Gıda Güvenliği Açısından Mahalle Kasaplarının Mevcut Durumu; Adana İli Örneği

Yazar: Tufan Bal, Hilal Yılmaz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Yeterli ve dengeli beslenme, sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi açısından temel teşkil etmekledir. Sağlıklı beslenme açısından
kırmızı et önemli protein kaynağıdır ve proteinlerde hücrelerin ana maddesidir. Kırınızı et, hayvansal protein kaynakları içerisinde en çok demir
içeren gıda maddesinden biridir. Kişi başı günlük 90 gr. kırmızı et tüketiminin gerekli hayvansal proteini sağladığı düşünülecek olursa, kişi başı
yıllık tüketimin 33 kg. civarında olması gerekmektedir. Ancak ülkemizde kırmızı et tüketimi oldukça düşüktür. Bununla birlikte, halk sağlığı için risk teşkil eden gıdaların % 90 ı hayvan kaynaklı gıdalardır. Bu riskin giderilmesi ise “Ahırdan sofraya gıda güvenliği” yaklaşımı çerçevesinde
zincirin her halkasında veteriner hekim kontrolü ile mümkündür. Bunun yanısıra Gıda Güvenliği; FAOAVHO Codex Alimentarius Uzmanlar
Komisyonu tarafından sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli
kurallara uyulması ve önlemlerin alınması olarak tanımlanmıştır. Yapılan araştırmalar, et ve et ürünlerinden kaynaklanan sağlık problemlerinin
%10’unun hayvanların taşıdıkları hastalıklardan kaynaklandığını, %90’ının ise kesim sonrası işlemler esnasındaki hijyen ve sağlık prosedürlerinin
yeterince yerine getirilmeyişinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bunun anlamı etlerden kaynaklanan sağlık problemleri mezbaha ve sonrası
işlemler esnasında şekillenmektedir. Ülkemizde bu hizmetleri görenler içerisinde kasaplar da önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Adana ilinde mahalle kasaplarının kırmızı et muhafazası ve satışına yönelik uygulamalarını incelemek ve Gıda Güvenliği açısından mevcut durumu ortaya koymaktır. Veri toplama amacıyla mahalle kasapları ile anket uygulanmış ve sonuçları yorumlanmıştır. İncelenen kasapların ct satışlarını olumsuz etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Ayrıca kasapların hijyenik kurallara uyma seviyeleri ve kullandıkları ekipmanlar ortaya konmuştur. Bu çalışma, gıda güvenliğinin öneminin arttığı günümüzde halkın başlıca et satın alma yerleri olan mahalle kasaplarının mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerilerinin tespiti açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Mahalle Kasapları, Kırmızı Et Satımı

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir