Elazığ İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Ve Süt Ürünleri Satın Alma Davranışları

Yazar: F. Aslı Tahtalı, İbrahim Yıldırım, Kenan Çiftçi, Melike Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alma davranışlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar tüketici isteklerine cevap verecek ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin uygun zaman ve şekillerde pazara sunulması olanağı sunmaktadır. Ayrıca, firmalara rekabetçi piyasalarda daha etkin bir şekilde yarışma şansı vermektedir. Çalışmanın verileri 2006 yılına ait olup, Elazığ İli Merkez İlçesi kentse alanda tesadüfi yöntemle belirlenen 96 haneden toplanmıştır Yıllık ortalama gelir düzeyine göre, hane halkları beş gruba ayrılmıştır. Kimi değişkenler için gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek üzere Khi-Kare testi yapılmıştır. Anket yapılan hane halklarının % 42.7’si sadece günlük açık süt tüketmektedir. I. gelir grubunda açık süt tüketen hane halklarının oranı % 85.7’ye ulaşırken, bu oran V gelir grubunda % 17.6 düzeyinde kalmaktadır Kişi başına düşen açık süt ve peynir miktarları sırasıyla 53.3 litre ve 16 6 kg’dır Hane halklarının açık sütü tercih etmesinin başlıca nedeni I gelir grubunda ucuzluk (% 54.6); V. gelir grubunda tazelik (% 22.2) faktörüdür. Açık sütün tercih nedenleri bakımından gelir grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmaktadır (P<0.05). Elazığ iline has Şavak peynirinin köyde üretilmesi nedeniyle hane halkının yarısına yakını {% 48.9) peyniri köylerden satın almaktadır. Hane halklarının yaklaşık olarak 1/3’ü peyniri satın alırken taze olmasına dikkat etmektedir. Bunu % 28.3 ile kalite ve tazelik faktörü izlemektedir. IV. ve V gelir gruplarında bulunan hane halklarının sırasıyla % 41.2 ve % 47.1’i kalite ve tazelik özelliklerini birlikte dikkate almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Süt satın alma davranışları, sül, peynir, yoğurt

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir