Akdeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi

Yazar: Kemalettin Taşdan, S.Ahmet Çeliker, Hasan Arısoy, Yener Ataseven, Deniz Dönmez, Umut Gül, Alkan Demir
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu araştırmanın amacı, Akdeniz Bölgesi’nde su ürünleri avcılığı yapan teknelerin/işletmelerin sosyo-ekonomik yapılarını ortaya koymak ve balıkçılığın ekonomik analizini yapmaktır. Araştırmada kullanılan veriler, bölgede faaliyet gösteren 140 balıkçı ile yapılan anketlerden elde edilen birincil verilerden oluşmaktadır. Araştırma sonuçları teknelerin teknik özellikleri, balıkçıların sosyo-ekonomik özellikleri, ekonomik faaliyet sonuçları ve balıkçıların avcılık faaliyetine ilişkin düşünce ve beklentileri baslıklarında toplanarak verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bölgede balıkçılık ağırlıklı olarak küçük ölçeklidir ve ölçeğe bağlı olarak teknelerin teknik özelliklerinin yanı sıra gelir vb. ekonomik faaliyet sonuçları değişim göstermektedir. Bölgede balıkçılığın temel sorunlarının ise pazarlama, örgütlenme ve su ürünleri yönetimi konularında yoğunlaştığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Su ürünleri ekonomisi, akdeniz bölgesi, sosyo-ekonomik analiz

Araştırmayı İndir

AB Sürecinde Türkiye’de Geleneksel Ve Alternatif Tarımsal Üretim Sistemlerinin Sürdürülebilirliği

Yazar: Gülşen Keskin, S. Ahmet Çeliker, Sevgi İriboy
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Dünya’daki artan nüfus baskısına karşın doğal kaynakların sınırlı olması, gıda güvenliği ve tarımın çevreye verdiği zararlar alternatif üretim sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle 1980’lerden sonra AB’de geleneksel tarım sistemlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri yoğun olarak tartışılmaya başlanmış ve organik tarım, alternatif bir tarımsal üretim sistemi olarak kabul görmüştür. Bu kabul görmede politik yaklaşımların da önemli olduğu bilinmektedir. Nitekim AB’de önceleri uygulanan tarım politikaları üretimi artırmaya yönelik olmuş, ancak zamanla oluşan üretim fazlalığı ile birlikte çevreye daha duyarlı üretim sistemlerine sıcak bakılmıştır. Bu gelişmelere son yıllarda biyoteknoloji ve genetik çalışmaların tarımdaki uygulamaları da eklenmiştir. Türkiye, organik tarım ürünlerinin üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler göstermiştir. Ancak, özellikle iç pazarda fiyat farkı nedeniyle sınırlı bir potansiyele sahiptir. Organik tarım ürünleri dışında özellikle son yıllardaki gelişmeler dikkate alındığında genetiği değiştirilmiş ürünlerle ilgili gelişmeler de gelecekte pazarın yapısını etkileyebilecektir. Bu nedenle, geleneksel tarıma organik tarımdan sonra yeni bir alternatif geldiğini/geleceğini söylemek de mümkündür. Bu çalışmada, tarihi süreç içerisinde tarımsal üretim sistemlerinin gelişimi, güçlü ve zayıf yönleri anlatılmakta, geleceğe yönelik olarak da çevre sel, ekonomik ve sosyal boyutu dikkate alınarak sürdürülebilirlikleri belirlenmektedir. Çalışmanın en önemli sonucu, sürdürülebilirlik bakımından birincil önceliğin tarım politikasında karar alıcılara ait olacağıdır. Daha sonra insanların gelir seviyesinin belirleyici olacağı ve düşük gelirlilerin daha ucuz üretilen ürünlere (GDO, geleneksel üretim), yüksek gelir düzeyindeki az sayıdaki tüketicinin ise organik ürünlere yöneleceğidir.

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Sürdürülebilir Tarım, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Biyoteknoloji

Araştırmayı İndir

Balıkçıların Karadeniz Ve Ege’de Sürdürebilir Avcılık Ve Balıkçılık Geleceğine İlişkin Düşünceleri

Yazar: Umut Gül, Şeref Korkmaz, S. Ahmet Çeliker, Alkan Demir
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu çalışmada, Karadeniz ve Ege’deki 569 balıkçıya sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili bazı sorular soruldu ve bu konulardaki görüşleri tespit edildi. Araştırma verileri, yüz yüze görüşme tekniğiyle anket formları kullanılarak toplandı. Karadeniz ve Ege bölgelerinden toplanan veriler, sürdürülebilir balıkçılığa ilişkin yönetsel tedbirlerde muhtemel balıkçı davranışlarını tespit etmek için analiz edildiler.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Balıkçılık, Karadeniz, Ege Denizi

Araştırmayı İndir