Tarım Danışmanlarının Gıda Güvenlik Algısı: Gap Örneği

Yazar: Celile Ö. Dölekoğlu, F.Handan Giray, Sema Gün, İlkay Dellal
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Son yıllarda gıda güvenliği ve gıdaların kalitesi hem kamunun hem de araştırıcıların öncelikli ilgi alanları arasında yer almıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte gıda ve tarım ürünlerinde riskler artmaya ve aynı zamanda ortaya çıkan tehlikeler bilimsel olarak daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. 1980’Ii yılların başında gıdalardan kaynaklanan sağlık risklerinin ortaya çıkması, son yıllarda da yaşanan deli dana (BSE), kuş gribi gibi gıda kaynaklı hastalıklar nedeni ile olumsuz sonuçların yaşanması ve de gıdaların üretim tüketim zinciri içinde tabi tutuldukları uygulamaların yaratabileceği risklerin basın yayın organlarında daha sık yer alması gıda güvenliği ve kalite konusuna araştırıcıların ve tüketicilerin ilgisini artırmıştır. AB uyum sürecinin gerektirdiği koşulların yanı sıra uluslararası pazarda güvenli gıdaya olan talep artışı kamunun bu konuda çalışmalarını hızlandırmıştır. İlgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri toplum bilinci yaratmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. Ancak, bu çalışmalar kırsal alanda yeterli düzeyde yürütülememektedir. Bu durumda en önemli görev Tarım ve Köy işleri Bakanlığı taşra teşkilatı elemanları ve tarım danışmanlarına düşmekledir. Özellikle üretici ile daha yakın ilişkide bulunan, yörede yaşayan tarım danışmanlarının bilgi ve etkinliğinin artırılması gereklidir. Bu çalışmanın ana hedefi; kırsal alanda üreticiye en yakın konumda olan teknik elemanların gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili bilinç düzeylerini ve algılarını belirlemek ayrıca, faaliyet alanlarında bulunun üreticilerin gıda güvenliği ile ilgili uygulamalarını ve tarım danışmanlarının önerilerini uygulama gönüllülüklerini ortaya koymaktır. Hu amaçla, GAP Bölgesinde görev yapan 65 tarım danışmanı ile Şubat 20(>5’dc yüz yüze anket yapılmışın ancak, eksik veriler nedeni ile 7 anket kapsam dışı bırakıldığından 58 anket değerlendirmeye alınmıştır Anket verilerine göre tarım danışmanlarının yaş ortalaması 29 olup 49’u erkek 9’ıı kadındır Görüşülen tarım danışmanlarının 5 1 ’ı ziraat mühendisi ve 7 ‘si veteriner hekimdir. Danışmanların daha çok bölge üniversitelerindeki ilgili fakültelerden mezun oldukları belirlenmiştir (Harran Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi). İş deneyimi olan 41 tarım danışmanın l i ’i tarım dışı sektörde çalışmıştır Çalışmada danışmanlara tarımsal faaliyette gıda güvenliği riski taşıyan konularda üreticilere getirdikleri öneriler ve bu önerileri üreticilerin dikkate alma durumu sorgulanmıştır. Buna göre tarım danışmanlarının 37’si üreticiler tarafından bazen dikkate alındıklarını; 21’i ise üreticilerin önerilerine uyduklarını belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Tarım Danışmanlığı, GAP Bölgesi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir