GAP Bölgesinde Hayvansal Üretimde Mevcut Durum Ve Geliştirme Çalışmaları

Yazar: Ümit Yavuzer, Gülşah Bengisu, Cenap Cevheri
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Ülkemiz yüzölçümünün %9,7’sini ve ülke nüfusunda %9.8’ini kapsayan Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) Cumhuriyet döneminin en önemli bütünleşmiş bölgesel kalkınma projesidir. Projenin amacı bölgedeki zengin toprak ve su kaynakları potansiyelini kullanarak, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısının geliştirilmesi ve yasam düzeyinin yükseltilmesidir. Amaca ulaşma bölgede ana sektör konumunda bulunan tarım sektörünün kalkındırılması hayvansal üretimin geliştirilmesine bağlıdır. Hayvansal üretim yapan işletmelerin, tarımsal üretim içerisindeki oranı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, ülkemizde ve GAP bölgesinde daha düşük düzeylerdedir. GAP bölgesinin hayvansal üretim potansiyeli ve ülkemiz hayvan varlığı içindeki oranı hayvancılık faaliyetlerinin, bölgede artan bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Ülke genelinde toplam hayvan varlığımız incelendiğinde yaklaşık 21.749.508 bas koyun, 10.723.958 bas sığır, 234.082.206 adet tavuk varlığı olduğu görülmektedir. GAP bölgesin ülkemiz koyun varlığının %14,4’üne, sığır varlığının % 6,6’sına sahiptir (Anonim, 2007). Ülke genelinde büyük ve küçükbaş hayvan varlığındaki azalmadan, GAP bölgesinin de etkilendiği bir gerçektir.

Araştırmayı İndir

Gap Bölgesi Yembitkileri Politikasında Son Yıllardaki Değişimler

Yazar: Cenap Cevheri, Gülşah Bengisu, Tahir Polat, A.Rıza Öztürkmen, Ümit Yavuzer
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Türkiye’de yaklaşık 28 milyon hektar alan islenmekte olup, bu alanın % 11.7’si Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Bölgenin toplam arazi varlığı 7.5 milyon ha’dır. Bu alanın % 43.6’sı bitkisel üretim, % 29.4’ü çayır-mera ve % 19.2’si orman –fundalık arazidir. Bölgedeki toplam arazi varlığının 3,2 milyon ha’lık kısmı ise tarımsal faaliyetlere uygun olup, yaklaşık 2.1 milyon ha’lık brüt alan sulama potansiyeline sahiptir. Bu Türkiye’nin ekonomik olarak sulanabilir arazisinin % 20’sini oluşturmaktadır. Son on yıl (1997-2007) içerisinde tarımsal göstergelerdeki değişimin ele alındığı bu çalışmada, yem bitkileri (Yonca, Fiğ, Burçak, Mürdümük, İkinci Ürün Mısır ) üretiminde önemli artışlar gözlenirken: GAP Bölgesi hayvan sayısındaki değişim incelendiğinde sığır, koyun ve keçi miktarlarındaki düşüş, Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Bölge meraları uzun yıllar aşırı ve düzensiz otlatma nedeni ile bozulmuş durumdadır. Klimaks bitkilerin kaybolduğu bu meraların genelinde ağır bir erozyon baskısı da söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yembitkileri, tarımsal göstergeler, bitkisel üretim, hayvansal üretim

Araştırmayı İndir