Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Eğitim ve Yayımın Rolü

Yazar: Hacer Çelik Ateş, Hasan Yılmaz, Mürşide Çağla Örmenci Kart
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Yoksulluk konusu son yıllarda sosyal bilimcilerin oldukça fazla gündeme aldıkları konulardandır. Günümüzde yoksulluk tartışmaları ağırlıklı olarak iki temel eksende gelişmektedir. Bunlardan birisi, yoksulluğun kavramlaştırılması ve ölçülmesi, diğeri de yoksullukla mücadeledir. Bu çalışmada yoksullukla mücadelede eğitimin rolü ele alınmaktadır. Beşeri Kalkınma İndeksleri’ne göre yoksulluk ölçülürken üç önemli unsur (ortalama hayat seviyesi, temel eğitim, sağlık ve temiz su) dikkate alınmaktadır. Toplumsal ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmede ve yoksullukla mücadelede eğitim çok önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı yoksulluğun nispeten daha fazla olduğu kırsal alanlarda yoksulluğun etkilerini gidermede eğitim ve yayımın rolünü irdelemektedir. Çalışmanın materyalini bu alanlarda yapılmış diğer çalışmaların bulguları ve istatistiki veriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle Türkiye’de kırsal alanda yoksulluk verileri sunulacak, daha sonra diğer çalışmaların bulgularından yararlanarak eğitim-yoksulluk ilişkisi ve yoksulluğun giderilmesinde kırsal alanda yayımın rolü tartışılacaktır. Tarım sektöründe 2009 yılı verilerine göre fert yoksulluk oranı (%) 35.41 iken, sanayi sektöründe bu oran % 27.34 hizmet sektöründe % 19.95’tur.Kırsal alanda yoksulluk kentlere göre daha fazladır. Kırsal alan içinde ise eğitim durumlarına göre yoksulluk oranlarında farklılıklar bulunmaktadır. Fert yoksulluk oranı kırsal alanda okur-yazar olmayanlarda %48.83, ilköğretim’de %37.98, Ortaokul’da %24.41, Lise’de % 14.65, Yüksekokul’da % 3.37 olmaktadır. Verilerden eğitim düzeyinin yükselmesiyle yoksulluk oranının düştüğü anlaşılmaktadır. Diğer yandan kırsal alanda yaşayanların örgün eğitimden yeterince yararlanamadığı ve çoğunluğunun ilkokul ve altı eğitim düzeyinde olduğu bilinmektedir. Bu durumda bir yetişkin eğitimi olan yayım, örgün eğitimden yeterince yararlanamamış olanlar için önemli bir işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kırsal, Eğitim, Yayım
Araştırmayı İndir