Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Meyvecilik İşletmeleri Üzerine Etkileri: Isparta İli Eğirdir İlçesi Örneği

Yazar: Alamettin Bayav, Tufan Bal, Hasan Demirekin
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Bu çalışmada Isparta İli Eğirdir ilçesinde 2010-2014 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı uygulama sonuçlarını ve başarı durumunu değerlendirmek amaçlanmıştır. Bunun için bu programdan yararlanan üreticilerden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 63 meyve üreticisi ile görüşülmüştür. Eğirdir ilçesi desteklenen 298 makine ekipman sayısıyla Isparta’da en fazla makine ekipman desteği alan ilçedir. 975.909 TL’lik hibe miktarı açısından değerlendirildiğinde ise Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçelerinden sonra dördüncü sırada gelmektedir. Desteklemeden yararlanan üreticilerin büyük bir çoğunluğunun orta ve üstü yaşta ve ilköğretim-ortaöğretim mezunudur. Programdan yararlanan üreticilerin işletmelerini büyütmeyi hedefledikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, makine-ekipman desteği, meyvecilik işletmeleri, Eğirdir

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Pazarlama Yapısı Ve Sorunları

Yazar: Dilek Karamürsel, F. Pınar Öztürk, Cennet Oğuz, Meltem Emre, Alamettin Bayav, Ö. Faruk Karamürsel, Süleyman Akol, Emel Kaçal, Ayşegül Sarısu, Mesut Altındal
Yıl. 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada, Türkiye meyve fidanı üretiminin %91’inin gerçekleştirildiği 16 ilde, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 93 işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak meyve fidanı üreten işletmelerin, pazarlama yapıları, sorunları, satış sonrası meyve üreticilerine verilen teknik destek durumu ile fidan üreticilerine yansıyan sorunlar ortaya koyulmuş, çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırma alanında, işletmelerin %94.62’si ürettikleri fidanları kendileri doğrudan alıcılara pazarlamakta, %34.41’i kooperatif, %26.88’i e-pazarlama, %16.13’ü ise bayiler aracığıyla pazarlamaktadırlar. Fidan fiyatlarını belirlerken üreticiler büyük oranda piyasa fiyatlarını (%72.04) dikkate almaktadırlar. İşletmelerin pazarlamada yaşadığı sorunlar 5’li likert ölçeği kullanılarak önem düzeyine göre; fiyat istikrarsızlığı, pazar yapısının düzensiz olması, vadeli satış yapılması ve satılan ürünün bedelinin alınamaması olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meyve fidanı, pazarlama, fiyat istikrarsızlığı,

Araştırmayı İndir

Isparta İli Elma İşletmelerinde Yeniliklerin Ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri Ve Etki Değerlendirmeleri

Yazar: Alamettin Bayav, Göksel Armağan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Elma, dünya üzerinde çok geniş yayılma alanı gösteren ve değişik ekolojilerde üretimi yapılabilen bir türdür. Dünya elma üretimi yaklaşık 62 milyon ton civarında gerçekleşmekte ve Türkiye üretim miktarı bakımından yedinci sırada yer almaktadır. Bu araştırma ile İsparta ilinde elma konusunda yapılan araştırmaların ve yeniliklerin nasıl ve hangi kanallar ile yayılıp benimsendiğini saptamaya ve elma konusunda yapılan ve uygulamaya aktarılan araştırma sonuçlarının etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde bulunan 738 elma işletmesinden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 102 işletmeyle yapılan anketler, yayımcılarla yapılan altı anket ve araştırmacılarla yapılan 22 anket araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. İşletmecilerin eğitim süreleri bakımından yenilikçilik düzeyleri arasında fark önemli bulunmuştur. Toplam işlenen arazi ve elma alanı yenilikçilik düzeyinin belirlenmesinde etkilidir. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu çöğür anaç ve Starking ve Golden Delicious çeşitleri ile yetiştiricilik yapmaktadır. Dekara ve ağaç başı verim bakımından yenilikçilik düzeyleri arasında farklar önemlidir. Yıl içinde yayım elemanıyla görüşme sıklığı yenilikçilik düzeyine etkili bulunmuştur. Yeni elma çeşidi yetiştirmeye, klon anaçla bahçe tesis etmeye, hasat zamanını belirlemeye, kimyasal seyreltmeye, yaprak ve toprak analizi yaptırmaya ve damlama sulama sistemi kurmaya etkili faktörler logit analizleriyle belirlenmeye çalışılmıştır. Yeniliği ve araştırma sonucunu uygulayan işletmeler ile uygulamayan işletmelerin dekara brüt marjı hesaplanmış ve t testiyle aralarındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur. Isparta ilinde yeniliği ve araştırma sonucunu uygulayan işletmeler ile uygulamayan işletmeler arasında dekara brüt marj bakımından 306,67 YTL’lik fark olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elma Yetiştiriciliği, Yeniliklerin Yayılması, Tarımsal Yayım, Etki Değerlendirme

Araştırmayı İndir