Küresel Ekolojik ve Biyolojik Krizler Ekseninde Türkiye’de Kırsal Turizm

Yazar: Derman Küçükaltan, Metin Badem, Musa Albayrak
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Küreselleşme, yalnızca ülkeler arasında teknoloji, emek ve sermaye akışı değildir Küreselleşme aynı zamanda teknoloji, emek ve sermayenin olumsuzluklarının da kriz biçimine dönüşerek, ülkenin coğrafi ve ekonomik sınırlarının ötesine yayılmasıdır. Küreselleşmenin kriz biçiminde en fazla etkisini gösterdiği sektörlerin başında turizm gelmektedir. Çünkü turizmin ve küreselleşmenin, uluslararası boyutu nedeniyle krizleri kolayca taşıyıcı etkisi bulunmaktadır. Dünyada en önemli alternatif turizm türlerinden kırsal turizmin ana unsuru, kırsal alanlarda yaşayanlar (üreticiler) için bir ek gelir kaynağı yaratmasıdır. Bununla birlikte kırsal turizm, tarım ve sanayi olmak üzere diğer sektörlere alternatif değil tersine tamamlayıcı özellik taşıyan, doğa ile uyumlu bir turizm türüdür, Bir başka söylemle kırsal turizm tarım ağırlıklı yörelerde uygulanabilirliği olan bir turizm türüdür. Diğer küresel kriz türleri olduğu gibi, ekolojik kriz ve biyolojik krizler de tarım ve turizm gibi sektörleri olumsuz etkilemektedir. Çünkü tarım ve turizmin ortak özelliği her ikisinin ham maddesinin de doğal kaynaklar olmasıdır. Bu durum ise ülkede ekonomik krizlerin tetiklenmesine neden olmaktadır Tarıma dayalı turizm olarak da belirtilen kırsal turizmin ise söz konusu krizlerden derhal etkilenebileceği bir gerçektir Son aylarda tüm dünyada yaşanan kuş gribi vakası buna en çarpıcı örneklerdendir. Bu çalışmada öncelikle son yıllarda dünyada önemli etkiler yaratan ekolojik ve biyolojik kriz türleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı Avrupa Birliği başta olmak üzere, dünyadaki tüm ekonomik entegrasyonlar tarafından desteklenen kırsal turizm politikalarının, ekolojik ve biyolojik krizler çerçevesinde değerlendirilebilmesine yönelik yeni modelleri vurgulamaktır. Araştırma kapsamında dünyada başlıca kırsal turizm işletmelerinde ekolojik ve biyolojik krizlere yönelik alman önlemler ve yapılan çalışmalar ışığında kırsal turizmin Türkiye’de yeniden uygulanabilirliği irdelenecektir
Anahtar Kelimeler: Krizler, Ekolojik Krizler, Biyolojik Krizler, Kırsal Turizm

Araştırmayı İndir