Kayısı Üretiminde Çalışan Gezici Tarım İşçilerinin Mevcut Durum Analizi

Yazar: Ahmet Aslan, Orhan Gündüz, Salih Atay, Züleyha Duran, Murat Pala, İbrahim Görücü
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Dünya’nın en önemli kuru kayısı üretim merkezi olan Malatya ilinde kuru kayısı üretim sürecinde özellikle hasat ve hasat sonrasında yoğun emek kullanılmaktadır. Bu dönemlerde ilde mevcut işgücü miktarı kısıtlı kalmakta ve oluşan işgücü açığı çevre illerden gelen gezici mevsimlik işgücü ile karşılanmaktadır. Bütün tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi kayısı tarımında da kullanılan mevsimlik gezici ve geçici işgücünün sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki birçok sorunun olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Malatya ili kayısı tarımında çalıştırılan gezici ve geçici tarım işçilerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ile sorunlarının belirlenmesidir. Bu amaca, salkım örnekleme ile belirlenen toplam 250 işçi ile yüz yüze görüşülerek elde edilen veriler analiz edilerek ulaşılmıştır. Araştırma bulguları Malatya ilindeki gezici işçilerin önemli bölümünün Şanlıurfa ve Adıyaman illerinden geldiklerini, ailelerin yaklaşık 9 kişiden oluştuğu, ankete cevap verenlerin eğitim seviyesinin yaklaşık 6 yıl olduğu, kayısı işçiliği için ortalama 31 gün Malatya ilinde kaldıkları, barınak olarak büyük oranda çadır kullandıkları su, tuvalet ve TV izleme gibi olanaklardan yoksun oldukları ve ailelerin kayısı dışında diğer tarımsal ürünler içinde seyahat ettikleri ve belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik işçi, kayısı, Malatya

Araştırmayı İndir

Samsun İlinde Sığır Besiciliği Faaliyetlerinden Ortaya Çıkan Atık Ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi Ve Yönetimi

Yazar: Hatice Türkten, Çağatay Yıldırım, Vedat Ceyhan, Orhan Gündüz
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Sığır besiciliğinin bütün aşamalarında meydana gelen atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi hem işletmeler hem de çevre ve insan sağlığını koruma görevi olan hükümet açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple bu araştırmada sığır besiciliğinde gerek yetiştirme dönemi gerekse de kesim sonrası dönemde ortaya çıkan hayvansal atıkların ve yan ürünlerinin miktarının belirlenmesi, atıkların yönetiminde mevcut durumun ortaya konulması, atıkların değerlendirme şekillerinin belirlenmesi ve sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilgi düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verileri Samsun ilinde sığır besiciliği yapan 38 adet işletmeden anket yoluyla ve Samsun ilinde faaliyet gösteren Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile 21 adet mezbahadan bireysel mülakatlar ve nitelikli gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Hayvansal atıkların miktarının ve değerlendirme biçimlerinin belirlenmesinde “süreç değerlendirmesi (process evaluation)” yaklaşımı kullanılmıştır. Sığır besiciliği yapan kişilerin atık yönetimi konusundaki bilinç düzeylerinin ortaya konulmasında, amaca uygun olarak geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Samsun ilinde büyükbaş hayvanların kesim sonrası yılda ortalama 240 bin ton hayvansal atık ve yan ürün ortaya çıktığını ve bu atıkların yönetiminde ve değerlendirilmesinde kurumsal bir sistemin olmadığını göstermiştir. Araştırmada ayrıca Samsun ili sığır besicilerinin atıkların değerlendirmesinin kendilerine sağlayacakları katkılardan haberdar olmadıklarını ve atık yönetimi konusunda bilinç düzeylerinin istenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. İncelenen Üretici Birlikleri karkas kısmı alındıktan sonra geriye kalan atıkların değerlendirmesi için yatırım yapmaya oldukça isteklidirler. Hayvansal atıkların yönetilmesi ve değerlendirilmesi konularında üreticilere eğitim verilmesi, üretici örgütlerine atık değerlendirme tesisi kurmak ve işletmek için ihtiyaç duydukları finansman ve teknik desteğinin sağlanması ve hayvansal atık yönetiminin etkinleştirilmesi için gerekli alt yapı ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde elde edilecek ekonomik katkıları artırabilecek ve çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkılar sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sığır besiciliği, hayvansal atıklar, atık yönetimi, Samsun

Araştırmayı İndir

Çiftçi Gözünde Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri Ve Önemi: Manisa İli Soma İlçesi Örneği

Yazar: Esen Oruç, Orhan Gündüz, Aysel Ergün
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu araştırmada, çiftçilerin tarım sektörünü bazı makro ölçekler bazında ne kadar tanıdığı, sektörü nasıl bir yerde gördüğü, bir üretim alanı olarak tarıma ve tarım yapılan topraklara ne ölçüde değer verdiği incelenmeye çalışılmış, bunlarla bazı kriterlerin ilişkisi araştırılmıştır. Manisa İli Soma İlçesi mahallelerinden 115 üretici ile görüşülerek anket çalışması yapılmış, verilerin değerlendirilmesinde ölçek puanlardan ve khi-kare analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre, Türkiye’de tarımın yeri hakkında zihninde doğru bir konum oluşturamayan çiftçiler ağırlıklı orandadır. Diğer yandan, tarımın önemini kavrayan ve vazgeçilmez bir üretim alanı olduğuna inanan çiftçiler ağırlıkta olmakla birlikte, aksini düşünen üreticilerin oranları da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tarım sektörü, tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, tarımın konumu, tarımın yeri ve önemi

Araştırmayı İndir

Alabalık Üretiminin Elazığ İli Ekonomisine Katkısı

Yazar: Erol Öztürk, Orhan Gündüz, İlhan Canpolat, F. Tuğba Çöteli
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Bu araştırmada alabalık üretiminin Elazığ iline katkısı incelenerek, üretiminin gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği hakkında öngörüler yapılmıştır. Alabalık üretimi Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliğine verilen desteklerle birlikte hızla yükselme göstermiştir. İç sularda alabalık yetiştiriciliğinde Elazığ ili hem üretim miktarında hem de üretim artış hızında önde gelmektedir. Elazığ ekonomisinde alabalık üretimi ikinci büyük sektör durumundadır.Üretilen balığın yaklaşık %10’u ilde kurulu bulunan balık işleme fabrikasında işlenerek ihraç edilmektedir. 1996-2015 yılları arasını kapsayan zaman serisi verileriyle ARIMA modeli kullanılmış ve ilerleyen yıllarda üretimin azda olsa yükseleceği öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Alabalık, Elazığ, ARIMA, Ekonomi, Katkı

Araştırmayı İndir

Bitkisel Yağ Tüketiminde Markaya Karşı Tutumu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Vedat Ceyhan, H.Avni Cinemre, Osman Kılıç
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu araştırmanın amacı; Samsun ili merkezinde ikamet eden ve bitkisel yağ tüketen ailelerin marka konusundaki yaklaşımlarının ve markalı ürünleri seçimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmada 150 aileden anketlerle sağlanan veriler probit model kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, ailelerin %63’ünün bitkisel yağ tüketiminde marka değiştirdiklerini, %37’sinin ise sürekli aynı markayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Probit model sonuçlarına göre, ailelerde gıda satın almaya karar veren kişilerin cinsiyeti ve statüsü ile ailelerin aylık gıda harcama tutarı, aylık bitkisel yağ tüketim miktarı, ürün kalitesi, ürün fiyatı ve ürünün güvenilir olduğu fikri markaya karsı tutumu etkileyen önemli kriterlerdir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel yağ, marka, tüketim, probit, Samsun

Araştırmayı İndir

Kayısı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Ekonomik Etkinlik: Darende İlçesi Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Vedat Ceyhan, Kemal Esengün, Miraç Dağdeviren
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Dünyanın en büyük kayısı üreticisi ve ihracatçısı olan Türkiye’de kayısı üreten işletmelerde halen teknik ve ekonomik etkinlik istenen düzeyde değildir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı Malatya ili Darende ilçesinde kayısı yetiştiriciliği yapan işletmelerin etkinlik ölçümlerinin tahmin edilmesidir. İşletme düzeyinde etkinlik ölçümlerinin tahmin edilmesinde Veri Zarflama Yöntemi (VZY) kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler basit tesadüfî örnekleme metoduyla 102 işletmeden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları inceleme alanında yer alan işletmelerin girdi kullanım miktarlarını, kayısı üretim miktarını azaltmaksızın %10 oranında azaltabileceklerini göstermiştir. Etkinlik analizi sonuçları, ekonomik yetersizliğin temel kaynağının üretim faktörlerinin, fiyatları ile orantılı olarak dağıtılmadığını ortaya koymuştur. İşletmelerde, özellikle yakıt gibi girdilerin optimum kullanımının sağlanması ve teknoloji seviyesinin düzeltilmesi, işletmelerin etkinlik düzeyini iyileştirebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, kayısı, veri zarflama analizi, Darende

Araştırmayı İndir