Erzurum İli Hayvancılık İşletmelerinin AB Muhasebe Sistemine Göre Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi; Karayazı, Tekman ve Çat İlçeleri Örneği

Yazar: Murat Külekçi, Semiha Kızıloğlu
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Diğer
Özet
Bu araştırmanın amacı, Erzurum İli hayvancılık işletmelerini AB tarımsal muhasebe sistemine göre ekonomik büyüklükleri belirlemektir. Bu amaçla, Erzurum ilinde hayvancılığın yoğun olarak gerçekleştirildiği 3 ilçe ve bu ilçelere bağlı 25 köyde basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre toplam 121 anket yapılarak veriler toplanmıştır. Ekonomik büyüklüklere göre işletmelerin sınıflandırılması 5 gruba göre yapılmıştır. Hayvancılık işletmelerinin %46,28’i I grup (<2 ESU), %28,10’u II. grup (2-4 ESU), %14,05’i III. grup (4-6 ESU), %6,61’i IV. grup (6-8 ESU) ve %4,96’sı V, grup (8-12 ESU) işletme sınıfında yer aldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: FADN, İşletmelerin Sınıflandırılması, Hayvancılık İşletmeleri, Erzurum

Araştırmayı İndir

AB’ne Giriş Sürecinde Türk Gıda Sanayinin Gelişim Seyri ve Örgütlenme

Yazar: Semiha Kızıloğlu, Aslı Saklıca
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu:Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Gıda sanayi tüm dünya ülkeleri için gerekli ve en önemli sektörlerden biridir. Tarıma dayalı sanayi dayalı olan gıda sanayi Türkiye ekonomisi içinde çok önemli bir yere sahiptir. İmalat sanayi içinde yer alan gıda sanayinde işyeri sayısı 28 000 adet ve toplam kayıtlı işçi sayısı 100 000 kişiye yakındır. Yani istihdamın toplam imalat sanayii içindeki payı ise %13 00 düzeyindedir. Gıda sanayi, büyük işveren ve ihracatçı sektör olarak birliğin en önemli sanayi kolu durumundadır Avrupa Birliği‘nde 282 000 gıda şirketi mevcuttur. Sektördeki istihdam miktarı yaklaşık 4 000 000 kişidir. Bu çalışmada AB’ne giriş sürecinde, Türk gıda sanayinin mevcut yaptığı ve gelişim seyri istatistiki verilere göre incelenmiş, sorunları ele alınmış ve AB gıda sanayinin yapısı ortaya konmuştur. Ayrıca Türk gıda sanayinde mevcut sorunların çözümlenmesinde örgütlenmenin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır
Anahtar Kelimeler:Gıda Sanayi, AB, Türkiye, Örgütlenme

Araştırmayı İndir

Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde Pazarlama Durumu ve Pazarlama Marjı Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Yavuz Topçu, Semiha Kızıloğlu
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Araştırmayı İndir

Erzurum İli Sığır Besiciliği İşletmelerinde İnput Tespiti ve Et Maliyeti Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Yavuz Topçu, Semiha Kızıloğlu
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Erzurum’da besi sığırı varlığının %66 66 ve sığır besiciliği yapan işletmelerin % 59.25’ini kapsayan Horasan, Oltu, Pasinler ve Erzurum Merkeze bağlı köyler Gayeli örnekleme Yöntemi ve sığır besiciliği işletmeleri de hayvan varlıkları dikkate alınarak Basit Tesadüfi örnekleme Yöntemi ile seçilmiştir Araştırma kapsamına alınan 129 işletmenin 2000-2001 yılı besi dönemine ait veriler esas alınarak, lokal alandaki işletmeler dört gruba ayrılarak, besicilikle etkili faktörlerin tespiti ve maliyet analizleri yapılmıştır İncelenen işletmelerde besicilik faaliyeti ve maliyet üzerinde etkili girdiler, işletmeler ortalamasına göre, işgücü faktörü 3.64 Erkek işgücü Birimi (EİB), besi hayvanı varlığı 19.92 Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB), hayvanlara verilen günlük rasyon miktarı 17 43 kg ve rasyonda kesif yem oranı %44.46 iken, yaşlı hayvanlarda ortalama besi süresi 204 53 gün ve genç hayvanlarda ise 185 81 gün elam hesaplanmıştır İşletmeler ortalamasına göre değişken ve sabit masrafların, üretim masrafından aldıkları paylar %69.53 ve %30 47 iken yem masrafının değişken masraf içerisindeki payı %24.76’dır 1 kg canlı ağırlık et maliyeti I., II., III., IV. grup işletmeler ve işletmeler ortalamasına güre sırasıyla 2 87, 2 71, 2.96, 1.87 ve 2.58 Milyon TL olarak analiz edilmiştir 1 kg canlı ağırlık artış maliyeti ise 1 grup işletmelerde 494 Milyon TL, II. grup işletmelerde 4.43 Milyon TL, III. grup işletmelerde 5.46 Milyon TL ve IV. grup işletmelerde ise 2.71 Milyon TL ve işletmeler ortalamasına göre de 4.28 Milyon TL olarak hesaplanmıştır

Anahtar Kelimeler: Sığır Besiciliği, Et Maliyeti, Girdi, Tarım İşletmesi

Araştırmayı İndir

Organik ve Konvansiyonel Süt Üretimi Yaygınlaştırılmasının Karşılaştırılmalı İrdelenmesi: Gümüşhane İli Örneği

Yazar: S. Kızıloğlu
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Araştırma bölgesi olarak Gümüşhane merkez ve ilçeleri seçilmiş. Yapılan ön çalışmada belirlenen süt sığırcılığı faaliyetini gerçekleştiren 576 tarım işletmesi inceleme kapsamını alınmıştır. Ayrıca araştırma bölgesinde 1500 baş hayvanla organik süt üretimi yapan özel bir işletmenin de bulunması bölgede organik süt üretiminin yaygınlaştırılması açısından önem arz etmektedir. Araştırma kapsamına alınan işletmelerdeki veriler anket yöntemiyle toplanmış. Tam sayım ve tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanılarak da örnek hacmi belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, üreticilerin organik süt üretimi yapma/yapmama nedenleri beşli Likert Ölçeğinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde üretilen organik sütün %70’nin sağlandığı Gümüşhane ilindeki süt üreticilerinin üretimle ilgili temel sorunları, organik tarım konusunda bilinç düzeyi, organik tarıma genel bakışları, organik süt üretme eğilimleri ve organik süt üretimini sürdürebilme durumları bu çalışma ile ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Süt üretimi, Organik Süt Üretimi, Üretici tercihleri analizi, Gümüşhane.

Araştırmayı İndir

Bingöl İlinde Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Yapısal Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar: S. Kızıloğlu, E. Karakaya
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu araştırmada Bingöl İli merkez ve ilçelerindeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmelerinin yapısal durumunun belirlenmesi, sorunların saptanarak, çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Bingöl’deki işletmeler arasından örnek seçilmiş ve araştırma verileri işletmelerde yönetici konumunda olan çiftçilerle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar ile kamu ve özel kuruluşların kayıtlarından da yararlanılmıştır. Anket soruları işletme sahiplerinin eğitim seviyeleri, genel yapıları, mevcut hayvancılık durumları, yetiştiricilik uygulamaları, hedef ve beklentileri, mevcut barınak ve ekipmanların durumu, üretmiş oldukları ürünlerin pazarlanması ve dağıtımı konularını içermektedir. Koyunculuk yapanların %49.7’si ilkokul, %13.4’ü lise, %5.0’ı yüksekokul, %9.3’ünün okuryazar olmadığı belirlenmiştir. Hayvan barınaklarının % 86.6’sı kapalı ağıl seklindedir. İşletmelerin ortalama üretim değeri 3932.81 , değişir masrafları 2203.61 ?, ve birim değişen masrafa düşen üretim değeri 1729.20 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda verilerin değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistikler, frekanslar ve yüzde dağılım oranları kullanılmıştır. Sonuç olarak bölgedeki koyun yetiştiricilerinin yapısal, teknik, yetiştirme, barınma ve ürün pazarlama açısından sorunları bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anket, Bingöl, Küçükbaş hayvancılık, Yapısal durum, Yetiştirici talebi.

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliğine Uyum Çerçevesinde Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişmesinde Örgütlenmenin Rolü ve Önemi

Yazar: Semiha Kızıloğlu
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Ülke ekonomisinde tarım sanayi sektörleri arasında bütünleşmeyi sağlayan Tarıma Dayalı Sanayinin mevcut sorunlarının çözümünde işbirliğinin (örgütlenmenin) önemini ortaya koymak amacıyla hu çalışma yapılmıştır. Çalışmada Tarıma Davalı Sanayinin ülke ekonomisindeki Önemi ve sorunları belirtilmiş. Sonra Avrupa Ülkeleri, Japonya ve ABD gibi gelişmiş ekonomilerde ki gelişimler dikkate alınarak sorunların çözümünde ihracat gelirlerinin artırılması amacıyla geliştirilen ülkemizdeki örgütlenme modelleri kısaca açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarıma dayalı sanayi- örgütlenme

Araştırmayı İndir

Erzurum İli’nde Organik Üretimin Ekonomik Analizi

Yazar: Köksal Karadaş, Semiha Kızıloğlu
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmanın amacı Erzurum’da organik tarım yapan işletmelerin ürettikleri organik ürün olan buğday ile organik tarım yapmayan işletmelerin ürettikleri buğdayın dekara gelir ve maliyetlerini belirleyerek, maliyete en fazla etki eden unsurları ortaya koymak, organik üretim yapan işletmelerin organik tarım yapma nedenleri araştırmak ve her iki tip işletmenin buğday ürününü pazarlama şeklini belirlemektir. Organik tarım yapan işletmelerde buğday maliyetinde en fazla payı (%23,10) hasat-harman masraflar (24,60 YTL/da) ve en az payı (%4,23) geçici işçilik masrafları (4,50 YTL/da) alırken organik tarım yapmayan işletmelerde en fazla masrafı benzer şekilde (%23,64) hasat-harman masrafları (248,00 YTL/ha) ve en az masrafı (%1,23) ilaç masrafı (13,00 YTL/ha) almıştır. Organik tarım yapan işletmelerde buğday maliyeti 1064,00 YTL/ha, geliri 1418,00 YTL/da ve net gelir 358.00 YTL/da olurken diğer işletmelerde maliyet 1049,00 YTL/da, gelir 1085.00 YTL/da ve net gelir 36,00 YTL/da dır. Ekonometrik analiz sonucuna göre sermaye miktarı ve okumuşluk düzeyi arttıkça organik tarım yapılan alan miktarı artmaktadır. Organik tarım yapan işletmeler organik buğdayı daha yüksek fiyatla satıldığı için üretmekte ve ürünün tamamını İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’ne verirken diğer işletmeler aynı ürünü şahıslar, fabrikalar ve Toprak Mahsulleri Ofisine vermektedirler.

Araştırmayı İndir

Bingöl İli Adaklı İlçesindeki Tarım İşletmelerinin Optimum Üretim Planlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar; Semiha Kızıloğlu, Ersin Karakaya
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu çalışmada, Bingöl ili Adaklı ilçesindeki tarım işletmelerinin mevcut durumları belirlenerek, yıl sonu faaliyet sonuçlarının ortaya konulup, optimum üretim planları elde edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2014-2015 yılı üretim döneminde Bingöl ili Adaklı ilçesinde tarım işletmelerinden bireysel olarak görüşülerek elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; tarım arazisi genişliği işletmeler ortalamasında 61.1 dekardır. Gayri safi üretim değerinin işletmeler ortalaması 7331.63 TL, değişen masrafların işletmeler ortalaması 5679.20 TL, brüt karın işletmeler ortalaması 1652.43 TL ve birim dekara düşen brüt karın işletmeler ortalaması değeri ise 27.0 TL olarak hesaplanmıştır. Doğrusal programlama yöntemi kullanılarak yapılan planlama sonucunda birinci grup işletmelerde brüt kârda %50.2 oranında artış yaşanmıştır. İkinci grup işletmelerde brüt kâr artışı %190; üçüncü grup işletmelerde ise %125 oranında gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bingöl, tarım işletmesi, brüt kar, optimum üretim planı

Araştırmayı İndir