Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Yazar: Serpil Yılmaz, İbrahim Yılmaz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Bu çalışma ile Toptancı hal sisteminin Üstün yönleri ve eksik yanlarının, Antalya Yas Sebze-Meyve Hal’inin işleyişi örnek alınarak incelenmesi amaçlanmıştır Araştırmada yasal mevzuatın değerlendirilmesinin yanında, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, Antalya ili toptancı halindeki üreticiler ve komisyoncular ile yapılar anket çalışmalarından elde edilen bazı verilerin kullanılmasıyla sitemin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sebze Pazarlaması, Meyvee Sebze Halı

Araştırmayı İndir

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Pamuk Üretim ve Ticaretinde Rekabet Koşullarının Değerlendirilmesi

Yazar: İbrahim Yılmaz, Serpil Yılmaz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet: Türkiye pamuk üretimi açısından dünyada önemli ülkelerden bir tanesidir Pamuk, ihracatımızın Önemli bir bölümünü sağlayan tekstil ve konfeksiyon sanayinin girdisini oluşturmaktadır Bu yönü ile pamuk, Türkiye açısından stratejik bir ürün niteliğini kazanmıştır Bu çalışmada Türkiye’nin uluslar arası pamuk üretim ve ticaretindeki rekabet durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır Korumacı politikaların sınıflandırılmaya çalışıldığı küreselleşme sürecinde, Türkiye’nin pamuk dış ticaretindeki, tekstil ve konfeksiyon sanayindeki rekabet gücü, büyük ölçüde pamuk liretim maliyetine bağlıdır Bu nedenle. Türkiye’nin pamuk üretim maliyeti ve maliyet unsurlarının, pamuk tarımı ve dış ticaretinde önemli ülkeler ile karşılaştırılması ve sahip olduğu avantaj ve dezavantajların ortaya konulmasına çalışılmıştır Ayrıca, uluslararası rekabeti etkileyen politika uygulamaları da ana hatları itibariyle incelenmiştir
Anahtar Kelimeler: Uluslararası rekabet, Pamuk maliyetleri, Türk pamuk sektörü

Araştırmayı İndir

Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi İle Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Analizi

Yazar: E. Topgül, A. Özalp, S. Yılmaz, İ. Yılmaz
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
İnsanoğlu, tükettiği gıdaların güvenliği ile ilgili uzun yıllar önce standartlar oluşturma ve bunu uygulama çabası içinde olmuştur. Zaman içinde gelişen teknoloji ile birlikte, gıda ve tarım ürünlerinde riskler artmaya ve ortaya çıkan tehlikeler bilimsel olarak daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Uluslararası ticaretin gelişmesi, tüketicilerin bilinçlenmesi, gıda ürünleri satın almada çeşitlilik ve farklılık taleplerinin y anı sıra sağlık ve çevre kaygısının artması, üreticilerin ve karar alıcıların konuya daha hassas ve bilinçli yaklaşmalarını sağlamıştır. Kamu ve özel sektörün bu konudaki çalışmaları yaygınlaşmıştır. Kamunun gerekli düzenlemeleri ve yasal mevzuatı hazırlamasına paralel olarak, özel kuruluşlar tarafından uygulanan sistemlerin başarısının kanıtlanması, standartların kabulünü sağlamıştır. Standart uygulamaları belgelendirmeye dayandığı için tüketici tarafından da aranan garanti özellikleri olmaya başlamıştır. Gıda güvenliği konusunun çeşitli açılardan Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü ve Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendirmesi ve eğitim programlarında bu yöndeki konulara yer verilmesi nedeniyle, bu öğrenci grubu çalışma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin gıda güvenliği kavramı ve gıda güvenliği ile ilgili tutum ve davranışlarını incelemek , karşılaştırmak ve bunların analizlerini yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada kapsama alınan bölümlerde eğitimine devam eden 440 lisans öğrencisiyle anket yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Faktörler, Öğrenci Algıları.

Araştırmayı İndir

Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Yazar: Burhan Özkan, Orhan Özçatalbaş, Serpil Yılmaz, İbrahim Yılmaz, Göksel Akpınar
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Antalya ilinde tüketicilerin organik ürün hakkındaki düşünce ve tutumları incelenmiştir. Bu amaçla ilin kentsel alanında yaşayan 484 tüketici ile anket yapılmıştır. Görüşme yapılan tüketicilerin % 37.2’si yaş meyve ve sebze alırken ilk sırada besin değerine önem vermektedirler. Bunu satın alınan sebze ve meyvelerin kalıntı maddeleri taşımaması (%35.5) izlemiştir. Anket yapılan tüketicilerin % 19.4’ü organik ürün kavramından haberdardır. Organik ürün kavramını duyma ile eğitim düzeyi arasında istatistiki olarak ilişki saptanmıştır. Ayrıca gelir düzeyi artıkça tüketicilerin organik ürüne daha fazla fiyat (primi) ödeye bilecekleri belirlenmiştir. Bu durum, yüksek gelir gruplarında daha belirgin olmak üzere tüketicilerin organik ürünlere daha yüksek fiyat ödemeye razı olduklarını göstermektedir. Araştırmada, ayrıca tüketicilere ait bazı karakteristiklerle organik ürünlere daha fazla fiyat primi ödeme yapma isteği arasındaki ilişkiler de ortaya konulmuştur.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Uygulanan İlaç Ve Gübre Politikalarının Çevresel Etkiler Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Serpil Yılmaz
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Ülkemizde uzun yıllardır özellikle gübre kullanımının artırılması yönünde önemli çabalar gösterilmiş gübre, sübvanse edilen girdilerin başında yer almıştır. Gübre kullanımının yanı sıra ilaç kullanımında da önemli gelişmeler sağlanmakla beraber, ilaç ile ilgili politikalar daha çok ilaç üretimi ve kullanım şekillerinin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Bugün tarımda çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele amacıyla çok çeşitli kimyasal bileşikler kullanılmaktadır. Tarımdan kaynaklanan çevre kirliliğinin başında ise bilinçsiz şekilde kullanılan ilaç ve gübre kullanımı gelmektedir. İlaç kalıntılarının yol açtığı hava, toprak ve su kirliliği, bu ortamda yetiştirilen ürünlerle gıda zincirine girmekte ve tüm canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Yanlış ve aşırı gübre kullanımı da atmosfer kirliliğiyle birlikte, toprak ve su kirliliğine de neden olmaktadır. Çünkü, bu bileşikleri oluşturan maddelerin bir kısmı uzun süre toprakta kalabilmekte, bir kısmı da havaya ve sulara karışabilmektedir. Ülkemizde bilinçsiz ve kontrolsüz tarım ilacı kullanımının insan, hayvan ve çevre sağlığına olan zararlarını azaltmak için bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Ancak, bu düzenlemeler gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yeterli olmamaktadır. Bu çalışmada ülkemizde uygulanan ilaç ve gübre politikaları ve bunların çevre üzerindeki etkileri incelenerek sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.

Araştırmayı İndir

AB uyum Sürecinde Su Ürünleri Sektörünün Ekonomideki Yeri ve Pazarlaması

Yazar: Serpil Yılmaz, Ali Şevki Akay
Yıl: 2008
Yayım Yeri; 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Modern işletmecilik anlayışına göre bir ürünün sadece üretimi değil pazarlanmasının önemi de oldukça büyüktür. Bu kapsamda üretilen ürünlerin hem yurt içi, hem de yurt dışında yeni pazarlara ihtiyacı vardır. Diğer taraftan gıda ürünlerinin dayanıksızlıkları nedeni ile pazarlama
organizasyonlarının özenle oluşturulması şarttır. Su ürünleri pazarlamasında da ilk amaç; ürünlerin bozulmadan ve tazeliğini yitirmeden tüketicilerin kullanımına sunulması olduğundan, dağıtım zincirinin iyi organize edilmesi gerekmektedir. Su ürünlerinin uygun olmayan şartlarda değerlendirilmesi hem iç tüketimde, hem ürünü işlemede ve hem de ihracatla büyük kayıplara neden olabilmektedir. İşte bu çalışmada Su Ürünleri Sektörünün ekonomideki yeri ve önemi incelenerek; su ürünlerinin mevcut dağıtım kanalları ortaya konulmuş, pazarlamada karşılaşılan problemler belirlenip, çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Araştırmayı İndir

Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi

Yazar: İbrahim Yılmaz, Burhan Özkan, Fatma Akkaya, Serpil Yılmaz, İlkay Kutlar
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Araştırmayı İndir