Yoksullukla Mücadelede Kooperatiflerin Önemi: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği

Yazar: Bengül Everest, Murat Yercan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Başlangıcı çok eski tarihlere kadar uzanan kooperatifçilik birçok ülkede düzenlemeye tabi tutulmakta ve teşvik edilmektedir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 171. maddesi ile kooperatifçiliğin gelişmesi için devletin gerekli tedbirleri alacağı yolunda anayasal zorunluluk getirilmiş, yasa ile kooperatifçiliğin tanımı ve ilkeleri ortaya konulmuştur.
Ülkemizde farklı kanunlara tabi olan tarımsal kooperatifler tarımsal kalkınma, sulama, tarım kredi, tarım satış gibi farklı türlerde olup, bunların 4562589 ortağı bulunmaktadır. Bu kooperatiflerden Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretim yapan ve kooperatife üye olan üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklara kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.
Bu çalışmada Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri makro düzeyde araştırılmış, ortaklara sağlanan girdiler, faiz oranları, ürün değerlendirme faaliyetleri incelenmiştir. Bu kapsamda Çanakkale ili Merkez Tarım Kredi Kooperatifinin faaliyetleri tespit edilmiş ve Tarım Kredi Kooperatifinin ortak ekonomilerine yaptığı katkılar örnek olay araştırması şeklinde ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kredi Kooperatifi, Çanakkale
Araştırmayı İndir

Yeni Hal Kanununun Tarım Kesimine Olan Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Hakan Adanacıoğlu, Murat Yercan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Yaş sebze ve meyve sektörü sahip olduğu ekonomik büyüklük, arz zincirinde çok sayıda aktörün faaliyet göstermesi ve geniş bir tüketici kitlesini ilgilendirmesi itibariyle ülkemiz için oldukça önem taşımaktadır. Türkiye’de yaş meyve ve sebze ticareti ile ilgili olarak birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Ancak: bu düzenlemeler kayıt dışı işlemleri önleyememiştir. Bunun yanında: toptancı halleri alt yapı eksiklikleri nedeniyle pazarlama ve yardımcı hizmetleri yerine getirmede işlevsiz kalmış, gıda güvenilirliği ihmal edilmiş, kayıt dışılığa bağlı olarak rekabet şartları oluşturulamamış ve aracıların baskınlığı nedeniyle üretici ile tüketici arasındaki pazarlama marjı oldukça yükselmiştir.
Karşılaşılan bu sorunlar, yaş meyve ve sebze ticareti için yeniden bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede hazırlanan 5957 sayılı Yeni Hal Kanunu 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada Yeni Hal Kanunu tarım sektörü açısından önemli noktalar vurgulanarak incelenmiş, kanunun omurgasını oluşturan Hal Kayıt Sistemi örnek bir uygulama ile anlatılmış, kanun yürürlüğe girdikten sonra karşılaşılaşılan sorunlar ile kanunla ilgili tartışılan hususlara dikkat çekilmiş ve son olarak bu kapsamda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:yeni hal kanunu, toptancı halleri, hal kayıt sistemi, sebze-meyve, pazarlama
Araştırmayı İndir

Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Mevcut Durumu: Türkiye Örneği

Yazar: B. Everest, M. Yercan
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet:

Tarım sektörünün ilk ve en önemli işlevi gıda üretmektir. Dolayısıyla tarım sektörü önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir ve bundan sonra da kaybetmeyecektir. Tarımın içerisinde de hayvancılık sektörü et ve süt üretimini karşılaması açısından stratejik bir sektördür. Sektörün: iç ve dış talebi karşılayacak miktarda hayvansal ürün üretebilmesi, istenilen standart ve kalitede üretim yapabilmesi, hayvansal ürünlerin pazarlanmasının üretici ve tüketici lehine olması için güçlü bir örgütlenme yapısına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Türkiye’de hayvancılık konusunda faaliyet gösteren tarımsal amaçlı örgütlere yer verilmiştir. Bu örgütlerin faaliyetleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri, Türkiye.

Araştırmayı İndir