve Osmaniye’de yerfıstığı büyük oranda kuruyemiş (% 95) olarak işlenmektedir. Sektörde bir örgütlenmenin olmadığı ve işletme sahiplerinin oluşturulacak bir örgütlenmede yer almak istedikleri belirlenmiştir. İşlenen yerfıstığının pazarlan- masında karşılaşılan en büyük sorunların ise fiyat tutarsızlığı ve pazar yapısıdır.

Anahtar Kelimeler: Osmaniye, yer fıstığı, yer fıstığının işlenmesi,
Araştırmayı İndir

Hatay İlinde Kırsal Alanda Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Yazar: Erdal Dağıstan, Bekir Demirtaş, Aykut Gül, Yalçın Yılmaz, Nuran Tapkı
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Bu çalışma, Hatay ili kırsal alanında gelir dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler, çeşitli köylerden 354 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiş olup 2010 yılına aittir. Gelir dağılımı % payları, Gini katsayı ve Lorenz eğrisi ölçekleri kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar bölgede gelirin çok adaletsiz bir şekilde paylaşıldığını göstermektedir. Bölgede en zengin % 20’lik grubun geliri, en yoksul % 20’lik grubun gelirinden 14,5 kat daha fazladır. Gini katsayısı 0,474 olup, hane halkının % 26’sı yoksulluk sınırının altında bir gelire sahiptir. Harcamaların % 35’i eğitim, % 34’ü gıda, % 16’sı sağlık ve % 15’i ulaşım harcamalarıdır.

Anahtar Kelimeler: Gelir dağılımı, Gini katsayısı, yoksulluk, Hatay, kırsal alan
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Köykent Yaklaşımı ve Bazı Ülkelerde Uygulanan Benzeri Modeller

Yazar: Beşir Koç, Aykut Gül
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Bu çalışmada, kırsal kalkınmada bir model olarak düşünülen köykentlerin dayandığı teorilerden merkez çevre modeli kuramı ile merkezi yerler kuramına değinilmiştir. Türkiye’de kırsal kalkınmada merkezi yerleşim modelleri ile köykent uygulamalarının aşamaları ve kırsalın planlamasında oynayabileceği rol üzerinde durulmuştur. Dünyada benzeri uygulamalardan olan; Üç Aşamalı Köy Kalkınma Modeli, Toplum Kalkınma Acentaları, Animatör Köyler, Popüler Hareketler Konseyi, Kooperatif Köyler, Yeni Kentler ve Kentsel Köy uygulamaları incelenmiştir. Böylece, kırsal kalkınma modellerinden olan köykentlerin fonksiyonlarını ortaya koyarak, kırsal kalkınma için ne derece yararlı olabileceği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köy kentler, Kırsal Kalkınma, Kırsal Kalkınma Modelleri

Araştırmayı İndir

Dünya’da ve Türkiye’de Enerji İçecekleri Pazarı

Yazar: Beşir Koç, Aykut Gül, Hilal Işık, M. Göksel Akpınar
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de hızla gelişen ve değişen enerji içeceklerinin tarihçesi ve pazarının mevcut durumu incelenmiştir. Japonya’da 1960’tan önceki tarihlerde, Lipovitan,1929 yılında İngiltere’de Lucozad ve Avrupa’da Dietrich Mateschitz adlı içecekler enerji içeceklerinin öncüleri olmuştur. 1997 yılında ise ABD’de Redbull enerji içeceği piyasaya sürülerek pazarın %47’sine hâkim olmuştur. Dünyada enerji içecekleri pazarı hızla büyümekte ve bu alanda yatırım yapan firmalara yeni fırsatlar sağlamaktadır. Son altı yılda pazarda ortalama büyümenin %50 olduğu belirtilmiştir. Enerji içecekleri tüketimi Asya, Kuzey Amerika da yaygın iken, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde tüketiminde % 130 gibi keskin artışlar yaşanmaktadır. Enerji içecekleri pazarının toplam büyüklüğü 2 milyar kutuya ulaşmıştır. Ortadoğu’yu hedefleyen satış stratejileri, Türkiye’yi bir köprü kabul ederek planlanmaktadır. Türkiye’de 15’i yerli 1’i yabancı olmak üzere toplam 26 ayrı marka pazarda pay kapmaya çalışmaktadır. Dünyada iki milyar kutuyu bulan enerji içeceği tüketiminde resmi olmayan verilere göre Türkiye’de on milyon kutu enerji içeceği tüketilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji içecekleri pazarı, Enerji içecekleri tüketimi, Enerji içecekleri üretimi, Enerji İçecekleri Firmaları

Araştırmayı İndir

Adana İlinde Kooperatifler Aracılığıyla Uygulanan Süt Sığırcılığı Projelerinin Genel Bir Değerlendirmesi

Yazar: Hilal Yılmaz, Aykut Gül
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Üreticilerimizin, üretim aşamasında meydana gelen riskleri paylaşmak, daha çok ve kaliteli üretmek, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek ve elde edecekleri gelirle hayat standartlarını yükseltmek amacıyla bir araya gelerek örgütlenmeleri gerekmektedir. Tarımda üretici örgütlenmesinin ana amacı, bu kesimde verimliliği yükseltmek ve üretimden tüketim aşamasına kadar tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi suretiyle üreticinin gelirini ve pazardaki konumunu yükseltmektir. Üreticinin örgütlenmesi ve pazarda etkin bir konuma gelebilmesinde en önemli araç ise tüm gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi kooperatiflerdir. Ülkemizde tarım işletmelerinin çoğunluğu küçük aile işletmesidir. Geçimlik düzeydeki bu işletmelerin gerek verimliliği arttırıcı girdi kullanımında, gerekse ürettiği ürünleri değerlendirmede sermayesi yeterli gelmemektedir. Ayrıca küçük işletmeler ürünlerin satısında pazara etkili olamamaktadır. Küçük tarım işletmelerinin bu olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için kooperatifler aracılığıyla projeler geliştirilerek uygulanmakta, böylece küçük işletmelere büyük işletmelerin üretim, ürün değerlendirme ve pazarlamada sahip olduğu üstünlükler sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, kooperatifler aracılığıyla uygulanan süt sığırcılığı projelerinin genel bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada, ikincil verilerden faydalanılacaktır. Yapılacak çalışma ile ülkemiz hayvancılığının ve üretici örgütlenmesinin geliştirilebilmesi açısından uygulanan bu projelerin daha etkili ve başarılı olabilmesi için somut önerilerde bulunulması sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kooperatif, süt sığırcılığı projesi, örgütlenme

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kırmızı Mercimek Pazarlama Organizasyonu

Yazar: Remziye Özel, Aykut Gül
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada; Türkiye’de kırmızı mercimek pazarlama kanallarında yer alan işletmeler incelenerek bu işletmelerde kırmızı mercimek pazarlanması ile ilgili mevcut yapı ve sorunları belirlenmiş olup çözüm önerileri geliştirilmiştir. Veriler 2000-2001 yılına aittir. Çalışmada Türkiye’de kırmızı mercimek piyasasında yer alan ve kırmızı mercimek ticareti ile uğrasan tüccarların etkileri irdelenmiştir. Kırmızı mercimek piyasasında karar mekanizmaları içine çiftçiler yanı sıra, mercimek ve buğday tüccarları ve sanayiciler aktif biçimde girmektedir. TMO, kırmızı mercimek pazarlama kanallarında artık yer almamaktadır. Pazarlama kanallarında aracıların fazlalığı ve fiyat spekülasyonları önemli sorunlar arasındadır. Kırmızı mercimekte satış fiyatını sırasıyla ürünün üretim bölgesi, arz ve talep ile ürün kalitesi belirlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı mercimek, Türkiye, pazarlama

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Kırmızı Mercimek Üretim Ekonomisi

Yazar: Remziye Özel, Aykut Gül
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada: Türkiye’de kırmızı mercimek üretimi yapan tarım işletmeleri, incelenerek bu işletmelerde kırmızı mercimek üretimi, pazarlanması ve islemesi ile ilgili mevcut yapı ve sorunları belirlenmiş olup çözüm önerileri geliştirilmiştir. Veriler 2000-2001 yılına aittir. Tarım işletmelerinde en çok kullanılan tohumluk çeşidinin yerli kırmızı mercimek çeşidi ve ortalama verimin 93,08 kg/da olduğu belirlenmiştir. 1 kg kırmızı mercimek ortalama maliyeti 243.874 TL ve ortalama satış fiyatı 366.190 TL’dir. İşletmelerin kırmızı mercimek üretimindeki ortalama mutlak karı 13.349.115 TL/da ve nisbi karı %151,47’dir. Tarım işletmelerinde kırmızı mercimek üretiminde ölçeğe sabit getiri söz konusudur (Bağımsız değişkenlerin üretim esnekliği toplamı çayır biçme makinesi ile hasatta 0,99083 ve biçer-döver ile hasatta 1,035’tir). İşletmelerde pazarlama oranı %89,9’dur ve işletmelerin %87’si ürünü tüccarlara satmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı mercimek, Üretim maliyeti, Cobb-Douglass

Araştırmayı İndir