Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Önerileri

Yazar: Ş. İpekçioğlu, Ş. Büyükhatipoğlu, M.Sami Bayraktar, T. Monis
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Buğday üretimi, dünyada ekonomik ve stratejik bir öneme sahiptir. Buğday: binlerce yıl beslenmenin temeli olmuş, toplumda kendine güvenin ve istikrarın esasını teşkil etmiştir. Türkiye’de üretimi yapılan tarım ürünleri içinde en büyük paya sahip olan önemli bir tarım ürünüdür. Buğday gerek insan beslenmesinde gerekse hayvan beslenmesinde temel bir gıda maddesidir. Buğdayın tüketimi ülkelere göre değişmekle beraber gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde temel besin maddesi olan ekmeğin ham maddesini oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır. Buğday tüketiminin yıllık kişi başına 160 kg. olduğu Türkiye’de buğdayın ne kadar önemli bir ürün olduğu açıktır. Türkiye’de üretimi yapılan tahıl ürünleri içinde en büyük paya sahip olan buğday, Türkiye için önemli bir tarım ürünüdür. Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa ve Mardin illerinde buğday yetiştiriciliği yapan üreticilerin tohum temin şekilleri, çeşit seçiminde etkili olan etmenler, sertifikalı tohum kullanma durumu ayrıca normal tohum ile sertifikalı tohum arasındaki farkındalık durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Şanlıurfa ve Mardin bölgesinde buğday tarımı yapan 93 üreticiyle anket çalışması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sertifikalı tohum, buğday, Şanlıurfa, Mardin.

Araştırmayı İndir

Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin Çeşit Seçimindeki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar: Ş. İpekçioğlu, M.Sami Bayraktaş, Ş. Büyükhatipoğlu, T. Monis
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Buğday bölgenin gelir kaynağı olmasının yanında, insanların en önemli besin maddesidir. Buğday tarımın yapılamadığı özellikle Afrika ülkelerinde insanlar açlık gibi önemli bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Un özellikle insanların beslenmesinde ihtiyaç duyduğu ekmek yapılarak kullanılmakta olup, ayrıca undan yapılan değişik mamuller de insanların beslenmesinin her kademesinde kullanılmakta ve insanların beslenmesinde önemli sorunu olan açlık özelliğini gidermektedir. Dünya nüfusu her geçen gün artmasına rağmen tarım alanları artmaması nedeniyle, Buğday verimini ve kalitesini artırılmasının zorunlu hale geldiğinden buğdayın verimini ve kalitesini artırıcı etkilerden biri olan sertifikalı tohum kullanılarak yukarıda belirtilen miktarın artırılması mümkün olacaktır. Şanlıurfa ve Mardin illerinde buğday üretimi yapılan tarım işletmelerinin, ekonomik durumlarının ve buğday çeşitlerini kullanım düzeylerinin incelendiği bu araştırmanın ana materyalini, örneğe çıkan işletmelerden anket yolu ile elde edilen birincil veriler oluşturmuştur. Anket uygulaması işletme sahipleri ile görüşmek suretiyle, bizzat araştırıcı tarafından yapılmıştır. Araştırmada toplanan veriler 2013 üretim dönemine aittir. Çeşit seçiminde bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun çeşit seçiminin yapılıp yapılmama durumu, Buğday ekimi ile ilgili yeni teknolojileri takip edip etmeme durumu, Kaliteli ürünün farkında olup olmaması, Tarımsal konularda yapılan eğitim toplantılarına katılıp katılmama durumu vb. konular araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sertifikalı buğday tohumu, Bilinç düzeyi, Şanlıurfa, Mardin.

Araştırmayı İndir

Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Çalışma ve Sosyal Yaşamlarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Tali Monis, Güneş Eren Yalçın, Şehnaz Büyükhatipoğlu, Muhammed Bayraktar
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Ülkemizde yeterli gelir elde edemeyen tarım işçileri geçimlerini sağlayabilmek için tarımsal işlerin yoğun, iş gücü talebinin fazla olduğu dönemlerde başka yörelere mevsimlik tarım işçisi olarak göç etmektedirler. Genel olarak aileleri ile göç eden mevsimlik tarım işçileri arasında kadınlar da yer almaktadır. Tarımsal üretimde erkekler kadar yer alan mevsimlik tarım işçisi kadınlar, vasıfsız işçi olarak görülmekte, erkeklerden daha düşük ücretle çalıştırılıp emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Üretimde aktif şekilde yer alan kadın, tarımsal faaliyetten arta kalan zamanda ise mevsimlik tarım işçilerinin karşı karşıya kaldığı olumsuz çevre şartları altında ailesinin beslenme, barınma, temizlik, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
Bu çalışmada, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma ve yaşam koşullarında karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmış ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Tarım İşçisi, kadın
Araştırmayı İndir

Şanlıurfa ve Mardin İli Sertifikalı Buğday Tohum Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Muhammed Sami Bayraktar, Şehnaz Büyükhatipoğlu, Tali Monis, Servet Abrak
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Buğday bölgenin gelir kaynağı olmasının yanında, insanların en önemli besin maddesidir. Buğday tarımın yapılamadığı özellikle Afrika ülkelerinde insanlar açlık gibi önemli bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Un özellikle insanların beslenmesinde ihtiyaç duyduğu ekmek yapılarak kullanılmakta olup, ayrıca undan yapılan değişik mamuller de insanların beslenmesinin her kademesinde kullanılmakta ve insanların beslenmesinde önemli sorunu olan açlık özelliğini gidermektedir. Dünya nüfusu her geçen gün artmasına rağmen tarım alanları artmaması nedeniyle, Buğday verimini ve kalitesini artırılmasının zorunlu hale geldiğinden buğdayın verimini ve kalitesini artırıcı etkilerden biri olan sertifikalı tohum kullanılarak yukarıda belirtilen miktarın artırılması mümkün olacaktır. Şanlıurfa ve Mardin illerinde buğday üretimi yapılan tarım işletmelerinin, Sertifikalı buğday tohumu kullanmalarını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Elde edilen veriler lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. Islah çalışmalarından haberdar olma ve yeni teknolojileri takip etme durumunun sertifikalı tohum kullanımını etkilemede istatiksel olarak önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada toplanan veriler 2013 üretim dönemine aittir.

Anahtar Kelimeler: Sertifikalı buğday tohumu, lojistik, Şanlıurfa, Mardin

Araştırmayı İndir

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ekonomik-Sosyal Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Şehnaz Büyükhatipoğlu, Tali Monis, Remziye Özel, Muhammed Bayraktar
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Ülkemizde tarım işletmelerinin gün geçtikçe parçalanıp küçülmesi bu işletmelerin yeter geliri sağlayamamasına sebep olmuştur. Bu durum, geçimini tarımdan sağlayan nüfusun daha fazla gelir elde edebilmek için tarımsal işlerin yoğun olduğu dönemlerde başka yörelere giderek mevsimlik işçi olarak çalışmalarına sebep olmaktadır. Bu göçler büyük oranda Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden, iş gücü talebinin yoğun olduğu dönemlerde Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’ne doğru gerçekleşmektedir. Genel olarak aileleri ile birlikte göç eden mevsimlik işçiler, çalıştıkları yerde gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Düşük ücret, barınma koşullarının elverişsiz oluşu, beslenme, güvenlik, sağlık, ulaşım konularındaki yetersizlikler bu sorunların başında gelmektedir. Aynı zamanda bu olumsuz şartları iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemelerde yetersiz kalmaktadır.
Türkiye’de çalışma hayatının en sorunlu kesimini oluşturan ve en zor koşullarda çalışan tarım işçilerinin durumunun incelenmesi toplumsal refah ve çalışma yaşamı açısından önem taşımaktadır. Çünkü tarım işçileri sosyal güvenlik uygulamalarından yoksun, düşük ücretle açık hava koşullarında çalışarak ailelerine katkıda bulunmak ve yaşamlarını sürdürmek durumundadır. İşte bu araştırma, geniş bir çalışma grubunu oluşturan tarım işçilerinin dar bir alanda da olsa durumlarının ve sorunlarının incelenmesi ve karar vericilere yol gösterici olabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, Şanlıurfa ilinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerini temsil edecek sayıdaki tarım işçisiyle birebir görüşme yapılarak doldurulacak anket formları araştırmanın ana materyali oluşturulacaktır. Birincil verilerden oluşacak bu çalışma ile Şanlıurfa ilinde ikamet eden mevsimlik tarım işçilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunlar belirlenmeye çalışılarak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi, göç, düşük ücret, barınma
Araştırmayı İndir

Şanlıurfa İli Pamuk Üreticilerinin Sosyo Ekonomik Yapısı

Yazar: Şeyda İpekçioğlu, Tali Monis, Şehnaz Büyükhatipoğlu, M.Sami Bayraktar, Şehnaz Korkmaz, Servet Abrak
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin ekolojisi pamuk tarımına el verdiğinden, dünya üretiminin %80’ine yakınını Türkiye’nin de içinde bulunduğu az sayıda ülke üretmektedir. Dünyada pamuk üretim alanların en geniş olduğu ülke Hindistan’dır. Ardından sırasıyla Çin, ABD, Pakistan, Özbekistan ve Brezilya gelmektedir. Dünyada en çok pamuk üreten ilk 7 ülke sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Pakistan, Brezilya, Özbekistan ve Türkiye’dir. Bu araştırmada 2013 yılı Şanlıurfa ili pamuk üretici popülasyonu içerisinde örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 150 pamuk üreticisiyle anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında üreticilerin; yaş, eğitim, sosyal güvence, ikamet durumu, çiftçilik tecrübesi, çiftçilik uğraşma nedenleri, toplum içerisindeki statüsü ve hane halkı sosyal donanım durumlarını belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Üretici bilgi formları ile elde edilen veriler SPSS istatistik programına dökümleri yapılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, pamuk, kırsal alan, tarım

Araştırmayı İndir