Arazi Fiyatını Belirleyen Faktörlerin Fiyatının Belirlenmesi

Yazar: Uğur Başer, Osman Kılıç
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Araştırmanın amacı, Samsun ili Ladik İlçesinde arazi fiyatını etkileyen faktörleri belirlemek ve arazi fiyatını tespit etmeye yönelik uygulanabilir bir model elde etmektir. Ladik İlçesinde Derinöz Sulama Projesi kapsamındaki 8 köyde, tapu kütüklerinden elde edilen bilgilere göre 2014 yılında 104 farklı parselde arazi satışı gerçekleşmiştir. Ankete konu parsellerin tespitinde, miras yoluyla el değiştiren arazi parselleri dışındaki gerçek satışlar göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede tam sayım yöntemiyle 72 arazi parseline ait veriler elde edilmiştir. Hedonik Fiyat Yönteminin kullanıldığı araştırmada, katsayılar regresyonla ortaya konulmuş ve arazi fiyatını etkileyen değişkenlerin oransal ağırlıkları verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, arazi fiyatını etkileyen en önemli faktörün sulama durumu olduğu tespit edilmiştir. Sulamanın dışında arazi fiyatını etkileyen diğer faktörler; arazinin taşlılık, eğim ve verim durumu ile araziden ana yola ve köy merkezine uzaklık olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arazi fiyatı, değerleme, Hedonik Fiyat Yöntemi, Samsun

Araştırmayı İndir

Antalya İli Kaş ilçesinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Biyolojik Mücadele Yapan ve Yapmayan İşletmelerin Karşılaştırmalı Analizi

Yazar: Çağatay Yıldırım, Uğur Başer, Hatice Türkten
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bitkisel üretimde zararlılarla mücadelede gerçekleştirilen uygulamaların çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için tavsiye edilen biyolojik mücadele çeşitli yönleriyle gündemde olan konular arasındadır. Bu sebeple, bu araştırmada örtü altı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele yapan ve yapmayan işletmelerin genel özelliklerinin ve etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Antalya ili Kaş ilçesinde örtü altı yetiştiriciliğinde biyolojik mücadele yapan 52, biyolojik mücadele yapmayan 50 adet işletmeden anket yoluyla toplanmıştır. Karşılaştırmalı analizlerde öncelikle kümeleme analizi ile birbirine benzeyen biyolojik mücadele yapan ve yapmayan işletmeler belirlenmiştir Daha sonra her küme içindeki işletmeler için etkinlik skorları hesaplanmış ve aynı küme içinde yer alan biyolojik mücadele eden ve etmeyen işletmeler karşılaştırılmıştır. Etkinlik ölçümleri (teknik, kaynak dağıtımı ve ekonomik) veri zarflama analizi yardımıyla tahmin edilmiştir. Araştırma sonuçları biyolojik mücadele yapan işletmelerin teknik etkinlik skorlarının, yapmayanlardan daha iyi olduğunu, ekonomik ve tahsis etkinlik skorlarının daha kötü olduğunu göstermiştir. İşletmelerin gereğinden fazla iş gücü, ilaç ve işletme sermayesi kullandıkları, bunları optimum düzeye çekmeleri gerektiği tespit edilmiştir. İşletmelerdeki teknik yetersizliği azaltmak için yayım programlarının uygulanması ve işletme düzeyinde eğitimi kapsayan politikaların hayata geçirilmesi ekonomik etkinliğin artışına katkı sağlayabilecektir. Özellikle ortakçılığın azaltılmasına yönelik önlemler de etkinliği olumlu etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Örtü altı yetiştiriciliği, Biyolojik mücadele, Etkinlik Analizi, Antalya

Araştırmayı İndir