Türkiye’de Hes’lerin Varlığı, Çevreye Ve Tarıma Olan Etkileri

Yazar: Türkay Bars, Cuma Akbay, İlkay Uçum
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi
Özet
Dünya nüfusunun giderek artması, kentleşmenin ve sanayileşmenin gelişmesi ile enerjiye olan talep artmaktadır. Ülkeler mevcut fosil enerji kaynaklarının dışında yeni enerji kaynak arayışlarına girmektedirler. Bu bağlamda suyun hareket gücünün kullanılmasıyla üretilen hidroelektrik enerji yenilenebilir enerji kaynağı olarak mevcutların yanında yeni HES’lerin ve barajların yapımını gündeme getirmektedir. Barajlar: sulama, su temini, hidroelektrik enerji üretimi, ulaşım ve su akışının kontrollü olması gibi birçok amaca yönelik olarak inşa edilmektedir. Ancak bu yapılar yeraltı sularının azalması, fiziksel ve biyolojik çevrenin olumsuz etkilenmesi gibi istenmeyen sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de HES’lerin iller bazında sayısını araştırmak ve bu HES’lerin çevre ve tarımsal yapıya olan etkilerini ortaya koymaktır.
Anahtar kelimeler: HES, enerji, çevre, tarım

Araştırmayı İndir

Dünyada Ve Türkiye’de Yem Sanayisindeki Gelişmeler

Yazar: Türkay Bars, Burak Uzun
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Yem bitkileri, hayvan yemi olarak yetiştirilen, aynı zamanda toprak ve suyu muhafaza etme, nöbetleşe ekim ile kendinden sonra ekilen ürünlerin verimini artırma gibi özellikler taşıyan, doğrudan doğruya ya da sonradan yedirilmek üzere hasat edilip kurutulan veya silajı yapılan bitkilerdir. Yem, tarım işletmelerinde en önemli girdilerden biri olup, hayvansal üretimde verimi ekonomik bir şekilde artırmak amacıyla hayvanların kaba ve karma yemle yoğun bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Doğal haliyle hayvana verildiğinde su içeriği %15-20’den ya da ham selüloz içeriği kuru madde de %16-18’den daha fazla olan ve yemlemede kullanılabilen her türlü materyaller kaba yem olarak tanımlanmaktadır. Karma yem evcil hayvanların çok miktarda ve nitelikli ürün verebilmelerini sağlayan yapısı garanti edilmiş ve ağız yoluyla tüketilen organik ve inorganik maddelerin belirli norm veya standartlara uygun olarak karıştırılması ile elde edilen yemlerdir. Bu çalışmada da, Dünyada Karma Yem Sanayisinde önde gelen ülkeler, AB’de karma yem üretimi ve çeşitliliği, Türkiye’de bölgesel yem üretimi, dağılımı ve karma yem fiyatları ile ilgili durum değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karma yem, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı

Araştırmayı İndir