Gıda Sektöründe Yabancı Sermayeli Ortak Girişimler

Yazar: Sertaç Gönenç
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Türkiye 1950 yılından başlamak üzere gıda sektöründe yabancı sermaye yatırımlarına sahne olmuştur. Özellikle ülke ekonomisinin liberalleştiği 1980 sonrası dönemde çıkartılan yasalar, uluslararası anlaşmalar ve 90’lı yıllarda izlenen özelleştirme uygulamaları ülkeye yabancı sermaye girişini hızlandırmıştır. Yabancı sermayeli çok uluslu şirketler genellikle ortak girişim stratejilerini benimsemiş ve piyasalara daha kolay giriş yapmıştır. Çok uluslu şirketler kendi marka adlarını değişik stratejilerle yerleştirmiş ve birkaç yıllık bir süreçte yerel firmaları yutmuştur I990’lı yıllardan sonra ülkemizde gıda sektöründe piyasa yoğunlaşma oranlan artmış ve piyasalar aksak rekabet özelliği göstermeye başlamıştır. Artan yoğunlaşma oranı ve yabancı sermayeli şirketlerin hakimiyeti yerel küçük ve orta ölçekli firmaların rekabet gücünü zayıflatmıştır. Ülkemizde bir an önce yabancı sermaye girişlerini ve firmalardaki ortaklık payını sınırlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Sermaye, Gıda Sektörü, Yoğunlaşma Oranı, Ortak Girişim

Araştırmayı İndir

Gıda Firmalarının Kriz Dönemi Pazarlama Stratejileri

Yazar: Sertaç Gönenç, Metin Güldaş
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Strateji bir işletmenin uzun vadeli temel hedeflerine ulaşması için uygulaması gereken faaliyetlerin yerine getirilmesi ve gerekli kaynakların belirlenmesidir. Ekonomik kriz dönemlerinde işletmelerin amaçlarına ulaşmaları güçleşmektedir. Bu dönemlerde ekonomik koşullar ve tüketici davranışları değişmektedir. Şirketlerin yaşamını sürdürebilmesi ve rekabet edebilmesi için değişen koşullara adaptasyonu zorunlu hale gelmektedir. Kriz dönemlerini rahat asabilmek için stratejik planlama yapmak gerekmektedir. Stratejik planlama yapmanın en önemli iki aşaması hedeflerin doğru belirlenmesi ve çevresel/durum analizinin doğru ve gerçekçi bir şekilde yapılmasıdır. Kriz dönemi stratejilerin temeli pazarlama karmasının içinde bulunulan duruma göre optimal bir kombinasyonunun bulunmasına dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar, kriz döneminde gıda şirketlerinin en fazla izledikleri stratejilerin; fiyat indirimi, ana ürünlere odaklanma, yatırımları kısma, ürün hattının rasyonalizasyonu, pazar bölümlendirme, şirket evlilikleri ve seçici dağıtım olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: ekonomik kriz, stratejik planlama, gıda sektörü, pazarlama karması

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Dış Satıma Yönelik Gıda Sanayinin Sektörel Durumu ve Geleceği

Yazar: Bahattin Çetin, Sertaç Gönenç, Şule Budak
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi

Araştırmayı İndir