Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satınalma Tercihlerinin Analizi

Yazar: Burhan Özkan, Selim Adem Hatırlı, İbrahim Yılmaz, Erdoğan Öztürk, Ali Rıza Aktaş
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada Probit modeli kullanılarak Antalya ilinde yaşayan ailelerin balık tüketim ve satın alma tercihlerini etkileyen başlıca sosyo-ekonomik faktörlerin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla Antalya kent merkezinde hane halkları ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak Probit modeli tahmin edilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırma bölgesinde ailelerin ortalama aylık geliri, harcamaları ve gıda harcamaları ve bu harcamaları içinde balık harcamasının payı ve balık tüketim miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca, hane halklarının balık satın alma davranışları ve bu davranışlara etki eden faktörler de ortaya konulmuştur. Probit modelinde modelin iyilik uyum ölçüsü olarak Olabilirlik Oran İndeksi Kullanılmış ve İndeksi Değeri %9 olarak belirlenmiş olup modelin uyumunun iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olabilirlik Oran Test istatistiği (LR), balık tüketim tercihini ortaya koymak için modele dahil edilen değişkenlerin katsayılarının tamamının %10 önem düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Kullanılan modelin başarı ölçütleri olarak Maddala ve Mcfaddan belirlilik katsayıları (R~) 0.30, Mcfaddan belirlilik katsayısı 0.35 olarak tahmin edilmiştir

Araştırmayı İndir

Türkiye Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Oligopson Gücünün Araştırılması

Yazar: Selim Adem Hatırlı Burhan Özkan
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet: Bu çalışmada. Yeni endüstriyel organizasyon yaklaşımı ile Türkiye süt ve süt ürünleri sektöründe 1980-2000 dönemi için firmaların üreticilerden çiğ süt (ana girdi) alımında pazar gücüne sahip olup olmadıklarının Belirlenmesi amaçlanmıştır Bu amaçla kâr maksimizasyonu denkleminden elde edilen optimum eşitlik ve süt için arz ve talep modelleri ile ana girdi dışındaki girdi talep fonksiyonları elde edilmiş ve sektörün pazar gücü ekonometrik olarak tahmin edilmiştir Analiz sonuçlarına göre pazar gücü katsayısı 0.3 olarak tahmin edilmiş ve hu katsayı firmaların ana girdi olan çiğ sütü satın almalarındaki davranışlarının oligopson pazar yapısı içinde olduklarını göstermekledir. Bu sonuç aynı zamanda firmaların ana girdi salın alımında monopson piyasasından ziyade tam rekabet piyasası koşullarına daha yakın olduklarını ifade etmektedir
Anahtar Kelimeler: Çiğ süt Pazar gücü. Rekabet, Oligopson

Araştırmayı İndir