Kırsal Refahın Artırılmasında Kadın İstihdamının Rolü

Yazar: Zeliha Yasan Ataseven, Bülent Gülçubuk
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Türkiye’de kırsal nüfus giderek azalmasına rağmen, kadınlar için tarım halen öncelikli çalışma alanı olarak geçerliliğini korumaktadır. Üretim süreçlerine özellikle emek-yoğun çalışma açısından yoğun katılan kadınlar, kırsal alanların refah göstergelerinden de daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle kırsal alana yönelik refah ve tarım politikaları daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir yaklaşımla ele alınma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Kırsalda yoksulluğun daha fazla olması ve hissedilmesi, küçük üreticiliğin giderek tasfiyesi, eğitimden yoksunluk ve fırsat eşitsizlikleri, tarımda verimliliğin düşüklüğü, arazilerin parçalı olması, tarım dışı alanlarda istihdam olanaklarının bulunmaması nedeniyle kırsalda kadınların yaşam ve çalışma koşullarına ait ortamları giderek farklılaşmaktadır. Erkeklerin yetmeyen gelirler karşısında inşaat, turizm gibi sektörlerde çalışmak durumunda kalması veya çalışmama durumları kadınları kırsal alanda yaşamın her alanının baş aktörü haline getirmektedir. Ancak bu durum çoğunlukla kadınların tercihi dışında olmakta ve kadınlar çok çalışmasına karşın ülkenin genel refah ortalamasının altında bir refah düzeyi ile yaşam mücadelesi vermelerine yol açmaktadır. Kırsal alandaki refahın artırılmasında kadın istihdamına yönelik olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kadınların sosyal güvenlik kapsamına alınmalarına yönelik yasal kolaylıkların geliştirilmesi ve kadınların iş ve ev yaşamlarının uyumlaştırılması refahın artırılmasına yönelik politikaların kırsaldaki etkililiği açısından önemli olacaktır.
Bu bildiride, kırsalda yaşayan ve tarımda çalışan kadının genel durumu hakkında bilgi verilmiş ve kırsal alandaki kadınların daha rahat bir yaşam ve çalışma ortamına kavuşturulması için genel refah politikaları açısından neler yapılması konusunda önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada Hane Halkı İşgücü Anketi Sonuçları, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Göstergeleri, İl ve İlçe Gelişmişlik Sıralaması vd. çalışmalar ana materyal olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Refah, Kadın, Kırsal Alan, Kadın İstihdamı
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir