Coğrafi İşaretler: Tarım ve Gıda Sektöründe Kullanımı

Yazar: Sertaç Duman
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Bu çalışmada son dönemlerde tarım ve gıda sektörün de ürün farklılaştırma amacıyla yaygın olarak yararlanılan coğrafi işaretlerin tanıtılması amaçlanmıştır. Coğrafi işaretler belirli bir niteliği ile ünlü yöresel ürünleri koruma altına alan işaretlerdir Coğrafi işaretler Fikri Mülkiyet Hakları konusu içme girmektedir. Özellikle son 10 yıl içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinde tüketicilerin ilgisini çekmek ve yöresel ürün üreticilerini korumak amacıyla yaygın halde kullanılmaya başlanmıştır. AB’nde toplam 655 tarım ve gıda ürününe coğrafi işaret verilmişken. Türkiye’de bu rakam 21 adettir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Menşe İşareti, Mahreç İşareti

Araştırmayı İndir

Türkiye Tarımında Özelleştirme Uygulamaları: Süt Endüstrisi Kurumu Örneği

Yazar: Erkan Rehber Sertaç Duman
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: Türkiye’de özelleştirme uygulamaları 1985 yılından sonra aktif olarak başlamıştır. Pek çok tarımsal Kamu İktisadi Teşebbüsü (KIT), yeterli altyapı sağlanmadan ve gerekli tedbirler alınmadan özelleştirilmiştir. Teorik gerekçelerinden m ad e, dış borçlar ve bütçe açıkları, IMF ve diğer organizasyonların da tavsiyesi ile özelleştirme hareketini hızlandırmıştır. Özelleştirilen tarımsal KİT’lerden biri de Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu dur (TSEK). Yapılan ampirik çalışma, TSEK nun özelleştirmesinin süt sektörü üzerinde olumsuz etkiler yaptığını ortaya koymuştur. Pazar konsantrasyonu yükselmiş, tüm bölgelerde üretici fiyatları düşmüş ve genel olarak süt ürünleri tüketici fiyatları yükselmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamu İktisadi Kuruluşu, Süt Endüstrisi, Anova Modeli

Araştırmayı İndir

Türkiye Tarımında Gap (Good Agricultural Practices) Uygulanabilirliği ve Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri

Yazar: Sertaç Duman, Mücahit Paksoy, Harun Tanrıvermiş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve İyi Tarım Uygulamaları
Özet: Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde insan sağlığı, hayvan refahı ve çevrenin korunması önemli konular haline gelmiş ve bu konularda birçok önlem alınmaya başlanmıştır. Bunların başında İyi Tarım Uygulamaları (İTU) gelmektedir İTU; tarım ürünlerinin gıda güvenliği çerçevesinde sağlıklı, kaliteli, çevreye zarar vermeden, insan ve hayvan varlığını koruyan ve sürdürülebilir bir biçimde üretilmesini öngörmektedir. İTU konusunda en geniş kapsamlı çalışma Avrupa ülkeleri tarafından hazırlanan EUREPGAP dokümanı olup, bu uygulamanın sertifikalandırmaya tabi tutulması ve ihracatta taraf ülkelerce talep edilmesi, dünya tarım ve gıda ürünleri ticaretinde yem bir tarife dışı teknik engel olarak görülmektedir Türkiye gibi tarımsal üretim sistemleri yeterince gelişmemiş ve özellikle üretim faaliyetleri ile ilgili izleme ve kayıt sistemlerinin kurulmadığı gelişmekte olan ülkelerin bu uygulamaları izlemeleri ve bunlardan yararlanarak tarım ürünleri ihracatım geliştirmeleri oldukça zor görülmektedir. Ülkemizde 8 Eylül 2004 tarihinde İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik yayınlanarak gerekli yasal altyapı oluşturulmuş olmakla birlikte, bu alandaki gelişmelerden yararlanılabilmesi için öncelikle tarımda kayıt, izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve bu alanda üretici birliklerinin etkin olarak çalışmalarının sağlanması gerekli olacaktır.

Araştırmayı İndir