Küreselleşme Sürecinde Kırsal Alanda Neo-liberal Politikalar ve Bütünsel Mekansal Stratejilerin Gerekliliği

Yazar: Pervin Şenol, Neriman Yörür
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Küreselleşme sürecinde yoğunlaşan neo-liberal politikalar, gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda yeni düzenleme mekanizmaları ile gündeme gelmektedir. Ulusal alanda devletin küçülmesi söylem ve uygulamalarına paralel olarak liberal politikaların yönlendirdiği yeni uygulamaların ülkemizdeki en önemli yansımaları kentsel/kırsal alanlarda somut olarak gözlemlenebilmektedir. Bu uygulamalar tarım sektöründeki dönüşümleri ve kentsel ve kırsal alanlardaki mekânsal dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Yaşanan pratikler ve kentsel/kırsal alanda somutlaşan politikalar, özellikle tarımsal nitelikli kırsal alanlarda uluslararası organizasyonlar ve ulusal dinamikler içinde tarım sektörünün ve mekânsal stratejilerin birlikte değerlendirilmesi, bölgesel birlikler ve uluslararası organizasyonların geliştiği günümüz koşullarında önem taşımaktadır. Böyle bir ele alış: Türkiye pratiğinin Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerdeki politikaların karşılıklı değerlendirmeleri ve kentsel/kırsal tarımsal politikaların, mekânsal stratejilerin bütünlüklü bir ele alınışı ile yeni yönelimlerin neler olduğu ve neler olması gerektiğine ilişkin bir yaklaşım geliştirilebilmesine olanak tanıyacaktır. Kentsel ve kırsal alanda verimliliğin düşüşü, artan yoksulluk koşullarında tarımsal nitelikli kırsal alanlarda hangi mekanlarda neyin üretilip üretilmeyeceği, kırsal tarımsal nüfusun değişen koşullarda hangi mekanlarda nasıl istihdam edileceği, işgücü ve nüfusun nasıl belirleneceğine ilişkin sorular kırsal tarımsal yapı ve mekânsal stratejilerin bir arada ele alınması ile yanıtlanabilecektir. Bu çıkış noktasıyla bu bildiride: küreselleşme sürecinde neo-liberal politikaların kırsal tarımsal nitelikli alanlar ve mekânsal ilişkileri değerlendirilerek yeni mekânsal stratejilerin neler olabileceği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Neo-liberal politikalar, Tarımsal Nitelikli Kırsal Alanlar, Mekansal Stratejiler

Araştırmayı İndir

1990 Sonrası Ekonomi Ve Tarım Politikalarının Kırsal Alanda Ürün Deseni Değişimi Üzerindeki Etkisi-Aydın-Dalama Örneği

Yazar: Neriman Yörür
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım Ve Gıda Politikası
Özet
Türkiye’de 1980’lere değin temelde devletçilik, korumacılık politikasını izleyen hükümetler 1980 sonrası bütün dünyada da yaygınlaşan neo-liberal politikalardan etkilenmişler ve IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği dış dinamiklerinin itici gücüyle ve yaşanan ekonomik krizlerin iç dinamiğiyle ekonomi ve tarım politikalarını daha liberal bir hale getirmeye başlamışlardır. Özellikle 1990 sonrasında ağırlığını iyiden iyiye hissettirir hale gelen neo-liberal politikalar Türkiye gibi sanayileşme sürecini tamamlayamamış olan gelişmekte olan ülkelerde ağırlığını çok daha keskin bir biçimde hissettirmiştir. 1980 yılı kırsal alanda çalışan nüfusu toplam çalışan nüfusun % 54.23’ü olan Türkiye’de bu politikalardan en fazla kırsal alanda yasayan ve bu alanlardan göç etmek zorunda kalan nüfusun etkilendiği söylenebilir. 2008 yılına gelindiğinde çalışan toplam nüfusun % 28’lerdeki bir kesiminin kırsal alanlarda çalışmakta olduğu görülmektedir. Kırsal alanda halen yasamaya devam etmekte olan nüfus ise, tarıma yönelik ekonomik politikalar karsısında hayatta kalma stratejileri olarak kırsal yapıda özellikle ürün deseni dönüşümlerine gitmektedirler. Bu kapsamda ekonomik ve kırsal-tarımsal politikalara karsı kırsal tarımsal parseller üzerinde mevcut ürün deseninde nasıl bir değişim yaşanmıştır? Sorusunun yanıtı verilmeye çalışılacaktır. Örnek çalışma alanı olarak Aydın İli Merkez İlçesi’ne bağlı Büyük Menderes Nehri’ne yakın olan ve nüfusu 1980 yılına göre giderek azalan Dalama Beldesi kırsal alanı seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 1990 sonrası, kırsal alan, tarım politikaları, ürün deseni, Aydın-Dalama Beldesi

Araştırmayı İndir