Tarım İşletmelerinde Arazilerin Etkin Kullanımına Yönelik Bazı Öneriler

Yazar: Sait Engindeniz, Zerrin Kenanoğlu
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Gelir Vergisi Yönünden Tarımsal Gelirin Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Bu Açıdan Muhasebe Uygulamalarının Geliştirilmesi

Yazar: Gamze Saner, Sait Engindeniz
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Sürdürülebilir Tarım Stratejileri ve Türkiye Örneği

Yazar: Füsun Tatlıdil, İlkden Talay, Duygu Aktürk
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

Sürdürebilir Kalkınma ve Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri

Yazar: Emin Işıklı, Ela Atış, Harun Tanrıvermiş
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Dünyanın başlıca sorunlarından biri çevre kirlenmesidir. Sınırlı kaynakları paylaşan insan sayısı arttıkça, oluşan çevre sorunlarının basit önlemlerle çözülebilmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. Bütün ülkelerin özellikle 1950’li yıllardan itibaren hızlı ekonomik kalkınma sürecine girmeleri, başta doğal Kaynaklar olmak üzere, canlı yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunların çözümü için, 1980’li ve 1990’lı yıllarda yoğun olarak tartışılmaya başlanan, ekolojik ilkelere dayalı ekonomik sistemlerin kurulması veya sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu bildiride; öncelikle çevre ve ekonomi ilişkilerinin tarihsel gelişimi, çevre koruma kapsamında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının gelişimi, dayandığı varsayımlar ile başlıca çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri tanımlanacaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması açısından Tarım Ekonomisi Biliminin işlevleri de tartışılmaktadır.

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri Öğrencilerinin Ziraat Mühendisliği Öğretimine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri

Yazar: Oğuz Yurdakul, Orhan Özçatalbaş
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir

Makro Ekonomi ve Tarım

Yazar: Ahmet Bayaner
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Diğer
Özet: Makroekonomik değişmelerin tarımsal fiyatlara etkileri yedi değişkenli bir vektör autoregresyon (VAR) modeli ile araştırılmıştır. Modelde para arzı, döviz kuru, GSMH deflatörü, akaryakıt, gübre fiyatları ile çiftçinin eline geçen fiyatlar kullanılmıştır. Makroekonomik değişmelerin tarımsal fiyatlar üzerinde fazla etkili
olmadıkları, tarımsal fiyatların daha çok kendi gecikme değerlerinden
etkilendikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, vektör autoregresyon, tarımsal fiyatlar

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Tarımında Müeşebbis Faktörü

Yazar: Adnan Çiçek, Kemal Esengün, Yaşar Akçay
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Küreselleşme ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesinde Tarım Sektörünün Rolü

Yazar: Haydar Şengül
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret

Araştırma İndir