Tarım Sanayi Entegrastonunda Kooperatiflerin Rolü Ve Önemi

Yazar: Ahmet Turan
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Tarım sektörü Türkiye ekonomisindeki ağırlıklı yerini yıllar itibariyle oransal bir azalma olsa da halen korumaktadır. Sanayinin gelişmesinde tarım sektörünün sürekli destekleyici rolünün bulunması, bu iki kesimin birlikte geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Dengeli bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde bu önemlidir. Tarım ile tarıma girdi sağlayan ve tarımsal ürünleri değerlendiren kesimler arasında sağlanacak etkili bir işbirliğinin ulusal ekonomilere önemli katkılar sağlayacağı genellikle kabul edilmektedir. Bu işbirliğinin gerçekleştirilmesinde kesimler arasındaki dikey entegrasyonun (dikey bütünleşme) önemi büyüktür. Tarım sektörünün hem yapısal özellikleri hem de piyasa şartlarında tarımın aleyhine güçlükler bulunması tarım-sanayi entegrasyonunu gerekli kılmaktadır. Ayrıca kırdan kente göçün fazlalığı, kırsal alanların boşalması, üretilmiş kaynakların (sermaye, işgücü) belli merkezlerde toplanması, savunma ve şehirleşme açısından olumsuzluklar meydana gelmektedir. Bu gerçeklerin ışığında tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması ve geliştirilmesinde kooperatifler üretim ekonomisi, sermaye birikimi, gelir dağılımı, yerleşim düzeni, istihdam, çevrenin korunması ve tarımın sürdürülebilirliği açısından önemli görevler üstlenebilmektedir. Nitekim tarımsal kalkınma, tarım kredi, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, pancar istihsal kooperatifleri ve diğer tarımsal kooperatiflerin tarım sanayi ve tarıma dayalı sanayi konusunda, kooperatifçiliğin gelişmiş olduğu ülkelerdeki kadar olmasa da önemli faaliyetleri bulunmaktadır. Örneğin süt sanayinde %2,9 bitkisel yağ sanayinde %9,7 yem sanayinde %8,5 şeker sanayinde %20 ye yakın payı vardır. Bu çalışmada tarıma dayalı sanayinin ekonomi içindeki önemi, tarım ve tarım dışı kesimler (sanayi ticaret) arasındaki bağımlılık ortaya konulmuş ve entegrasyonun ortaya çıkaracağı faydalar açıklanmıştır. Tarımın sanayiye entegrasyonunda kooperatiflerin rolüne değindikten sonra Türkiye’de tarımsal kooperatiflerin tarımsal sanayi alanındaki faaliyetleri ile dünyadaki örnekleri üzerinde durulmuş ve entegrasyonunun geliştirilmesine ilişkin öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir