Kaz Dağlarının Bütüncül Yönetiminde Multidisipliner ve Katılımcı Yaklaşımların Yeri ve Önemi

Yazar: Nalan Yüksel Delice
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Kaz Dağları coğrafi ve doğal bütünsellik taşımaktadır. Çalışmada, Kaz Dağlarında yapılacak bilimsel çalışmaların birleştirilmesinin, ilişkilendirilmesinin ve dağın yönetiminde yerel halkın katılımının sağlanmasının öneminin belirlenmesi amaçlamıştır. Bu amaçla, Kaz Dağları konusunda yapılmış bilimsel çalışma sonuçlarından, çeşitli istatistik veri ve raporlar ile dokümanlardan yararlanılmıştır.
Çalışmanın ilk kısmında Kaz Dağları ekolojik sisteminin bazı endemik bitkilere sahip önemli bir coğrafi geçiş alanı olduğu açıklanmıştır. Daha sonra dağdaki yerleşimler, sosyo-ekonomik yapı ve faaliyetler ile bunların dağ üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Son kısımda, Kaz Dağları üzerindeki insani faaliyetlerin ekosistem üzerinde artarak devam eden tahribatının sınırlandırılması ile koruma-kullanma dengesinin sağlanmasında bütüncül bir dağ yönetim sisteminin gerekliliği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaz Dağları, Multidisipliner Yaklaşım, Katılımcı Yaklaşımlar.
Araştırmayı İndir

Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri “Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği

Yazar: Nalan Yüksel Delice
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet: Bu araştırmada, ülke ekonomisine ve bağcılığına önemli katkısı olan, 18 adet içki fabrikasında 4483 kişiye doğrudan ve 250-300 bin çiftçiye dolaylı istihdam ve gelir sağlayan Tekel İçki Fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda özellikle bağcıların karşılaşacakları olası olgu ve sorunların saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla geriye dönük verilerden yararlanarak dünya ve Ülke ekonomisinde Tekel İçki Fabrikalarının yeri ve önemi açıklanmış, işletmelerin özelleştirilmesi sonrasında etkilenecek kesimler Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası ile örneklendirilerek analiz edilmiştir. Analizlerde son 15-20 yıllık veriler kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmede, Tekel içki fabrikalarının özelleştirilmesinin ülke bağcılığına olası etkilerinin; (1) Yerli şaraplık üzüm çeşitlerinin üretiminin azalmaya devam etmesi, (2) Kaliteli yerli şaraplık çeşitlerin yok olma tehlikesi, (3) Bazı bölgelerde Avrupa şaraplık üzüm çeşitleri üretiminin artması, (4) Şarap üretiminin azalarak, ithalatının artması, (5) Avrupa şaraplık üzüm çeşitleri fidan ithalatının artması, (6) Asma fidanı ithalatı ile Avrupa’da yaygın ancak ülkemizde bulunmayan virüslerin yayılması, (7) Rakı üretimin tesislerinin çokuluslu şirketlerin eline geçmesi ve yüksek alkollü içki ithalatının artması şeklinde ortaya çıkabileceği öngörülmektedir
Anahtar Kelimeler: İçki Sanayi, Bağcılık ve Şarapçılık, Tekel, özelleştirme, Tarım Politikası

Araştırmayı İndir

Türkiye Sulama Birlikleri ve AB Su Yönetim Yönergelerine Uyum Olanakları

Yazar: Nalan Yüksel Delice Muharrem Yetiş Yavuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Türkiye’de 2002 yılı itibariyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletmeye açılan toplam 2,352 milyon hektar sulama alanının %72’si (1,826 milyon ha.) çeşitli kurumlara devredilmiştir Devralan kuruluşlar belediyeler. Köy Tüzel kişilikleri (KTK) ve sulama birlikleridir (SB) günümüzde SB’in sulama alanı 1.695 milyon hektara ulaşmıştır. Sulama Birlikleri, DSİ’nin su havzalarını dikkate alarak oluşturduğu 25 bölgede ağırlıklı olarak yeraltı su kaynaklarının kullanan sulama kooperatifleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları (KİK) ile aynı havzada çalışma yapmakladır. Çeşitli su kullanıcı organizasyonların sayısal ve alansal olarak sulama bölgelerindeki dağılım orunları değişiklik göstermekledir Çalışmada, ülkemizdeki su yöneliminin Cumhuriyet dönemi itibariyle hukuksal gelişimi ve bu süreçte SB’nin su yönetimindeki yerinin ve durumunun belirlenmesi ile AB üyelik sürecinde Türkiye’nin birlik su yönelim yönergelerine uyumda sağlayabileceği katkıların neler olabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada ilgili literatürler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Yönetimi, Türkiye Sulama Birlikleri, AB Su Yönetimi ve Yönergeleri

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Sulama Birlikleri “Üst Yönetimi” Oluşturulma Süreci ve Bazı AB Ülkelerindeki Örneklerle Karşılaştırılması

Yazar: Nalan Yüksel Delice, Muharrem Yetiş Yavuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir 8.5 milyon hektar tarım alanının toplam 4,921 milyon hektarı sulanabilmektedir. Günümüzde geniş alanlarda sulama tesisleri kurmuş olan Devlet Su İşleri’nin (DSİ) çeşitli organizasyonlara devrettiği sulama alanı 1.695 milyon hektara ulaşmıştır. Sulama Birlikleri. DSİ’nin su havzalarım dikkate alarak oluşturduğu 25 bölgede ağırlıklı olarak yeraltı su kaynaklarının kullanan sulama kooperatifleri, Belediyeler ve köy muhtarlıkları (KTK) ile aynı havzada çalışına yapmaktadır. Çeşitli su kullanıcı organizasyonların sayısal ve alansal olarak sulama bölgelerindeki dağılım oranları değişiklik göstermektedir. Çalışmada, ülkemizdeki su yönetimi alanında çalışan organizasyonların içerisinde önemli bir payı olan Sulama Birliklerinin “Üst Yönetiminin” oluşturmasında ele alınması gereken temel ilkelerin belirlenmesi, üst birliklerin çalışma alanı büyüklüğü ve sınırları ile organizasyon şemalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır Ayrıca bu geliştirilen üst birlik yapısının AB’deki bazı ülkelerdeki organizasyonlarla karşılaştırması yapılmıştır. Çalışma ağırlıklı olarak literatür taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Yönetimi, Türkiye Sulama Birlikleri, Sulama Üst Birliği, AB Su Yönelimi ve Örgütsel Yapılar

Araştırmayı İndir

Tarımsal Gelişmede Üretici Örgütlenmesi ve Örnek Olarak “Önder Çiftçi Çalışma Grupları”

Yazar: Nalan Yüksel Delice
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme

Araştırmayı İndir

Trakya Bölgesinde Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Ekonomik Analizi

Yazar: Nalan Yüksel Delice, Erdoğan Oktay
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

21. Yüzyılda Türkiye Bağcılık Sektöründe Üretim Projeksiyonu

Yazar: Nalan Yüksel Delice
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Ülkemiz Dünya yaş üzüm üretimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bağcılık sektörü ayrıca üç ana alt sektör (sofralık üzüm, kuru üzüm ve şarap) çerçevesinde değerlendirilmekte ve söz konusu bu alt sektörlerden sofralık ve kuru üzüm üretiminde de ülkemiz dünya sıralamasında başta gelmektedir. Dünyada 1999 yılı verilerine göre 7396000 hektar bağ alanında 58119555 ton yaş üzüm üretilmiştir (FAO, 2000). Ülkemizde ise 1998 yılı itibariyle 541000 hektar bağ alanından 3600000 ton yaş üzüm üretimi gerçekleşmiştir. Asmanın anavatanı kabul edilen ülkemizde bağların toplam tarım alanları içerisindeki payı % 2,03’dür. Üzüm üretim miktarının meyve üretimi içerisindeki payı ise %30,7’dir. Konuya üretim değeri açısından bakıldığında ise 1998 yılında meyve üretim değerinin %21,7’si üzüm üretimi ile sağlanmıştır (DİE, 2000a). 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda da dünyada ve ülkemizde sosyo-ekonomik önemini koruyacağı düşünülen bu sektörün geriye dönük gelişim süreci değerlendirilmiş ve 21. yüzyılın ilk çeyreğine ilişkin üretim projeksiyonu hazırlanmıştır. Çalışmada üç ana alt sektöre ilişkin veriler çeşitli istatistik yöntemlerden (ortalamalar, trendler vb.) yararlanılarak analiz edilmiş ve alt sektör projeksiyonlarının birleştirilmesi ile bağcılık sektörü üretim projeksiyonu oluşturulmuştur. Çalışmada sektörün tarihsel gelişimi ve özellikle kalkınma planları dönemlerindeki eğilimleri özetlendikten sonra VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planına temel oluşturan veriler ve hedefler verilmiştir.
Araştırmayı İndir