Gıda Güvenliğini Sağlamada Ekolojik Önlemler

Yazar: Seher Ersoy Quadır, Hülya Karaman
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Son zamanlarda pek çok uzman tarafından gıda güvensizliğinin temel nedeni, doğal kaynakların tahrip edilmesinden kaynaklanan çevresel faktörler olarak belirlenmiştir. Bu çevresel faktörlerin başında yeşil alanların azalması ve endüstriyel tarım nedeniyle oluşan erozyon, kuraklık ve beraberinde su kıtlığı gelmektedir. Ayrıca endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan küresel ısınma ve beraberinde meydana gelen iklim değişiklikleri, bazı bölgelerde aşırı yağış ve selleri, bazı bölgelerde de kuraklığı meydana getirmektedir. Bu da tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Tarımda kimyasal gübre ve ilaç kullanılması, bitki ve hayvan genetiğinin değiştirilmesi, organik tarımda sertifikalı tohum kullanma zorunluluğu nedeniyle de yerel bitki örtüsü ve biyolojik çeşitlilik yok olmaya bağlamaktadır. Düzensiz kentleşmenin yanı sıra maden, kömür, petrol arama çalışmaları da toprağın yapısını bozmakta ve kullanılabilir tarım arazilerini azaltmaktadır. Üstelik doğal kaynakların aşırı kullanımı sonucu bitki örtüsünde meydana gelen bütün bu tahripler, vahşi hayatın tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada amaç, sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği için tutarlı ve çok boyutlu bir farkındalığın önemini vurgulamaktır. Bu bağlamda, toplumların üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ekolojik bozulmaların nedenleri ve alınması gereken önlemler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: gıda güvenliği, doğal kaynak yönetimi, ekolojik bozulma, ekolojik önlemler
Araştırmayı İndir

Kırsal Yoksulluğun Temel Nedenleri ve Kalkınma Politikaları

Yazar: Seher Ersoy Quadır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Toplumların yaşam kalitesi, temel insan ihtiyaçlarının karşılanma derecesine bağlıdır. Besin maddelerine erişim de temel bir insan ihtiyacıdır. Fakat ne yazık ki birçok alanda gıda güvenliğini sağlama, önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Ancak global anlamda hükümet politikaları kapsamında gıda güvenliğine yönelik tehditlere ilişkin ciddi bir planlama mevcut değildir. Oysa tarım, sadece gıda elde etme aracı değil, aynı zamanda gelir ve istihdam kaynağıdır. Bu nedenle bu araştırmada; aşırı yoksulluk ile mücadelenin her ülkenin kalkınmasına göre düzenlenmesinin gerekliliği ve hem yerel hem de küresel önlemlerin tespiti üzerine çalışılmıştır. Örneğin bazı ulusların kendi iç tüketimlerinin ve gıdaya erişimlerinin kendi kendine yeter hale gelebilmesi amacıyla geliştirdikleri ulusal tarım politikaları incelenmiştir. Öncelikle topraksız tarım toplumlarındaki mülkiyet sorunu; sonra küçük ölçekli çiftçilerin uluslararası piyasaya doğrudan girişine izin veren demokratik kontrollü tarım politikalarının olabilirliği tartışılmıştır. Küreselleşme ile meydana gelen çokuluslu şirketlerin gıda egemenliğini kontrolleri altına alarak yerel tarım üreticilerine verdikleri zararın nasıl telafi edilebileceği üzerine öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal yoksulluk, gıda güvensizliği, gıda egemenliği, küreselleşme, kırsal kalkınma
Araştırmayı İndir