Tüketicilerin Yaş Meyve ve Sebze Satın Alma Yerleri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Tokat İli Örneği

Yazar: Cumhur Büyük, Murat Sayılı, Kemal Esengün, Darren M. Hudson
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Bu çalışma tüketicilerin yaş meyve ve sebze satın alma yerleri tercihlerini etkileyen sosyo-ekonomik ve demografik faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır Ampirik model belirlenerek Multinomial logir yöntemi tahmin edilmiştir Tahminde kullanılan veriler Tokat ilinde yapılan anket çalışması ile elde edilmiştir. Sonuçta, cinsiyet, hane halkı büyüklüğü, gelir, ikamet yeri, kalite, ucuzluk ve seçebilme unsurlarının satın alma yeri tercihlerini etkileyen faktörler olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Multinomial Logit, tüketici tercihi, perakende pazarlama

Araştırmayı İndir

Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi

Yazar: E. Sıray, F. Özdemir, Ö. Duyar, H. Erol, M. Sayılı, Y. Akçay
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Dünya fındık üretiminin önemli bir kısmını üreten Türkiye (yaklaşık %70), bu açıdan üstün bir konumdadır. Tarım ürünleri içinde Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden biri olan fındık, ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlamaktadır. Yoğun olarak Karadeniz Bölgesi’nde üretilen fındık, bölge halkının başlıca geçim kaynaklarından biridir. Giresun ili son yıllar fındık üretim verilerine göre Türkiye fındık üretiminde önemli bir paya sahiptir. Bu çalışma ile Giresun ilinde fındık yetiştiren işletmelerin üretim ve pazarlama sorunlarının tespiti ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Giresun İl’inde fındık yetiştiriciliği yapan 148 adet işletmeden anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler 2011 üretim dönemine aittir. Analiz aşamasında: işletmeler arazi yüksekliğine göre: I. grup (0-250 metre rakımda 42 adet işletme), II. grup (251-500 metre rakımda 61 adet işletme) ve III. grup (501+ metre rakımda 45 adet işletme) üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Proje sonucunda üretimde en önemli sorunun girdilerin pahalı olması yer alırken, pazarlama sürecinde ise serbest piyasada ürün fiyatının düşüklüğü en önemli sorun olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fındık, üretim, pazarlama.

Araştırmayı İndir

Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Daha Etkin Rol Alabilir mi? Başarılı Bir Kooperatif Örneği

Yazar: M. Can, M. Sayılı, Ş. Kalanlar
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Toslak Yeniköy Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2005 yılında 3 köyün birleşmesi ile kurulmuştur. Bu köylerdeki nüfus miktarı; 3.574 kişi, tarım işletmesi sayısı ise 900 civarındadır. Kooperatifin 80 adet üyesi bulunmaktadır. Kooperatif bünyesinde; Migros Ticaret A.Ş.’ye sebze-meyve tedarik işleri (yıllık yaklaşık 100.000 ton meyve-sebze) yapılmakta, iyi tarım uy gulamaları gerçekleştirilmekte, sertifikalı domates yetiştiriciliği kursu düzenlenmekte, ayda iki sefer olmak üzere bölge çiftçilerine yönelik eğitim seminerleri gerçekleştirilmekte ve ayrıca haftalık rutin sera kontrolleri ile reçeteye bağlı gübre ve ilaç kullanımı konusunda danışmanlık hizmetleri yapılmaktadır. Tüm bu veriler ışığında kooperatif bölge kalkınması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın ana materyalini; kooperatife üye olan 75 adet ve üye olmayan 430 adet çiftçi ile toplam 505 adet anketten elde edilen veriler oluşturmaktadır. Çalışmada ki-kare başta olmak üzere kooperatif üyeleri ve üye olmayanlar arasındaki farklılıkları belirlemek üzere logistik regresyon analizi ve ortalamalar arasındaki farkları belirlemek için ise one-sample t testinden yararlanılmıştır. Araştırma alanında anket yapılan kişilerden; kooperatife üye olanların %93,33’ü ve üye olmayanların %97,21’i erkeklerden oluşmaktadır. Yaş ortalaması kooperatife üye olanlarda 49, kooperatife üye olmayanlarda ise 48’dir. Kooperatife üye olanların %86,67’si, üye olmayanların ise %88,61’i ilkokul mezunudur. Ayrıca çalışmada, ankete katılanların diğer sosyo –demografik özellikleri de ortaya konmuştur. İşletme başına düşen cam sera alanı; kooperatife üye olan işletmelerde ortalama 1.832,35 m2 ve üye olmayan işletmelerde ise 1 897,76 m2 olarak hesaplanmıştır. Kooperatif kendi ortaklarının ve diğer çiftçilerin ürünlerini alabilmekte ve pazarlayabilmektedir. İncelenen işletmelerin %42,67’si kooperatife üye olduktan sonra gelirlerinde olumlu yönde bir değişiklik olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, çalışmada kırsal kalkınmada tarımsal kalkınma kooperatiflerinin daha etkin rol alabileceği belirlenmiştir. Bu bağlamda ele alınan kooperatifin başarısının altında yatan nedenler iyice araştırılmalı ve başka üretici örgütlerine de model olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Tarımsal Kalkınma Koop eratifi, Pazarlama.

Araştırmayı İndir

Fındık Yetiştiriciliği Konusunda Yayım Faaliyetinde Çalışan Personelin Mevcut Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi

Yazar: E. Sıray, R. Akman, H. Esin Savran, Ö. Duyar, F. Özdemir, A. Göğüs, M. Sayılı
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarısmal Yayım Ve Haberleşme
Özet:

Tarımsal Yayım: kırsal kalkınmayı sağlayan en önemli bileşenlerden birisidir ve her ülke kendi şartlarına göre değişik tarımsal yayım modelleri geliştirmektedir. Türkiye’de tarımsal yayım çalışmaları ile ilgili olarak mevcut problemleri gidermek üzere değişik dönemlerde uygulamaya konan çeşitli ülkesel projeler yapılmıştır. Bugünkü noktada tarımsal yayımın çoğunluğu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatı tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmada: fındık tarımı yapılan Karadeniz sahil kesimindeki 12 ilde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan 147 yayımcı personel ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma ile yayımcı personelin mesleki deneyim ve isteklilikleri değerlendirilmiş, mesleki konulardaki sorun ve eksiklikleri incelenmiştir. Yayım faaliyetlerinin yayımcı personel açısından daha iyi olabilmesi için çiftçilerin tarıma bakışının olumlu ve tarımla daha fazla ilgili olmaları, yayımcı personele yayım faaliyetleri için altyapı ve ekipman desteğinin sorunsuz sağlanması, eğitimlerin artırılması ve eğitimli yayım personelinin çoğaltılması, yayımcı personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ve yayım faaliyetlerinde görselliğe daha fazla önem verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fındık, Yayım, Yayımcı, Yayımcıların sorunları.

Araştırmayı İndir

Tokat İl Merkezinde Tüketicilerin Ambalajlı Su Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma

Yazar: Murat Sayılı, Zeynep Ekmekci Bal, Bilge Gözener
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Araştırmada, Tokat ili merkez ilçedeki tüketicilerin ambalajlı su tüketim tercihleri incelenerek, tüketimlerine etki eden faktörler belirlenmiştir. Araştırmada, il merkezinde ikamet eden 272 tüketiciden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Anketler 2013 Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilmiştir. Veriler frekans ve yüzde dağılımları ile değerlendirilmiştir. Araştırmada tüketicilerin %54.04’ünün ambalajlı su tükettiği belirlenmiştir. Tüketicilerin %25.00’i arıtma cihazı kullanırken, ambalajlı su tüketenlerin de %10.88’inin arıtma cihazını kullandıkları tespit edilmiştir. Tüketicilerin yaklaşık yarısının (%48.16) ambalajlı su raporundan etkilendiği ortaya konulmuştur. Ayrıca tüketicilerin sosyo-ekonomik özellikleri ve tüketimlerini etkileyebileceği düşünülen bazı faktörler ile ambalajlı su tüketip tüketmeme durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ki-kare analizi, ambalajlı su tüketen tüketicilerin ambalajlı su tüketim tercihlerini etkileyen temel faktörleri belirlemek amacıyla ise faktör analizi yapılmıştır. Tüketicilerin ambalajlı su tüketimi konusundaki düşüncelerine yer verilen faktör analizine 23 değişken ile başlanılıp, bilinçli tüketim, reklam ve doğru tercih faktörleri altında toplanan 17 değişken ile analiz sonlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ambalajlı su tüketimi, Faktör analizi Ki-kare analizi

Araştırmayı İndir

Tokat – Merkez İlçede Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyetleri Üzerine Ekonomik Krizin Etkilerinin Saptanması

Yazar: Faruk Adıgüzel, Murat Sayılı
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Çiftçilerin kırsal kesimde dağınık yasamaları, alıcı ve satıcılar karsısında güçsüz olmaları, küçük üreticilerin üretim girdilerini uygun koşullarda temin edebilmeleri ve ürünlerini uygun fiyattan satabilmeleri yani ekonomik ve mesleki çıkarlarını korumak gibi amaçlar, üreticileri meslek odaları, kooperatifler, sendikalar, dernekler gibi farklı amaçlı örgütler kurmaya itmiştir. Tarımsal kooperatifler, çiftçiye sağladığı ekonomik yararlar yanında, yöresel ve bölgesel kalkınmada önemli görevler üstlenmektedirler. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ortaklarına uygun koşullarda kredi sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. TKK ortakları ile tasarruf sahipleri veya kredi kuruluşları arasında aracılık yaparak, ortaklarına ucuz kredi sağlamaya çalışan kuruluşlardır. Tarım sektörüne her türlü kredi olanağı ile girdi sağlayan TKK’nin küresel ekonomik krizden etkilenme durumları önem arz etmektedir. Çalışmanın ana materyalini, ekonomik krizden etkilendiği düşünülen yaklaşık 2000 ortağı bulunan Tokat İli Merkez İlçede hizmet veren 7 adet TKK yetkilileri ile yapılan anket çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu elde edilecek birincil nitelikli veriler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ekonomik krizin kooperatif personel sayılarını, kooperatiflerin mali durumlarını, ortak sayılarını, kooperatif tarafından kullandırılan ayni ve nakdi kredileri, kredilerin geri dönme durumunu, kredi limitlerini, kredi faiz oranlarını etkileme durumu irdelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca birim kooperatif düzeyinde kooperatif yetkililerinin kriz dönemlerine ilişkin alabildikleri tedbirler tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, tarım kredi kooperatifi, Tokat-Merkez İlçe

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Önemli Tarla Ürünlerinde Risk Analizleri ve Belirsizliğe Karşı Alınacak Önlemler

Yazar: Murat Sayılı, Meral Uzunöz
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal İşletmecilik

Araştırmayı İndir

Çiftçilerin Arazi Toplulaştırması Konusundaki Davranışlarının Belirlenmesi:Samsun İli Bafra İlçesi Örneği

Yazar: Bilge Gözener, Murat Sayılı, Emre Mollaoğlu
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım Hukuku
Özet
Tarımdaki yapısal bozuklukların, verimi azaltıcı etkisi bulunduğu gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Bu nedenle tarımsal bünyenin ıslah edilmesi hususu ön plana çıkmaktadır. Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin tamamı geniş anlamda “arazi toplulaştırması veya arazi düzenlemesi” adı verilen hizmetler kapsamı dâhilinde bulunmaktadır. Bu araştırma, Samsun İli Bafra Ovası Sol Sahil Toplulaştırma Projesi kapsamında toplulaştırması biten üç köyde üreticilerin davranışlarının belirlenmesi için yapılmıştır. Araştırmanın ana materyalini Samsun İli Bafra ilçesinde arazi toplulaştırmasına katılan Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi ile belirlenmiş 108 çiftçiden anket yolu ile elde edilmiş veriler oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, Ki-kare, Bafra Ovası

Araştırmayı İndir

Ekonomik Krizinin Tokat İli Kazova Yöresindeki Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri

Yazar: Murat Sayılı, Faruk Adıgüzel, A.Musa Büyükköroğlu
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Tarım, üstü açık bir fabrika olarak kabul edilmekte olup birçok risk ve belirsizlikler ile karsıyadır. Aynı zamanda bu sektörde (özellikle sulu tarımda) tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak amacıyla yoğun bir girdi kullanımı söz konusudur. Ekonomik kriz durumlarında girdilerin fiyatlarının değişmesi, girdileri zamanında bulabilme, ekonomik şartlar ölçüsünde bunları istenilen kadar satın alabilme ve kullanabilme gibi durumlar değişkenlik göstermektedir. Yapılan araştırma ile, geçen yıllarda yaşanan ve etkisi az da olsa devam eden ekonomik krizin, Tokat ili Kazova Yöresindeki tarımsal üretim üzerine etkileri tespit edilmiştir. Araştırmadaki veriler yöredeki 74 adet tarım işletmesinden anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, ekonomik krizin genellikle; sulu arazi miktarı, traktör sayısı, traktör ve diğer alet-makine kullanımı, ekilen arazi miktarı, seyahat sayısı, tasarruf miktarı, gelecek yılki tarımsal üretim alanı, kullanılan girdi miktarı, çalıştırılan yabancı işgücü sayısı, hayvan varlığı, kredi kullanımı, ürün fiyatı, ürünün satış sekli ve vadesi, ve ürün bedellerinin ödenmesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Üreticilere göre ekonomik krizin etkisi devam etmekte olup, ekonomik kriz nedeniyle değişik mallar sattıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, tarım işletmesi, Tokat ili

Araştırmayı İndir

Türkiye’de 1986 Yılından Sonra Tütün’de Uygulanan Alım Sistemlerinin Karadeniz Bölgesi Tütüncülüğüne Yaptığı Etkilerin İncelenmesi

Yazar: Kemal Esengün,Murat Sayılı
Yıl: 1996
Yayım Yeri: 2.Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer

Araştırmayı İndir