Gıda Sanayi İşletmelerinde Kullanılan Enformasyon Teknolojileri Üzarine Bir Araştırma

Yazar: Hilmi Erdal, Gülisdal Erdal, Kemal Esengün
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Günümüz ekonomilerinde, işletmeler için, teknolojik gelişmelere yönelik bilgi kaynaklarına ulaşma, bunları işyerlerinde kullanma, Pazar araştırması ve ürün tanıtma konusunda enformasyon teknolojilerinden yararlanma ve buna yönelik bir donanıma sahip olma önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de gıda sanayindeki işletmelerin, özellikle Avrupa B iri iği’ ne uyum sürecinde bir takım standartlara ulaşması, getirilen yeni koşullara uyum sağlaması, iç ve dış pazarlarda varlıklarını koruyabilmeleri ve rekabette üstünlüğe ulaşabilmeleri için enformasyon teknolojilerini kullanmaları ve benimsemeleri önemli görülmektedir. Tokat ili, gıda sanayi işletmelerinin sürekli artarak gelişme gösterdiği illerden birisidir. Tokat ilinde 2006 yılı kayıtlarına göre toplam 378 işletme gıda sanayinde faaliyet göstermektedir. Bu çalışmanın temel amacı. Tokat ilinde gıda sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin alt sektörler bazında, sahip oldukları enformasyon teknolojileri düzeyini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde işletmelerin, teknolojik gelişmelere ilişkin bilgiye ulaşmada, pazar araştırmalarında, ürün tanıtımı konusunda, müşteri portföyünü oluşturmada ve işletme içi ve işletme dışı kurumsal yapılanmada kullandıkları enformasyon teknolojileri belirlenerek, bu teknolojiyi kullanma düzeyleri ortaya konulmuştur. Araştırmada, ildeki un ve unlu mamuller sanayi işletmeleri istihdam ettikleri işçi sayısı kriterine örneklemeye tabi tutulmuş, diğer gıda sanayi işletmeleri tam sayım yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, işletmelerden amaca uygun olarak hazırlanan anketler ile yüz yüze görüşme tekniği ile sağlanmıştır. Sonuçta, işletmelerin enformasyon teknolojileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları, bu hususta kalifiye eleman bulmada güçlük çektikleri belirlenen en önemli sorunlar olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gıda sanayi işletmeleri, Enformasyon teknolojileri, Tokat.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir