Su Yetmezliğinde Tarımsal Sulamalarda Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörlerin Analizi: Gap-Harran Ovası Örneklemesi

Yazar: Mustafa H. Aydoğdu, Bahri Karlı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Su ve toprak kaynakları sonsuz ve sınırsız kaynaklar değildir. Bu kaynaklar miktar ve kalite olarak artan talepleri karşılamakta zorlanmaktadır. Doğal kaynakların korunması, optimum kullanım esaslarının belirlenmesi gereklidir. İklim değişikliği dünyanın birçok yerinde var olan çevresel sorunları daha da ağırlaştıracaktır. Ülkemizde en büyük su kullanıcı grubu tarımsal sulamalardır. Bu çalışmada GAP-Harran ovasındaki çiftçilerin su yetmezliği halinde su için ödeme istekliliğine etki eden faktörlere yönelik yapılan iyileştirmelerde ortaya çıkacak farkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın ana materyalini Harran ovasında yer alan çiftçilerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler oluşturmaktadır. Harran ovasında, 22 Sulama Birliği ve 21,094 çiftçi yer almakta olup basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen 461 çiftçi ile yüz yüze görüşmeler yoluyla anketler yapılmıştır. Örneklem hacmi %95 güven sınırında seçilmiştir. Bu kapsamda tüm sulama birlikleri ziyaret edilmiş, birlikleri temsil etmesi amacıyla köyler gayeli olarak seçilmiştir. Analizlerde kısmı bağımlı değişken (LIMDEP) paket programında, probit modele yaş, bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı, arazi miktarı, sulama birliklerine olan bakış ve suyun ekonomik değerine olan algıdan oluşan veri setine, olumlu yönde artış senaryoları uygulanmış, etkileri gözlenmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. Bu çalışma GAP-Harran ovası için bir ilktir.

Anahtar Kelimeler: GAP-Harran ovası, su yetmezliği, ödeme istekliliği, tarımsal sulamalar

Araştırmayı İndir

Tarımsal Su İşletmeciliği ve Fiyatlandırma

Yazar: Mustafa H.Aydoğdu, Bahri Karlı, Abdulbaki Bilgiç
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Ekosistemlerin ve insanoğlunun yasamı suya bağlıdır. Dünyada ve Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentleşme, sulu tarımın giderek daha yaygın bir hal alması, tarımsal ve endüstriyel kalkınma hareketleri doğal su kaynakları sistemlerini nicelik ve nitelik açısından her geçen gün daha fazla zorlamaktadır. Su; yenilenebilir bir özelliği olmasına rağmen, kullanımına dayalı olarak miktarındaki oran her geçen gün azalmaktadır. Su tüketiminde en büyük payı tarımsal amaçlı sulamalar almaktadır. Tarım sektörünün en büyük su kullanıcı grubu olması dolayısıyla, suyun; yönetimi, işletilmesi, etkin ve verimli kullanılması ile fiyatlandırılması, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından son derece önemli bir konudur. Suyun tarımsal sulamada daha verimli olarak kullanılması konusunda giderek artan bir baskı vardır. Bu konuda genel bir uygulama birliği olmamakla beraber, fiyatlandırma ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Su, tarımsal sulama, su işletmeciliği, sulama birlikleri, fiyatlandırma

Araştırmayı İndir