Kadınlarda Rol-Model Seçimini Etkileyen Faktörler: Tokat İli Örneği

Yazar: Esen Oruç Büyükbay, Rüveyda Kızıloğlu, Ziya Gökalp Göktolga
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
G.Tarde, bütün sosyal olayların temelinde bağlılık, hayranlık ve benimseme şeklinde görülen taklidin yer aldığını savunmuştur. Modernleşme ile birlikte, toplumsal iletişim vasıtaları olan basın-yayın, sinema, radyo-televizyon eski yüzyılların yakın iletişimi yerine bütün dünyayı saran bir uzak iletişim yaratmışlardır ve bu da taklit duygusunu dünya ölçüsünde genişletmiş bulunmaktadır.
Bu araştırmada, kadınların birey olarak rol-model seçimlerinde hangi faktörlerin (bazı sosyo-demografik özellikler) ve hangi araçların (aile, sosyal çevre ya da toplumsal iletişim vasıtaları) etkili olduğunun, kırsal ve kentsel köken karşılaştırması yapılarak incelemesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla Tokat İli kent merkezinde, 325 kadınla yüz yüze görüşülerek anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde elde edilen veriler araştırmanın ana materyalini oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rol Model, Rol model seçimi, Kadın, Multinomial logit model
Araştırmayı İndir

Yeşil Pazarlama ve Meyve-Sebze Sanayi İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Stratejileri: Tokat İli Örneği

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Meral Uzunöz, Ayşegül Utku, Yağmur Erol
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Yeşil pazarlama, ürün ambalajından, son kullanımından sonra atık hale geldiği aşamaya kadar yeşil kaliteyi içermesini öngören ve bu amaçla tüketicileri bilgilendirici işaret ve açıklamalara, ürün veya hizmeti sunum aşamasında öncelik vermektedir. Bu çalışmada, çevrenin korunmasına yönelik olarak Tokat ili meyve-sebze işleme sanayilerinde yeşil pazarlama uygulamasının mevcut durumunu ve uygulanan stratejilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, Tokat ilinde meyve-sebze işleme sanayi alanında faaliyet gösteren 17 adet işletme ile tam sayım yöntemi kullanılarak anket yolu ile toplanan veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin %58.82’sinin yeşil pazarlama uygulamadığı fakat aslında bilinçsiz olarak yeşil pazarlama yaptıkları ve %41.18’nin bilinçli ve sertifikalı olarak yeşil pazarlama yaptığı belirlenmiştir. İlave olarak, meyve-sebze işleme sanayi işletmelerini yeşil pazarlama stratejilerine yönelten nedenlerin başında insanı, doğayı ve çevreyi koruma isteği gelirken, ürün kalitesini arttırma isteği ikinci olarak takip etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Çevre Koruma, Meyve-Sebze İşleme Sanayi
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Mikrokredi Uygulamalarının Kadın Yoksulluğu Açısından Önemi

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Meral Uzunöz, Orhan Gündüz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Yoksulluk tüm dünya için önemli bir sorun olmakla birlikte kadınlar bu sorunu daha derinden yaşamaktadırlar. Toplumun kadına olan bakış açısı, kadınların düşük ücretle çalışmaya razı olmaları gibi faktörlerin bunda etkili rol oynadığı gözlenmektedir. Yoksullukla mücadelede kullanılabilecek birkaç yöntemden bir tanesi de mikro kredi yaklaşımıdır. Mikro kredi yoksullara ve özellikle kadınlara ekonomik bağımsızlığını ve kendine güvenini de kazandırmaktadır.
Bu çalışmayla; kadın yoksulluğu ile mücadelede mikro kredi uygulamasının yeri ve önemini belirlemek ve bu uygulamanın Türkiye’deki durumunu incelemek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikro kredi, Yoksulluk, Kadın, Türkiye
Araştırmayı İndir

Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Tokat İli Örneği)

Yazar: H. Kızılaslan, T. Ünal, R. Kızıloğlu, C. Hanedar, N. Kızılaslan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet:

Su, canlı hayatı için önemli bir yere sahipken, özellikle insanlar için de yaşam zincirinin temel taşı konumundadır. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının %60’ının su olması ve her gün vücut ağırlığının 1/36’sı kadar su tüketilmesi gerektiği bilinmektedir. Suyun ambalajın içine girmesi tüketici tercihlerine farklı alternatif yaratmıştır. Bu bağlamda Tokat İli Merkez İlçedeki oransal örnekleme yöntemiyle 271 tüketicinin hazır su tüketim miktarını etkileyen bazı faktörleri incelemek amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için Binary Logit analizinden yararlanılmıştır. Analizde tüketicilerin aylık ortalama hazır su tüketim miktarına göre iki gruba ayrılmış ve ortalamanın üstünde hazır su tüketenlerin, ortalamanın altında hazır su tüketenlere göre tüketimi etkileyen olası durumlar belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda hazır suya yapılan harcama, hazır suyun temin yerinin bayi olması ve tüketicilerin insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikle ilgili mevzuat bilgisi gibi faktörlerde pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür. Tüketicilerin geliri, çeşme sularının kireçli-klorlu olması ve hazır suyun sağlıklı olması gibi faktörler negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ambalajlı su üreten firmalar, bu çalışmanın analizi sonuçları doğrultusunda, eksik kalmış yönlerini tamamlarlarken, pazarlama konusunda yeni stratejiler belirlemeleri, plan ve programlarını bu doğrultuda yapmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hazır su, ambalajlı su, tüketici, binary logit analizi, Tokat.

Araştırmayı İndir

Ayçiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ( Tokat İli Örneği )

Yazar: N. Kızılaslan, C. Hanedar, R. Kızıloğlu, T. Ünal, H. Kızılaslan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet:

Türkiye’de son dönemlerde sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesi, bitkisel yağlara olan talebin artmasına neden olmuştur. Türkiye’de üretilen bitkisel yağların tüketim miktarları irdelendiğinde en fazla tüketilenin Ayçiçek yağı olduğu görülmektedir. Bu araştırma ile Tokat Merkez ilçedeki hane halklarının Ayçiçek yağı satın alım yerlerini etkileyen faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için, oransal örnekleme yöntemine göre belirlenen 271 haneyle görüşülmüştür. Araştırmada multinominal logit analizi ile satın alım yerlerini etkileyen bazı faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Referans grubu olan bakkala göre market ve süpermarket bağımlı değişken olarak analize tabi tutulmuştur. Modelin bağımsız değişkenleri ise: cinsiyet, yaş, medeni durum, hanedeki birey sayısı, eğitim durumu, meslek, eşinin çalışma durumu, gelir, aylık Ay içek yağı harcaması, aylık Ayçiçek yağı tüketim miktarı, Ayçiçek yağı satın alma sıklığı, yapılan promosyonlar ve yapılan reklamlardır. Analiz sonucunda bireylerin yaşı ve Ayçiçek yağı satın alım sıklığı her iki grup ta da anlamlı çıkmıştır. Sonuç olarak Ayçiçek yağı satan işletmelerin müşteri portföyünü gençlerin oluşturduğunu göz önünde bulundurarak satış reyonlarını düzenlemeleri önemli görülmektedir. Yapılacak herhangi bir reklam çalışmasının süpermarketlere olan talebi artıracağını göz önünde bulundurarak kar marjını arttırmak isteyen işletmecilerin reklama yönelmeleri gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ayçiçek yağı, hane halkı, M ultinominal Logit Analizi, Tokat.

Araştırmayı İndir

Tokat İli Merkez İlçede Silajlık Mısır Üreten İşletmelerin Destek Alınımını Etkili Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Halil Kızılaslan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım Ve Gıda Politikası
Özet
Hayvancılıkta en uygun olan ve kesif yem olarak kullanılan silajlık mısırın bu araştırma ile üretim maliyeti hesaplanmış istenmiştir. Bu temel amaç için, Tokat merkez ilçeye bağlı köylerdeki 89 üretici ile görüşme yapılmıştır. Görüşme sonucunda üreticilerin silajlık mısırın 1 kg’lık silajlık mısırın tarlada ki üretim maliyeti 0.14 TL/kg, gayri safi üretim değeri 2.137,53 TL olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin dekara net karı, 1.617,89, brüt karı 1.711,09 TL olduğu hesaplanmıştır. Silajlık mısır üreticilerinin destek almasına teşvik eden faktörlerin belirlemek amacıyla binary logit analizi yapılmıştır. Analize üretim döneminde destek alan/almaya değişkenleri bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bağımsız yani açıklayıcı değişken olarak modele: Eğitim durumu, çiftçilik yapma süreleri, gelir, yaş, üreticilerin bakmakta yükümlü olduğu fert sayısı, teşvik prosüdürü ya da işlemleri için düşünceleri, hayvan varlığı ve silajlık mısır ekim alanı faktörleri analize alınmıştır. Ayrıca silajlık mısır üreticilerinin üretim dönemince karşılaştıkları sorunlarının sınıflandırılması için yapılan analiz sonucunda elde edilen 4 faktör yükü de bağımsız değişken olarak analize eklenmiştir. Bölgedeki çiftçilere yapılan anket çalışması neticesinde silajlık mısır yetiştiriciliği ile ilgili teknik bilgilerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, çiftçilerin yapmış oldukları tarımsal faaliyetlere yönelik bilgi ve tecrübelerini artıracak yayım çalışmalarının (tarla günleri, köy toplantıları, çiftçi kursları vb) yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bölgedeki tarım işletmelerinin kayıt tutmamaları ve üretim dalları arasında karşılaştırma yapmak için gerekli maliyet analizleri yapmamaları nedeni ile bu araştırmanın bölgedeki işletme yöneticilerine faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mısır, silaj, üretim maliyeti, binary logit, faktör analizi, Tokat

Araştırmayı İndir

Erzurum İlinde Mikrokredi Kullanım Durumu Ve Sürekli Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Nuray Kızılaslan, Tubanur Çakır
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Kadın girişimciliğinin öneminin giderek arttığı Türkiye’de: Erzurum İlinde mikro krediden yararlanan kadınların nasıl kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunduklarını, ne tür işlerde çalıştıklarını, geri ödemede zorlanıp zorlanmadıklarını mikro kredi ile ilgili problemlerinin olup olmadığını ve ailelerine ekonomik olarak katkılarını ortaya koymak bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. Ayrıca mikro krediyi kadınlar bir kere denemek amaçlı mı alıyor yoksa değerlendirip gerçekten faydasını görüyorlar mı düşüncesinden yola çıkarak araştırma kapsamında mikro kredinin sürekliliğini etkileyici faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mikro kredi kullanım sürekliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi için gruplar altında değişkenler belirlenerek Tobit modeli ile analiz edilmiştir. Mikro kredi kullanan kadınların sosyo-ekonomik yapıları, kendilerine güven, çalışmalarına etkileri, kredi alma amaçları, diğer kredilere göre mikro krediyi tercih etme nedenleri ve mikro kredinin faydaları şeklinde 6 grup oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mikrokredi, süreklilik, kullanım, kadın, Erzurum

Araştırmayı İndir

Bireylerin Et Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Erzurum Merkez İlçe Örneği)

Yazar: Rüveyda Kızıloğlu, Abdulbaki Bilgiç
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
21.yüzyılda nüfusun hızla artması ve buna karşılık doğal kaynaklarda yaşanan azalma; toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasında, yeterli ve dengeli beslenmenin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayvansal gıdalar içerdiği protein miktarı itibarıyla, artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi ile gelecek nesillerin bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde önemli bir yere sahiptir. Araştırmada Erzurum merkez ilçelerdeki bireylerin et tercihini (sığır-dana eti, koyunkuzu eti, balıketi ve tavuk eti) belirleyip tercihi etki eden faktörleri ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç için merkez ilçelerdeki 384 bireyle görüşülecektir. Et tercihlerini belirlemede sığır-dana eti, koyun-kuzu eti, balıketi ve tavuk eti diye 4 kategori oluşturulmuş multivariate probit model ile etkileyen faktörler ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, et sektöründe yer alan karar vericilerin et çeşitlerin de etin hijyen, tazelik ve güvenli olmasına dikkat ettiğini göz önünde bir daha bulundurması gerekmektedir. Araştırma sonucunda istatistiki olarak rakip malların fiyatların ürünü seçmede etkili olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı et, kanatlı eti, balıketi, tüketim, tercih, Erzurum

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Limon Fiyatlarının Analizi Ve Pazarlama Marjları

Yazar: Esra Kadanalı, Rüveyda Kızılıoğlu, Vedat Dağdemir
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada, limon pazarlama yapısı incelenmiş, 1992 – 2009 döneminde fiyat dalgalanmaları üzerinde durulmuştur. Türkiye’de limon üretim ve veriminde yıllara göre artış olduğu tespit edilmiştir. Mersin ili limon üretim ve veriminde sahip olduğu değerlerle Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülmüştür. Limon pazarlama marjı hesaplanmış tüketicinin ödediği fiyatın üretici eline geçen oranında dalgalanmalar belirlenmekle birlikte çiftçi eline geçen oranların çok yüksek olmadığı ve aracıların eline geçen oranların yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Limon, pazarlama yapısı, fiyat dalgalanmaları, pazarlama marjı

Araştırmayı İndir