Şanlıurfa ve Mardin İli Sertifikalı Buğday Tohum Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Muhammed Sami Bayraktar, Şehnaz Büyükhatipoğlu, Tali Monis, Servet Abrak
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Buğday bölgenin gelir kaynağı olmasının yanında, insanların en önemli besin maddesidir. Buğday tarımın yapılamadığı özellikle Afrika ülkelerinde insanlar açlık gibi önemli bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Un özellikle insanların beslenmesinde ihtiyaç duyduğu ekmek yapılarak kullanılmakta olup, ayrıca undan yapılan değişik mamuller de insanların beslenmesinin her kademesinde kullanılmakta ve insanların beslenmesinde önemli sorunu olan açlık özelliğini gidermektedir. Dünya nüfusu her geçen gün artmasına rağmen tarım alanları artmaması nedeniyle, Buğday verimini ve kalitesini artırılmasının zorunlu hale geldiğinden buğdayın verimini ve kalitesini artırıcı etkilerden biri olan sertifikalı tohum kullanılarak yukarıda belirtilen miktarın artırılması mümkün olacaktır. Şanlıurfa ve Mardin illerinde buğday üretimi yapılan tarım işletmelerinin, Sertifikalı buğday tohumu kullanmalarını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Elde edilen veriler lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. Islah çalışmalarından haberdar olma ve yeni teknolojileri takip etme durumunun sertifikalı tohum kullanımını etkilemede istatiksel olarak önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada toplanan veriler 2013 üretim dönemine aittir.

Anahtar Kelimeler: Sertifikalı buğday tohumu, lojistik, Şanlıurfa, Mardin

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa İli Pamuk Üreticilerinin Sosyo Ekonomik Yapısı

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Tali Monis, Şehnaz Büyükhatipoğlu, M.Sami Bayraktar, Şehnaz Korkmaz, Servet Abrak
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin ekolojisi pamuk tarımına el verdiğinden, dünya üretiminin %80’ine yakınını Türkiye’nin de içinde bulunduğu az sayıda ülke üretmektedir. Dünyada pamuk üretim alanların en geniş olduğu ülke Hindistan’dır. Ardından sırasıyla Çin, ABD, Pakistan, Özbekistan ve Brezilya gelmektedir. Dünyada en çok pamuk üreten ilk 7 ülke sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Pakistan, Brezilya, Özbekistan ve Türkiye’dir. Bu araştırmada 2013 yılı Şanlıurfa ili pamuk üretici popülasyonu içerisinde örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 150 pamuk üreticisiyle anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında üreticilerin; yaş, eğitim, sosyal güvence, ikamet durumu, çiftçilik tecrübesi, çiftçilik uğraşma nedenleri, toplum içerisindeki statüsü ve hane halkı sosyal donanım durumlarını belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Üretici bilgi formları ile elde edilen veriler SPSS istatistik programına dökümleri yapılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, pamuk, kırsal alan, tarım

Araştırmayı İndir