Mikro Kredinin Kadın Girişimciliğine Etkisi: Samsun İli Örneği

Yazar: Nur İlkay Sönmez, Kürşat Demiryürek
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Günümüzde kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için yoksulluğu azaltmada en önemli araçlardan biri olan mikro kredi uygulamaları ile girişimciliğin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünya üzerindeki yüzden fazla ülkede başarılı bir şekilde yürütülen mikro kredi, yoksul kişilere faizsiz ve kefilsiz şekilde kredi vererek, kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarını teşvik etmek amacıyla, özellikle kadınlara verilen küçük sermaye olarak ifade edilmektedir. İnsanlara güvenerek, yoksulluğu ortadan kaldırma içerisinde olan mikro kredi uygulamaları, kadınların toplumda güçlenmesine yardımcı olurken; aynı zamanda aşırı yoksul kadınların da girişimci olabileceğini ortaya koymaktadır. Yoksulluğun önlenmesinde kullanılan mikro kredi, kadınların emeklerini kayıt altına alarak ailelerine önemli ekonomik katkılar sağlamaktadır.
Bu araştırmada Samsun ili genelinde Türkiye Grameen Mikro kredi Programı kapsamında yürütülen mikro kredi uygulamaları ele alınmıştır. Araştırmanın birincil verilerini, Samsun Atakum, Çarşamba, Bafra ve Terme ilçelerinde aktif olarak mikro kredi kullanan 652 kadın arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen, 84 kadın ile yapılan anket çalışmaları oluşturmaktadır. Araştırmada, mikro kredinin kadın girişimciliğine katkısı incelenmekte ve yoksulluk üzerindeki azaltıcı etkisi ortaya koyulmaktadır. Araştırma sonuçları mikro krediyi kullanarak işe başlayan kadınlar ile işi olup mikro kredi kullanan kadınlar arasında mikro krediyi algılamaları bakımından farklılıklar olduğunu ve bu farklılıklara bağlı olarak kredi ile ilgili problemlerin ortaya çıktığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikro kredi, girişimcilik, kadın, yoksulluk, Samsun
Araştırmayı İndir

Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi

Yazar: Bakiye Kılıç, Nur İlkay Sönmez, Vedat Ceyhan, Osman Kılıç, Orhan Gündüz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Türkiye’de özellikle kırsal kesimdeki yoksulluk düzeyi ile ilgili yeterli araştırmaların olduğu söylenemez. Bu sebeple araştırmada, Samsun ili kırsal kesiminde yoksulluk düzeyinin köy bazında ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma materyalini Samsun iline bağlı Atakum, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Ilkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, On dokuz Mayıs, Tekkeköy, Terme, Yakakent ve Vezirköprü İlçelerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’nden, İl Özel İdaresi’nden, İl Sağlık Müdürlüğü’nden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’n dan elde edilen köy bazındaki veriler oluşturmaktadır. Yoksulluk düzeyinin ölçülmesinde yoksulluk indeksinden yararlanılmıştır. Yoksulluk indeksi hesaplanırken köylerin; elektrik varlığı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ortalama hane halkı büyüklüğü, en yakın sağlık kuruluşuna olan uzaklığı, ilçe merkezine uzaklığı, asfalt yol uzunluğu, içme suyu ve kanalizasyon varlığı, doktor başına düşen hasta sayısı ve kişi başına düşen brüt gelir değişkenleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları yoksulluk düzeyi düşük olan köylerin Samsun ili II. alt bölgesinde yer alan Asarcık, Kavak veledi ilçelerinde, yüksek olan köylerin ise I. alt bölgede yer alan On dokuz Mayıs, Terme ve Bafra ilçelerinde yer aldığını göstermiştir. Yoksul ilçelerde, kanalizasyon varlığı artırılmalı, alternatif gelir olanakları yaratılarak kişi başına gelir artırılmalı ve köylerde okul ve öğretmen sayıları artırılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal, yoksulluk, yoksulluk indeksi, Samsun.
Araştırmayı İndir