Dünya’da ve Türkiye’de Kırsal Turizm

Yazar: İ.Bülent Gürbüz, A. Orkun Erol, Orhan Yavuz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet: Ülke gelirleri içerisinde önemli yer tutan turizm dünyada son yıllarda bazı değişimlere sahne olmuştur. Dünyadaki yeni turizm trendleri tarih, sağlık, kültür, kırsal turizm yönünde gelişmektedir. Bu tarz kaynaklara sahip Ülkelerin bu durumdan daha çok faydalanacakları açıktır. Türkiye bu ülkelerden bir tanesidir. Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde kırsal turizmin önemi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kırsal Turizm

Araştırmayı İndir

Destekleme Fiyat Politikalarının Tarımsal Yapı ve Üretim Deseni Üzerine Etkileri

Yazar: Orhan Yavuz, İ.Bülent Gürbüz, A.Orkun Erol
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: Tarım sektörü taşıdığı büyük stratejik önemi dolayısıyla tüm dünyada hemen tüm devletlerin destek ve koruma şemsiyesi altındadır Uzun yıllar ekonominin lokomotifi durumunda olan tarım sektörü özellikle 1980’li yıllardan itibaren ihmal edilmiştir, özellikle 1990 yılından sonra uygulanan bilinçsiz ve tutarsız tarım politikaları tarımsal gelirlerin düşmesine, köyden kente hızlı göçe, plansız ve çarpık kentleşmeye yol açmıştır. Bu çalışmada, uygulanan tarım politikalarının biçim, süreklilik, doz, zamanlama gibi açılardan irdelenerek uluslararası gelişmeler, ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi konusunda öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal Destekleme, Fiyat Politikası, Tarımsal Yapı

Araştırmayı İndir

AB ve Türkiye’de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: İ. Bülent Gürbüz, Orhan Yavuz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Diğer
Özet: Türkiye’de sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi anayasa ve kalkınma planlarına rağmen arzu edildiği şekilde gerçekleşmemiştir. Bu çalışmanın amacı, AB’ne üyelik çabası içerisinde olan Türkiye’nin tarım kesimine yönelik sosyal güvenlik yapısı ile AB’nin sosyal güvenlik yapısı arasında bir karşılaştırma yapmak, olası farklılıkları, uyumsuzlukları, sorunları ve öneriler ortayı koymaktır
Anahtar Kelimeler: Tarım, Sosyal Güvenlik, Avrupa Birliği

Araştırmayı İndir

Küreselleşme Sürecinde Türk Tarım Politikalarının Reformasyonu

Yazar: Orhan Yavuz, İ.Bülent Gürbüz, Nilüfer Cengiz
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: 1980’lerden ve özellikle 1990’lardan itibaren tarıma yönelik desteklemenin kapsamında önemli değişmeler gündeme gelmiş, ancak desteklemenin uzun vadeli stratejik bir planlama temelinde bütünsel olarak yeniden düzenlenmesi öngörülmemiştir. Büyüyen bütçe açıklarını azaltmanın yolu devletin her türlü sosyal ve ekonomik işlevlerinden geri çekilmesi olarak görülmüş; bu anlamda, faiz Ödemelerine yer açmak için, devletin alt yapı yatırımlarına, tarımsal desteklemeye, sosyal yönlü harcamalara ayırdığı kaynaklar giderek yük olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada Türk tarımsal üretim sisteminde sorununun, desteklerin fazlalığı değil, uluslararası rekabet gücüne sahip bir maliyetle yapılamaması ve politikaların bir bütün halinde uygulanması gerektiğini belirtilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Tarımsal Destekleme Politikası, Reform

Araştırmayı İndir

Eskişehir İli Alpu İlçesi’nde Arazi Toplulaştırması Yapılan Köylerde SosyoEkonomik Yapı Ve Yeniliklerin Benimsenme Düzeyi

Yazar: Orhan Yavuz, A. Orkun Erol
Yıl:2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet: Artan dünya nüfusuna karşı, arazi miktarı nüfus artışına paralel olarak artırılamamakta bu da tarım arazileri üzerinde yoğun nüfus baskısının dogmasına neden olmaktadır. Miras yoluyla parçalanan, küçülen arazilerin birleştirilmesi ile birim alandan daha yüksek verim elde edilebilmesi amacıyla arazi toplulaştırması uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Araştırma Eskişehir ili Alpu ilçesinde toplulaştırma yapılan 3 köyde örnekleme yoluyla seçilmiş 130 işletmeden elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, deneklerin çok büyük çoğunluğu ( % 96,2’si) arazi toplulaştırmasını benimsemektedirler.
Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, Sosyo-ekonomik faktörler

Araştırmayı İndir

Tarımsal Yayımda Eğiticilerin Eğitimi, Geleceğin Yayım Uzmanları Nasıl Olmalıdır?

Yazar: Orhan Yavuz A. Orkun Erol
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet: Tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarımsal yayım hizmeti, büyük ölçüde devletin (kamunun) omuzlarındadır. Ancak son yıllarda ekonominin içine düştüğü darboğazlar devletin bu görevini yeterince yerine getirmesini engellemektedir. Son yıllarda devletin yanı sıra tarıma girdi sağlayan (ilaç, gübre, alet-makine, tohumluk, yem v.b) kar amaçlı kuruluşlar ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar da tarım kesimine yönelik çeşitli hizmetlerini hızlandırmışlardır. Bu kuruluşlarda çalışan yayım elemanları, yayım çalışmaları esnasında, pek çok değişik görüş, düşünce ve bilgiye sahip insanlar ile ilişki içerisinde bulunurlar. Yayım elemanlarının görevlerini başarı ile yerine getirebilmeleri için taşımaları gereken başlıca özellikleri; onların kişisel yetenekleri, eğitim düzeyleri ve deneyimleridir. Hızla değişen ve gelişen tarımsal üretim bilgi düzeyi, üreticileri olduğu kadar üreticileri eğitmekle görevli yayım elemanlarının da kendilerini günün gereklerine uygun yenilikleri anında üreticiye ulaştırabilecek iletişim tekniklerini daha etkili kullanabilecek kişiler olmalarını gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yayım, Yayım elemanı, Bilgi

Araştırmayı İndir

Dünyada Tarımsal Destekleme ve Korumacılık Politikaları ve Türkiye’deki Yansımaları

Yazar: Ziya Yurttaş, Orhan Yavuz
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu; Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

Üretim Fazlasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Alternatiflerin Türkiye Tütüncülüğünde Uygulanabilirliği

Yazar: Orhan Yavuz, Kenan Peker, Avni Birinci
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

GATT Uruguay Round’un Sonuçları Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri

Yazar: Orhan Yavuz, Bülent Gürbüz
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret

Araştırmayı İndir