Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimi İle Buğday Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi

Yazar: S. Candemir, Z. Bayramoğlu
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde üretilen pamuk ve buğday üretim faaliyetlerinin karşılaştırılmasıdır. Kahramanmaraş ilinde pamuk ekim alanları hızla azalmakta, yerini buğday veya ana ürün mısır almaktır. Üretim desenindeki bu değişimin sebebinin neler olduğu araştırılmıştır. Kahramanmaraş ilinde gayeli olarak pamuk ve buğday üreten işletmeler seçilerek, her iki üretim faaliyetini gerçekleştiren çiftçilerin üretim faaliyetlerine bakış açıları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pamuk, buğday, üretim faaliyeti.

Araştırmayı İndir

Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Yazar: N. Kızılaslan, H. Kızılaslan, S. Candemir
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde bazı tarla bitkileri üreten çiftçilerin gübre kullanım alışkanlıklarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Mısır, Buğday ve Şekerpancarı üreten işletmelerle yapılan yüz yüze anketler ile elde edilen veriler çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile üreticilerin gübreleme konusunda bilgi kaynakları, toprak analizi yaptırmanın nedenleri ve söz konusu ürünlerde kullandıkları gübre çeşit ve miktarları, çiftçilerin toprağın ve bitkinin isteklerine göre ne miktarda ve hangi çeşit gübre kullanıp kullanmadıklarını ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca çiftçilerin, toprak analizi desteği olmasına rağmen, aile büyüklerinden kalma alışkanlıklara dayanarak mı, toprak analizi sonuçlarına göre mi ya da ne kadar çok gübre atarsam o kadar fazla ürün alırım düşüncesiyle mi, gübre çeşit ve miktarını belirledikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gübre kullanım alışkanlıkları, gübreleme, toprak analizi.

Araştırmayı İndir

Çiftçilerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: İsmet Boz Cuma Akbay Enver Orhan Serhan Candemir
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Bu çalışma Kahramanmaraş’ta çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde kullandıkları bilgi kaynaklarını, yöredeki tarımsal kuruluşların yayım faali>etlerini ve birbiriyle olan bilgi alışverişlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tahakalı örnekleme yöntemimle seçilen 99 çiftçiyle anket yapılan çalışmada, çiftçilerin çeşitli tarımsal uygulamalar için modem bilgi kasnaklarım kullanma oranı oldukça düşük çıkmıştır Mülakatlarla sağlanan veriler ışığında araştırma bölgesinde faaliyet gösteren Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğilim ve Yayım Şubesi. Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Fakültesi gibi kuruluşların birbiriyle olan işbirliği ve bilgi alışverişi sınırlı düzeyde kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Faaliyet. Bilgi Kaynakları. Tarımsal Yayım

Araştırmayı İndir

Kesikli-Sürekli Modellerde Marjinal Etkilerin ve Talep Esnekliklerinin Tahmin Edilmesi: Hanehalkı Gıda Harcamaları Üzerine Bir Uygulaması

Yazar: Enver Orhan, Cuma Akbay, İsmet Boz, Serhan Candemir
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada, hanehalkı gıda tüketim verileri Heckman (1976) ve Heien ve Wessells (1990) iki aşamalı talep modeli kullanılarak doğru marjinal etki ve talep esnekliklerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Hanehalkı verilerinde karşılaşılan sıfır tüketimi dikkate alan her iki model hem tek denklem ve hem de sistem talep denklemler: kullanılarak tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sıfır tüketimlerin dikkate alındığı iki aşamalı talep modeli ile alınmadığı tek aşamalı talep modelleri arasında tahmin edilen parametre ve esneklikler açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar sıfır tüketim oranının yüksek olduğu et ve et ürünleri gruplarında en yüksek iken, sıfır tüketimlerin çok az olduğu tahıllar, taze sebze ve taze meyve gruplarında çok daha azdır. Her iki modelden tahmin edilen sonuçlara göre, ekmek en düşük gelir esnekliğine sahip iken et grubu ürünler en yüksek gelir esnekliğine sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Gıda Talebi, esneklik, tüketim. Turkey

Araştırmayı İndir

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyon Müdürlüğü’nde Çalışan Mevsimlik Kadın İşçilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelecekle İlgili Beklentileri

Yazar: Serhan Candemir
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde çalışan mevsimlik kadın tarım işçilerinin sosyo-ekonomik yapıları ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde çalışan mahalli kadın işçiler oluşturmaktadır. Tam sayım metodu ile istasyon müdürlüğünde çalışan 52 kadın işçi ile yüz yüze görüşülerek anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sağlık güvencesi eksikliği kadın işçilerin en önemli sorunu olarak tespit edilmiştir. Kadın işçilerin %57,7’si tarım işçisi olmasalardı memur olmayı istediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra gezici tarım işçilerine nazaran mahalli kadın tarım işçileri hayatlarından memnun ve kendileri için en önemli olan hususun aile huzuru ve sağlık olduğunu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik kadın işçi, tarım, Kahramanmaraş
Araştırmayı İndir