Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satınalma Tercihlerinin Analizi

Yazar: Burhan Özkan, Selim Adem Hatırlı, İbrahim Yılmaz, Erdoğan Öztürk, Ali Rıza Aktaş
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Probit modeli kullanılarak Antalya ilinde yaşayan ailelerin balık tüketim ve satın alma tercihlerini etkileyen başlıca sosyo-ekonomik faktörlerin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla Antalya kent merkezinde hane halkları ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak Probit modeli tahmin edilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırma bölgesinde ailelerin ortalama aylık geliri, harcamaları ve gıda harcamaları ve bu harcamaları içinde balık harcamasının payı ve balık tüketim miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca, hane halklarının balık satın alma davranışları ve bu davranışlara etki eden faktörler de ortaya konulmuştur. Probit modelinde modelin iyilik uyum ölçüsü olarak Olabilirlik Oran İndeksi Kullanılmış ve İndeksi Değeri %9 olarak belirlenmiş olup modelin uyumunun iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olabilirlik Oran Test istatistiği (LR), balık tüketim tercihini ortaya koymak için modele dahil edilen değişkenlerin katsayılarının tamamının %10 önem düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Kullanılan modelin başarı ölçütleri olarak Maddala ve Mcfaddan belirlilik katsayıları (R~) 0.30, Mcfaddan belirlilik katsayısı 0.35 olarak tahmin edilmiştir

Araştırmayı İndir

Tarımsal Kooperatiflerin Sorunları İle İlgili Bir Değerlendirme ve Bazı Çözüm Önerileri

Yazar: Zeynep Dernek, N.Cengiz Esen, A.Rıza Aktaş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Bu araştırma ile. Isparta ilinde kırsal alanda tarımsal amaçlı kooperatiflerin mevcut durumları, yapıları, etkinlikleri ve sorunları belirlenmiş ve bazı çözüm önerileri verilmiştir. Elde edilen verilere göre incelenen kooperatiflerin önemli sorunları bulunmakta, bunların başında da kooperatif eğitiminin ve bilincinin yeterli olmaması gelmektedir. Ayrıca kooperatif ortak ilişkisinin zayıf olduğu, ortakların borçlarını ödemede zorlandıkları ve dolayısı ile kooperatiflerin finans sorunlarının giderek büyüdüğü saptanmış, diğer kooperatiflerle işbirliğinin eksikliği görülmüştür. İncelenen kooperatiflerin ortak sayısı, ekonomik faaliyetleri ve sahip oldukları donanım bakımından bu sorunların üstesinden gelmeleri mümkün değildir. Bu nedenle gelişmeleri ve hatta ayakta kalmaları İçin yakın ve uzak çevrenin desteğine gerek vardır. Bunun için önce yöneticilerin ve ortakların eğilimi ile işe başlamak ve arkasından da yakın çevredeki kooperatiflerle ciddi anlamda işbirliğine gitmek kooperatifleri biraz olsun rahatlatacakltır. Bu noktada Birliklerin birim kooperatiflere daha yoğun ve sistemli bir destek vermesi gerekecektir. Bunun yanında devletin bir an önce yasal düzenlemeleri yapması, finansal kaynak sağlayacak Kooperatif Bankasını kurması hemen alınması gereken önlemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Tarımsal kooperatifler, yönetim sorunları

Araştırmayı İndir