Küreselleşme Sürecinde Kırsal Alanda Neo-liberal Politikalar ve Bütünsel Mekansal Stratejilerin Gerekliliği

Yazar: Pervin Şenol, Neriman Yörür
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Küreselleşme sürecinde yoğunlaşan neo-liberal politikalar, gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda yeni düzenleme mekanizmaları ile gündeme gelmektedir. Ulusal alanda devletin küçülmesi söylem ve uygulamalarına paralel olarak liberal politikaların yönlendirdiği yeni uygulamaların ülkemizdeki en önemli yansımaları kentsel/kırsal alanlarda somut olarak gözlemlenebilmektedir. Bu uygulamalar tarım sektöründeki dönüşümleri ve kentsel ve kırsal alanlardaki mekânsal dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Yaşanan pratikler ve kentsel/kırsal alanda somutlaşan politikalar, özellikle tarımsal nitelikli kırsal alanlarda uluslararası organizasyonlar ve ulusal dinamikler içinde tarım sektörünün ve mekânsal stratejilerin birlikte değerlendirilmesi, bölgesel birlikler ve uluslararası organizasyonların geliştiği günümüz koşullarında önem taşımaktadır. Böyle bir ele alış: Türkiye pratiğinin Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerdeki politikaların karşılıklı değerlendirmeleri ve kentsel/kırsal tarımsal politikaların, mekânsal stratejilerin bütünlüklü bir ele alınışı ile yeni yönelimlerin neler olduğu ve neler olması gerektiğine ilişkin bir yaklaşım geliştirilebilmesine olanak tanıyacaktır. Kentsel ve kırsal alanda verimliliğin düşüşü, artan yoksulluk koşullarında tarımsal nitelikli kırsal alanlarda hangi mekanlarda neyin üretilip üretilmeyeceği, kırsal tarımsal nüfusun değişen koşullarda hangi mekanlarda nasıl istihdam edileceği, işgücü ve nüfusun nasıl belirleneceğine ilişkin sorular kırsal tarımsal yapı ve mekânsal stratejilerin bir arada ele alınması ile yanıtlanabilecektir. Bu çıkış noktasıyla bu bildiride: küreselleşme sürecinde neo-liberal politikaların kırsal tarımsal nitelikli alanlar ve mekânsal ilişkileri değerlendirilerek yeni mekânsal stratejilerin neler olabileceği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Neo-liberal politikalar, Tarımsal Nitelikli Kırsal Alanlar, Mekansal Stratejiler

Araştırmayı İndir