Kooperatifler Aracılığıyla Desteklenen Süt Sığırcılığının Ekonomik Ve Sosyal Etkileri: Isparta İli Örneği

Yazar: Mevlüt Gül, Hilal Yılmaz, M. Göksel Akpınar, Ayşe Gürsoy, Özge Bayındır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Bu çalışma ile Türkiye’de kooperatifler aracılığıyla uygulanan süt sığırcılığı projesinin, projeden faydalanan işletmeler üzerindeki ekonomik-sosyal etkilerinin Isparta ili örnekleminde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bölgede 2010 yılı itibariyle proje kapsamında kooperatifler aracılığı ile süt sığırı dağıtılan toplam 1072 işletmeden 99’u örnek hacmini oluşturmuştur. Veriler, projeden yararlanan işletmelerde ortaya çıkan ekonomik-sosyal gelişmelerin neler olduğuna yönelik hazırlanan anket formu aracılığıyla kişisel görüşme yöntemi ile elde edilmiştir.
Çalışma bulgularına göre uygulanan bu proje ile işletmeler düzeyinde özellikle aile işgücünde etkinliğin sağlanması, kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi, yeni iş olanaklarının sağlanması, hayvan varlığı kalitesinin artırılması ve kooperatifler aracılığıyla üreticilerin örgütlenmeye yönlendirilmesi konularında pozitif etki sağlandığı gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Süt Sığırcılığı Destekleme Projesi, Süt Sığırcılığı, Kooperatif, Ekonomik Etki, Sosyal Etki
Araştırmayı İndir

İyi Tarım Uygulamaları: Isparta İli Örneği

Yazar: F. Handan Giray, Ayşe Karadağ Gürsoy, Özge Bayındır
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Bu çalışma, 2011-2012 üretim döneminde Isparta ilinde, üreticilerin “İyi Tarım Uygulamaları” (İTU) konusundaki bilgi ve ilgilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Isparta’da hali hazırda İTU yapmakta olan toplam 5 üretici ile görüşülerek elde edilen verilere “Bulanık Eşli Karşılaştırma” ve “Basit Sıralama” analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerin ortak sonucu olarak üreticilerin İTÜ’yü tercih etmelerindeki en etkili faktörün “markalaşmaya katkı sağladığı” düşüncesi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, üreticiler fiyat farkının sağladığı avantaj nedeniyle İTU için ayırdıkları üretim alanlarını yakın gelecekte artırmayı planlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İTÜ, iyi tarım uygulamaları, bulanık eşli karşılaştırma
Araştırmayı İndir