Sürdürebilir Kalkınma ve Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri

Yazar: Emin Işıklı, Ela Atış, Harun Tanrıvermiş
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Dünyanın başlıca sorunlarından biri çevre kirlenmesidir. Sınırlı kaynakları paylaşan insan sayısı arttıkça, oluşan çevre sorunlarının basit önlemlerle çözülebilmesi olanağı ortadan kalkmaktadır. Bütün ülkelerin özellikle 1950’li yıllardan itibaren hızlı ekonomik kalkınma sürecine girmeleri, başta doğal Kaynaklar olmak üzere, canlı yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunların çözümü için, 1980’li ve 1990’lı yıllarda yoğun olarak tartışılmaya başlanan, ekolojik ilkelere dayalı ekonomik sistemlerin kurulması veya sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu bildiride; öncelikle çevre ve ekonomi ilişkilerinin tarihsel gelişimi, çevre koruma kapsamında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının gelişimi, dayandığı varsayımlar ile başlıca çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütleri tanımlanacaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması açısından Tarım Ekonomisi Biliminin işlevleri de tartışılmaktadır.

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri Öğrencilerinin Ziraat Mühendisliği Öğretimine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri

Yazar: Oğuz Yurdakul, Orhan Özçatalbaş
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir

Makro Ekonomi ve Tarım

Yazar: Ahmet Bayaner
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Diğer
Özet: Makroekonomik değişmelerin tarımsal fiyatlara etkileri yedi değişkenli bir vektör autoregresyon (VAR) modeli ile araştırılmıştır. Modelde para arzı, döviz kuru, GSMH deflatörü, akaryakıt, gübre fiyatları ile çiftçinin eline geçen fiyatlar kullanılmıştır. Makroekonomik değişmelerin tarımsal fiyatlar üzerinde fazla etkili
olmadıkları, tarımsal fiyatların daha çok kendi gecikme değerlerinden
etkilendikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Makroekonomi, vektör autoregresyon, tarımsal fiyatlar

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Tarımında Müeşebbis Faktörü

Yazar: Adnan Çiçek, Kemal Esengün, Yaşar Akçay
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Küreselleşme ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesinde Tarım Sektörünün Rolü

Yazar: Haydar Şengül
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret

Araştırma İndir

Türkiye’de Bölgeler Arası Bitkisel Üretim Deseninin Değişimi Üzerine Bir Analiz

Yazar: Fahri Yavuz
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırma İndir

Avrupa Para Sistemi ve Tarıma Uygulanması

Yazar: Emine Olhan
Yıl: 1994
Yayım Yeri: Tarım Ekonomisi Dergisi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Mart 1979’da Avrupa Para Sistemi (APS)’nin kurulmasının altında yatan temel hedef ülke içinde ve dışında daha fazla istikrar sağlamaya yönelik politikalar yoluyla Avrupa’da bir parasal istikrar alanı oluşturmaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, Toplulukta daha fazla siyasi ekonomik bütünleşme elde etmek için sisteme katılan ülkeler arasında enflasyon kontrolüne yönelik olarak milli ekonomi ve para politikaları arasında daha fazla yakınlaşmanın olmasını gerektirmiştir. APS’ıı in temelini Avrupa Para Birimi (ECU) oluşturmaktadır. ECU, sabit miktardaki paralardan oluşmasına karşın farklı paraların sepetteki nispi payı, merkezi kurdaki değişme sonucu oynayabilmektedir. Topluluk tarım sektöründe ortaya çıkan parasal sorunları telafi etmek amacıyla yaratılan “Tarım-Para Sistemi” ve “Parasal Telafi Edici Tutarlar” OTP’nin bir parçası haline gelmiştir.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de 1980 Sonrası Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Tarımsal Yatırımlardaki Gelişmeler

Yazar: Ela Atış
Yıl: 1994
Yayım Yeri: Tarım Ekonomisi Dergisi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Yatırım teşvik uygulamalarına Türkiye’de farklı zamanlarda farklı araçlarla başvurulmuştur. Yöreler, organize sanayi bölgeleri ve sektörler itibariyle farklı uygulamaları olan teşviklerden 1980- 1990 döneminde en çok yararlanan sektör imalat sanayi olmuştur. Tarım sektörü, yıllara göre değişmekle beraber, genelde yatırım teşviklerinden en az payı alan sektörlerden birisi olarak dikkati çekmektedir. Bunun sonucu olarak ise, aynı dönemde diğer sektörlere yapılan özel kesim yatırımları yüksek oranda artmış, ancak tarımda özel kesim yatırımları kamu yatırımlarının gerisinde kalmıştır.

Araştırmayı İndir

Tarım Arşiv Sayfası

Bu sayfa Türkiye tarım ekonomisi alanında yapılan akademik çalışmaları, veri setlerini ve uzun dönem tarımla ilgili verileri içeren bir veritabanıdır.
Araştırmaları yazar, yıllar, yayım yerleri veya konular, verileri ise araştırma verileri ve tarımsal veriler bağlantılarına tıklayarak inceleyebilirsiniz.  Ayrıca anket bölümünden çalışmalarda kullanılan anketlere ulaşabilirsiniz. İlgili yerlere ulaşmak için arama bölümünü de kullanabilirsiniz:


 

Kişisel araştırmalarınızı ve verilerinizi göndermek için de lütfen aşağıdaki bilgileri girin;

Birden fazla araştırma ve veri göndermek için tıklayınız.