Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Yönteminin Örnek Veri Seti île Uygulaması

Yazar: Duygu Aktürk, Zeki Bayramoğlu, Ferhan Savran
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Araştırma Yöntemleri
Özet
Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişkilerin ölçülmesinin kantitatif olarak yapılabilmesi çalışmanın sonuçlarını daha anlaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmektedir. Nitekim birbiri üzerinde etkisinin olduğuna inanılan değişkenlerin etki derecelerinin belirlenmesi için birçok istatistik yöntemler ve ekonometrik modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen modeller veri özelliğine göre değişmektedir. Geliştirilen bu yöntemlerin birçok varsayımı bulunmakta olup, uygulamayı güçleştirmektedir. Bu nedenle daha az varsayımın olması uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada kesikli ve sürekli verilerin analizinde kullanılabilen sınıflandırma ve regresyon ağacı yöntemi Çanakkale ilinde zeytinyağı tüketici anketinden elde edilen veriler ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sınıflandırma ve regresyon ağacı, CART, karar ağaçları
Araştırmayı İndir

Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimi İle Buğday Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi

Yazar: S. Candemir, Z. Bayramoğlu
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde üretilen pamuk ve buğday üretim faaliyetlerinin karşılaştırılmasıdır. Kahramanmaraş ilinde pamuk ekim alanları hızla azalmakta, yerini buğday veya ana ürün mısır almaktır. Üretim desenindeki bu değişimin sebebinin neler olduğu araştırılmıştır. Kahramanmaraş ilinde gayeli olarak pamuk ve buğday üreten işletmeler seçilerek, her iki üretim faaliyetini gerçekleştiren çiftçilerin üretim faaliyetlerine bakış açıları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, buğday, üretim faaliyeti.

Araştırmayı İndir

Tarım Ürünlerinde Üretim Ve Fiyat İlişkisi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Erdemir Gündoğmuş, Orhan Gündüz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmanın üretici kararları üzerindeki etkisi, Koyck modeli kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Modelde kullanılan veriler 1975 – 2005 dönemine aittir. Çalışma kapsamında Türkiye’de ekilen tarla alanların yaklaşık % 90’ınında üretimi yapılan arpa, buğday, mısır, fasulye, ayçiçeği, yer fıstığı, nohut, mercimek, pamuk, şekerpancarı, soğan, sarımsak, patates, susam ve tütün yer almakta olup, her biri için model tahmin edilmiştir. Ayrıca fiyattaki değişikliğin, üretim alanları üzerindeki hissedilebilir etkisinin süresi de hesaplanmıştır. Bütün bu bulgular sonucunda çalışma kapsamında yer alan ürünlerden ticari özelliği olan ürünlerin t-1 dönemindeki fiyatlarının üretim kararlarında etkili olduğu tespit edilmiştir. Yarı ticari özelliği olan ve öz tüketime yönelik üretilen ürünlerle, devlet müdahalesi olan ürünlerde ise üretim kararı fiyat dışı faktörlerin etkisinde kalınmak suretiyle belirlendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarım ürünleri, Koyck modeli, Gecikmesi dağıtılmış modeller

Araştırmayı İndir

Meyve-Sebze İşleme Sanayinin Konya İli Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayi Alt Sektörleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Erdemir Gündoğmuş
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada Konya ilinde faaliyet gösteren meyve-sebze işleme sanayinin tarım ve tarıma dayalı sanayiler içindeki önemi kantitatif olarak ölçülerek değerlendirilmiştir. Bu amaca yönelik olarak input-output analizi kullanılmıştır. Çalışmada kullanan tarıma dayalı sanayi işletmelerine ait veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Meyve-sebze işleme sanayinin nihai talebindeki 1 birimlik değişmenin Konya ili tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinin üretiminde toplam 2,0339 birim artışa neden olacağı belirlenmiştir. Ayrıca ileri (0,0010) ve geri bağlantı (0,4611) katsayısı hesaplanmıştır. Bu sektörde istihdam edilen işçi sayısı 1.435 olup, istihdam edilen işgücü başına düşen sermaye miktarı 67.381 YTL’dir. Bu nedenle Konya ilinde faaliyet gösteren meyve – sebze işleme sanayi daha çok emek yoğun bir sektördür denilebilir.
Anahtar Kelimeler: Meyve – sebze işleme sanayi, Tarıma dayalı sanayi, Tarım, Input-Output Analizi

Araştırmayı İndir

Tarım İşletmelerinin Sürdürülebilirliğini Sağlayan Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar: Zeki Bayramoğlu, Cennet Oğuz, Zuhal Karakayacı, Hasan Arısoy
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada tarım işletmelerinde ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan gelir düzeyinin belirlenmesi için yapılmıştır. Sürdürülebilir geliri verecek denklemin teorisi açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım işletmelerinde sürdürülebilirliğin ekolojik, teknik, sosyal ve ekonomik bileşenlerinin olduğu açıklanmış ve bütüncül sürdürülebilirlik için ekonomik sürdürebilirliğin önemi vurgulanmıştır. Ekonomik sürdürülebilirlik ise geçimlik ihtiyaçları karşılayacak gelir, işletmenin sabit sermaye amortismanını ve faizini karşılayacak gelir olarak üç bileşene ayrılmıştır. Bu gelir düzeyine ulaşabilen işletmeler ekonomik sürdürülebilir olarak kabul edilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Konya ilinde faaliyet gösteren 181 tarım işletmesi ile yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ise 150 da ve üzeri işletmelerin sürdürülebilir olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelir, ekonomik sürdürülebilirlik

Araştırmayı İndir