Economic Structure and Services Efficiency of Turkish Beekeepers’ AssociationProvince, Turkey

Yazar: Vedat Ceyhan, Selime Canan, Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten
Yıl: 2017
Yayım Yeri: European Journal of Sustainable Development
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Abstract
The study aimed to explore the current economic situation and services efficiency level of problems of beekeepers’ union and honey producers’ union in Turkey. Research data were collected from 73 beekeepers’ union and 58 honey producers’ union by using well-structured questionnaire. In the research, classical economic analysis approach was used to reveal socio-economic structure of unions. When measuring the efficiency, we followed two stage procedure. In first stage, data envelopment analysis was used, while Tobit model was used to explore the inefficiency determinants in second stage. Research results showed that typical Turkish beekeeper’s union obtained the ₺1,59 from each expenditure by ₺1. Economic condition of beekeeping unions was healthier than that of honey producers’ union. 11% of the Turkish beekeepers and honey producers’ unions were efficient, while the rest were inefficient. The most critical variables affected the efficiency level of unions were manager’s profile and the number of union member. Service efficiency level would increase, if the number of union member increased and profile of managers were improved. The research suggested that the typical Turkish beekeepers’ union would have 927 members to be efficient if they had no income sources without member fee. Keeping the basic record in the beekeepers’ association and developing information management system would accelerate the efficiency improving in Turkey.

Keywords: beekeeping, beekeepers’ union, honey producers’ union, economic analysis, service
efficiency

Araştırmayı İndir

Bütüncül Bir Yaklaşım İle Girişimcilik Eğitimi

Yazar: Kürşat Demiryürek, Murat Emir, Nur İlkay Abacı, Hiroko Kawamorıta, Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten,Selime Canan, Cevahir Kaynakçı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışma, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde yürütülen Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi sertifika programını konu almaktadır. Çalışmada, girişimcilik eğitimleri başlamadan önce, 9 farklı bölümde bulunanve sertifika programı kapsamına alınacak öğrencilerin girişimcilik eğitimleri öncesifikir ve görüşleri ortaya koyulmaktadır. Bu amaçla araştırmada öğrenciler ile anket çalışması yapılmış ve öğrencilerin kendilerini girişimcihissetme durumlarını etkileyen faktörler lojistik regresyon analizi ile belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin girişimcilik ile ilgili yayınları takip etmeleri, örnek aldıkları bir girişimcinin olması, işlerini yönetebileceklerini düşünme durumları ve kendilerini girişimci olabilmek için yeterli görebilmeleri girişimci olarak hissetmelerini etkilemektedir. Öğrencilerin girişimcilik konusunda farkındalıklarını artırabilmek, girişimcilik kültürlerinin yerleşmesi ve yaygınlaştırılması ile başarılı iş fikirlerinin uygulamaya aktarmalarına yardımcı olabilmelerini sağlayabilmek için üniversitelerde girişimcilik sertifika programı kapsamında eğitimler sunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, İş fikri, OMÜ

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Biyokütle Fiyatındaki Değişimin Biyoetanol Maliyeti Üzerine Etkileri

Yazar: Selime Canan, Vedat Ceyhan, Turgut Ağırnaslıgil
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Biyoetanol üretiminde hammadde olarak kullanılan şeker pancarı, mısır, buğday vb. gibi temel bazı tarım ürünlerinin fırsat maliyetleri ve fiyatlarında meydana gelen değişimlerin biyoetanol üretim maliyeti üzerine etkileri Türkiye’de henüz yeterince bilinmemektedir. Bu sebeple bu araştırmada, biyoetanol üretim maliyet unsurları ile birim üretim maliyetlerinin belirlenmesi ve hammadde fiyatlarında meydana gelen değişimin biyoetanol maliyeti üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Türkiye’de biyoetanol üretimi gerçekleştiren üretim tesislerinden bireysel mülakatlar yoluyla ve daha önce yapılmış çalışmalar ile ilişkili kurum ve kuruluşlardan elde edilmiştir. Maliyet unsurlarının ortaya konulması ve birim üretim maliyetlerinin hesaplanmasında maliyet analizi, hammadde fiyatlarının maliyetler üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasında ise senaryo analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, biyoetanol birim üretim maliyetinin Çumra Şeker Biyoetanol Üretim Tesisinde 2.50 TL/litre, TARKİM’de 2.84 TL/litre ve TEZKİM’de 2.76 TL/litre olduğunu göstermiştir. Hammadde masrafının birim üretim maliyeti içindeki payı; hammaddesi gıda atığı olan şeker pancarı melasından üretilen biyoetanol üretim tesisinde % 28.55 iken, hammaddesi mısır-buğday karışımı olan TARKİM’de %44.81 ve hammaddesi buğday olan TEZKİM’de %44.87’dir. Araştırma sonuçları ayrıca hammadde fiyatlarında meydana gelen değişimin biyoetanol üretim maliyetlerini önemli düzeyde etkilediğini ve fırsat maliyetinin biyokütle tedarikini güçleştirdiğini göstermiştir. Araştırma bulgularına dayanarak Türkiye’de biyoetanol üretiminin ekonomik sürdürülebilirliği için destekleyecek politika ve stratejilerin takip edilmesi ve mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, biyoetanol, üretim maliyeti, biyokütle fiyat değişimi

Araştırmayı İndir

Samsun ili Çarşamba İlçesinde Yetiştirilen Kivinin Pazarlama Kanalları ve Pazarlama Marjı

Yazar: Selime Canan, Nur İlkay Abacı, Kürşat Demiryürek
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Araştırmada Çarşamba ilçesinde yetiştirilen kivinin üreticiden tüketiciye kadar uzanan pazarlama kanallarını ve pazarlama kanalında rol oynayan her bir aktörün pazarlama marjını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada, 49 kivi yetiştiricisi, Çarşamba ve Samsun sebze ve meyve hallerinde kivi satışı yapan 12 komisyoncu ve soğuk hava deposu bulunan bir firma ile yapılan görüşmelerden alınan veriler kullanılmıştır. Bir kilogram kivinin üretim maliyeti hesaplanırken basit maliyet hesaplama yönteminden yararlanılmıştır. Kivinin pazarlama marjı ise, tüketicinin 1 kg kivi için ödediği fiyat ile üreticinin 1 kg kivi için eline geçen fiyat arasındaki farkı ifade etmektedir. Bu fark ise; kiviyi toplayıp çeşitli masraflarda bulunarak pazarlama fonksiyonlarını yerine getiren aracılara aittir. Araştırma sonuçlarına göre, Çarşamba ilçesinde 1 kg kivi 1.05 TL’ye üretilirken tüketiciler 1 kg kiviye ortalama 4.23 TL ödemektedir. Kivi yetiştiren tarım işletmeleri ürettikleri kiviyi şehir dışından gelen aracılar, şehir içi aracılar ve market-manavlara pazarladıkları zaman, tüketicilerin 1 kg kiviye ödediği fiyatın %24’ü üreticiye ulaşmaktadır. Ayrıca, kivinin pazarlanmasında aracılık rolü üstlenen sebze ve meyve halindeki komisyoncular üreticinin gelirinin %15’i karşılığında kiviyi pazarlamaktadır. Kivi yetiştiricilerinin üretimlerinden daha fazla gelir elde edebilmeleri için, kivinin yanında fındık, ceviz ve şeftali gibi ürünlerin üretildiği Çarşamba ilçesinde, soğuk hava deposu bulunan kendi örgütlerini kurmaları gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kivi, pazarlama kanalı, pazarlama marjı.

Araştırmayı İndir