Türkiye’de Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü

Yazar: S. Arslan, A. Zan Sancak, M. Demirtaş
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Kırsal alanlar temelde birbirlerine benzemelerine rağmen, özelde çok farklı sosyal özelliklere ve ekonomik yapılara sahiptir. Kırsal kalkınma “kırsal yerleşimlerde yaşayanların, daha iyi yaşam koşullarına erişim olanaklarının artması, kalkınma temelinde değişim taleplerinin desteklenmesi, bireylerin kendi öz güçlerini keşfetmesi ve ona dayanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, gelirlerinin artması, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım oranının yükselmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin kırsaldaki bireyin hayatına yansıması süreci” olarak tanımlanmıştır (Anonim, 2006). 2012 TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 75,6 milyon kişi olup, %49,8’ini kadın nüfus oluşturmaktadır. Toplam kadın nüfusunun ise %28’i belde ve köylerde yaşamaktadır. Kadınların işgücüne katılım oranı %29,5 olup, istihdam edilen kadın oranı %26,3’dür. Görüldüğü gibi Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının kadınlardan meydana gelmesi ve toplam işgücünün yaklaşık üçte birini kadınların oluşturması, kadınların kırsal ekonominin kalkınmasında ne kadar önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Nitekim toplumları, nesilleri meydana getiren, onları doğuran ve büyüten, topluma kazandıran kadındır. Kadına ilişkin görevler ya da işler söz konusu olduğunda, ilk akla gelenler onun geleneksel görevleri olan annelik ve ev kadınlığı olmaktadır. Oysa insanlığın var oluşundan bu yana kadın, annelik ve ev işlerinin yanı sıra üretim hayatına da katkıda bulunmaktadır (Koca, 2011). Kadın gerek sosyal ilişkileri gerekse iş ve özel yaşamlarındaki dengeleyici özellikleri sayesinde iş hayatına dolayısıyla da ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır (Göküş ve ark., 2013). Bu önemden dolayı bu derlemede Türkiye’de kırsal alanda yaşayan kadınların kalkınmadaki rolü incelenerek, bu alanda ki karar alıcıların doğru karar almalarına yardımcı olacak bilgilerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Kadın, Kırsal Alanda Kadın, Kadın İş gücü, Kadın İstihdamı.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir