Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi

Yazar: E. Sıray, F. Özdemir, Ö. Duyar, H. Erol, M. Sayılı, Y. Akçay
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünya fındık üretiminin önemli bir kısmını üreten Türkiye (yaklaşık %70), bu açıdan üstün bir konumdadır. Tarım ürünleri içinde Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden biri olan fındık, ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlamaktadır. Yoğun olarak Karadeniz Bölgesi’nde üretilen fındık, bölge halkının başlıca geçim kaynaklarından biridir. Giresun ili son yıllar fındık üretim verilerine göre Türkiye fındık üretiminde önemli bir paya sahiptir. Bu çalışma ile Giresun ilinde fındık yetiştiren işletmelerin üretim ve pazarlama sorunlarının tespiti ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Giresun İl’inde fındık yetiştiriciliği yapan 148 adet işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler 2011 üretim dönemine aittir. Analiz aşamasında: işletmeler arazi yüksekliğine göre: I. grup (0-250 metre rakımda 42 adet işletme), II. grup (251-500 metre rakımda 61 adet işletme) ve III. grup (501+ metre rakımda 45 adet işletme) üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Proje sonucunda üretimde en önemli sorunun girdilerin pahalı olması yer alırken, pazarlama sürecinde ise serbest piyasada ürün fiyatının düşüklüğü en önemli sorun olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fındık, üretim, pazarlama.

Araştırmayı İndir

Ekonomik Krizin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (Tokat İli Örneği)

Yazar: Meral Uzunöz, Bilge Gözener, Yaşar Akçay
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Tokat ili kentsel alanda yasayan 296 tüketiciden anket yolu ile elde edilen veriler kullanılarak, ekonomik kriz öncesinde ve sonrasında bazı ürün gruplarındaki (gıda, temizlik, kişisel bakım, giyim, elektronik, sigara ve alkol) satın alma davranışlarının krizden etkilenip etkilenmedikleri incelenmiş ve bu ürünlere ait bazı özelliklerin (fiyat, marka, kalite, hijyen, servis) kriz sonrasında değişip değişmediği karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Tüketicilerin ekonomik kriz sonrasında eğitim, ulaşım- yakıt, kişisel bakım ürünlerine ait tüketim harcamalarında artış olduğu, buna karsın gıda, giyim, temizlik ve eğlence harcamalarının ise azaldığı görülmüştür. Kriz sonrasında tüketim harcamalarında değişiklik olmadığı belirtilen ürün gruplarının basında ise; alkol, sağlık ve sigara harcamaları yer almaktadır. Tüketicilerin kriz öncesinde bazı tüketim ürünlerinde (gıda, elektronik) kalite ve markaya dikkat ederken, kriz sonrasında öncelikli olarak fiyata dikkat ettikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, tüketici, satın alma davranışları, Tokat

Araştırmayı İndir

Türiye’de Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri Ve Belirsizlik Analizleri

Yazar:Yaşar Akçay, Kemal Esengün, Halil Kızılaslan, Meral Uzunöz
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir

Tarım Ekonomisi Araştırmalarında “Shazam Ekonometri Programı”nın Tanıtımı ve Kullanımı

Yazar: Kemal Esengün, Yaşar Akçay, Osman Karkacier
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Türkiye Şekerpancarı Üretiminde Faktör Talep (1980-1998) (Translog Maliyet Fonksiyonu Uygulaması)

Yazar: Yaşar Akçay, Kemal Esengün
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir

Tokat İlinde Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi

Yazar: Yaşar Akçay, Adnan Çiçek, Meral Uzunöz, Murat Sayılı
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Seçilmiş Bir Bölgede Tarımsal Araştırma Kuruluşlarınca Önerilen Gübre Kullanımı İle Üretici Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Optimal Gübre Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi (Tokat İli Örneği)

Yazar: Kemal Esengül, Osman Karkacıer, Yaşar Akçay
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Ambalajın Rolü (Tokat İli Örneği)

Yazar: Meral Uzunöz, Yaşar Akçay, Adnan Çiçek
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Tokat ili kentsel alanda 270 tüketiciden anket yöntemi ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada ambalajın tüketicilerin gıda ürünleri salın alma davranışındaki önemi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, tüketiciler ambalajlı gıda ürünlerini sağlıklı olması; saklama imkanı sağlaması, güven vermesi, kaliteli olması ve taşıma kolaylığı sağlaması gibi nedenlerle tercih etmektedir. Tercih edilen ambalaj türleri ürün çeşidine göre değişikli göstermektedir. Ayrıca tüketiciler ürünün üzerinde bulunan tanıtıcı bilgileri (özellikle üretim ve son kullanım tarihi) önemsemektedir ve ambalajın kolay açılabilir ve saklanabilir olmasına dikkat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Satın Alma Davranışı. Tüketici Tercihi

Araştırmayı İndir

Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinde Üretici-Sanayii İlişkisi (Tokat İli Örneği)

Yazar: Yaşar Akçay, Murat Sayılı, Meral Uzunöz, Kemal Esengün
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Araştırmayı İndir

Tokat İli Kazova Bölgesindeki İki Köyde Buğday Üretim Etkinliğinin Mukayeseli Bir Analizi

Yazar: Yaşar Akçay, Kemal Esengün, Adnan Çiçek
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir