Gelir Düzeyine Göre Süt Tüketiminde Tüketici Davranışları: Samsun İli Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Osman Kılıç, Murat Emir, Gamze Aydın
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Süt tüketimi, başta tüketici alışkanlığı olmak üzere gelir ve çevre gibi çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Bu araştırmada, Samsun ilinde yaşayan ailelerin süt tüketimindeki satın alma davranışlarının ve tüketim eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 384 haneden anket yoluyla toplanan veriler analiz edilmiştir. Aileler, gelir düzeyleri dikkate alınarak beş eşit gruba ayrılmıştır. Araştırma sonuçları, ailelerin ortalama “1951 aylık gelire sahip olduğunu ve bu gelirin yaklaşık %20’sini mutfak harcamasında kullandıklarını ortaya koymuştur. İncelenen ailelerin %98’i açık veya kapalı sütten birini tüketirken hiç süt tüketmeyen ailelerin oranı sadece %2’dir. Ailelerin büyük çoğunluğu kapalı sütün açıkta satılan süte oranla daha sağlıklı olduğunu belirtmiştir. Kişi başına aylık kapalı süt tüketimi 240 gramdır. Kapalı süt satın almada süpermarket ve marketler daha çok tercih edilmektedir. Ailelerin kapalı süt tüketim sıklığı ile kapalı süt tüketim miktarı, gelir durumu ve ikamet yeri arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Süt, hanehalkı, tüketici davranışları, Samsun
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Üretimi ve Ticareti: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar: Murat Emir, Hasan Oğuz Karadağ, Fatih Ege, Vedat Ceyhan
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Dünya balıkçılık üretimi son yıllarda giderek artmıştır. Kültür balığı yetiştiriciliği sektöründeki gelişmeler bu artışta itici güç olmuştur. Kültür balığı yetiştiriciliğinde en önemli girdi olan balık yeminin üretiminde temel ham madde balık unu ve yağıdır. Bu sebeple balık unu ve yağı üretimi kültür balıkçılığının gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de balık unu ve yağı üretim ve ticaretini incelemek, balık unu ve yağı üreten işletmelerinin mevcut durumu ile sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmanın ana materyalini Türkiye’de balık unu ve yağı üreten 12 işletmeden anket yoluyla elde edilen veriler ile sektöre ilişkin makro seviyedeki veriler oluşturmuştur. Araştırma sonuçları sektörde yer alan işletmeler arasındaki yoğun rekabetin balık unu ve yağı üretiminde temel hammadde olan hamsinin tedariki aşamasında başladığını göstermiştir. İncelenen işletmeler balık avcılarına sezon başlangıcında yaptıkları anlaşmalar ile önceki yıl performanslarına göre avans vererek hammaddeyi garanti altına almaya çalışmaktadırlar. Araştırmada bir ton hamsiden ortalama 170 kg balık unu, 120 kg balık yağı elde edildiği ve çaçada söz konusu randıman oranlarının balık unu için %14, balık yağı için %4 olduğu tespit edilmiştir. Pazarlama sorunu olmayan işletmelerin, yapacakları geri kazanım yatırımları ile atık olarak kaybedilen balık ununu azaltmaları işletmelerin etkinliklerini artırabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Balık unu, balık yağı, Türkiye.
Araştırmayı İndir

Samsun İlinde Mikro Kredinin Kullanılmasını Etkileyen Faktörler

Yazar: N. İlkay Abacı, K. Demiryürek, Ç. Yıldırım, M. Emir
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Bu araştırmanın amacı Samsun ili ve ilçelerinde (Bafra, Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık) mikro kredi kullanan kadınların mevcut durumunu, kredi ile ilgili bilinç düzeylerini, ihtiyaç duydukları bilgileri ortaya koymak ve mikro kredinin kadınlar tarafından kullanılmasını etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmada kadınların aldıkları kredi tutarları baz alınarak basit tesadüfi örnekleme yapılmış ve 132 kadın ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda mikro kredi kullanan kadınların kredi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, mikro kredi çalışanlarının tavsiyelerine ve kadınların istihdamına yönelik olarak verilen diğer kredi çeşitleri hakkında bilgiye ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Araştırmada yapısal eşitlik modeli (YEM) kullanılarak, değişkenler (kadınların mikro krediye karşı algıladıkları olumlu tutum, mikro kredi çalışanlarına ilişkin algıladıkları tutum, mikro kredi sisteminin başvuru şartlarına ilişkin algıladıkları tutum ve mikro krediyi gelecekte kullanmaya devam etme düşüncesi) arasındaki nedensel ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Hesaplanan çoklu uyum ölçütlerinden modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda mikro krediye karşı kadınların olumlu düşüncelerinin, kadınların mikro kredi kullanımı konusunda bir etkiye sahip olmadığı, ancak mikro kredi çalışanlarının samimiyetinin ve başvuru şartlarının esnekliğinin mikro kredinin kullanımı konusunda önemli bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre mikro kredi çalışanlarının, kredi alan kadınların memnuniyetine yeterli özen ve dikkat göstermesi gerekliliği önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mikrokredi, mikrokredi kullanımı, YEM, Samsun

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Arıcıların Göç Yolları, Arı Ürünleri Verimliliği Ve Fiyatları

Yazar: Murat Emir, Vedat Ceyhan
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal İşletmecilik
Özet
Bu araştırmada, Türkiye’de arıcıların bitki kaynağına göre göç yollarını, arı ürünlerinin verimliliğini ve fiyatlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri basit tesadüfi örnekleme metoduyla seçilmiş 455 arıcıdan 2012-2013 üretim yılı esas alınarak yapılan anketlerden elde edilmiştir. Monofloral özelliği ağır basan ayçiçeği, çam ve üçgül bitki kaynaklarına göre göç yolları, Coğrafi Bilgi Sistemi yardımı ile Arc GIS 9.3.v. programında haritalandırılmıştır. Göçer arıcılar, genellikle kışlatma için Akdeniz illerine, sonrasında ayçiçeği için Trakya illerine, multifloral ballar için çiçek açma zamanlarına göre çeşitli illere, en son olarak da çam balı için Muğla ve çevresine göç etmektedirler. Araştırmada, Türkiye’de koloni başına ortalama verimin balda 19.8 kg, polende 1.13 kg ve propoliste 0.16 kg olduğu saptanmıştır. Monofloral ballar arasında toptan ortalama satış fiyatında pamuk ve ayçiçeği balları 6.7 ?/kg ile en düşük değerde yer alırken, en yüksek fiyattan ise kestane balı 39.7 ?/kg satılmıştır. Tarım Bilgi Sistemi ile entegre kovan takip sistemi kurularak, konaklama yerlerinin optimum kullanımı için arı konaklama yerleri ve kapasiteleri belirlenmelidir. Ortalamanın altında bal verimliliğine sahip illerde, arıcı birliklerinin uygulamalı teknik eğitimleri artırması ve yöre özgü sorunlara yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi verimlilik artışına katkı sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göçer arıcılık, arı ürünleri, verimlilik, fiyat, coğrafi bilgi sistemi, Türkiye.

Araştırmayı İndir

Bütüncül Bir Yaklaşım İle Girişimcilik Eğitimi

Yazar: Kürşat Demiryürek, Murat Emir, Nur İlkay Abacı, Hiroko Kawamorıta, Çağatay Yıldırım, Hatice Türkten,Selime Canan, Cevahir Kaynakçı
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Yayım ve Haberleşme
Özet
Bu çalışma, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde yürütülen Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi sertifika programını konu almaktadır. Çalışmada, girişimcilik eğitimleri başlamadan önce, 9 farklı bölümde bulunanve sertifika programı kapsamına alınacak öğrencilerin girişimcilik eğitimleri öncesifikir ve görüşleri ortaya koyulmaktadır. Bu amaçla araştırmada öğrenciler ile anket çalışması yapılmış ve öğrencilerin kendilerini girişimcihissetme durumlarını etkileyen faktörler lojistik regresyon analizi ile belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin girişimcilik ile ilgili yayınları takip etmeleri, örnek aldıkları bir girişimcinin olması, işlerini yönetebileceklerini düşünme durumları ve kendilerini girişimci olabilmek için yeterli görebilmeleri girişimci olarak hissetmelerini etkilemektedir. Öğrencilerin girişimcilik konusunda farkındalıklarını artırabilmek, girişimcilik kültürlerinin yerleşmesi ve yaygınlaştırılması ile başarılı iş fikirlerinin uygulamaya aktarmalarına yardımcı olabilmelerini sağlayabilmek için üniversitelerde girişimcilik sertifika programı kapsamında eğitimler sunulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik eğitimi, İş fikri, OMÜ

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Türkiye’nin Uyumu

Yazar: Murat Emir, Kürşat Demiryürek, Gamze Aydın, Salih Can
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Son yıllarda özellikle, gelişmiş ülkelerdeki organik tarım ticareti hızla gelişmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine organik tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatını artırabilmesi için üretim ve pazarlama konularının yanında, mevzuatını da uyumlu hale getirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, AB organik tarım mevzuatında 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlükten kalkmış 2092/91 sayılı yönetmeliğin yerine yürürlüğe giren 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 sayılı yönetmeliklere Türkiye’nin uyumu ile ilgili düzenlemeleri ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle dünyadaki büyük organik tarım ithalatçısı ülkelerin çeşitli standartları belirtilmiştir. Sonrasında, AB organik tarım mevzuatındaki önemli değişimler ortaya konulmuştur. Daha sonra, Türkiye’de organik tarım mevzuatındaki tarihsel gelişmeler ve organik tarım mevzuatı incelenmiştir. Öncelikle 3 Aralık 2004’de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, sonrasında da bu kanunun uygulamalarını belirten 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümde ise, Türkiye’nin organik tarım mevzuatının AB organik tarım mevzuatına uyumu tartışılmış ve AB’nin yeni mevzuatına uyumlu olduğu tespit edilmiştir. AB’de yapılan değişikliklerin ana hedefi yönetmeliği basitleştirmek olmasına rağmen; bu hedefe ulaşıldığını söylemek güçtür.

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, uyum, mevzuat, Avrupa Birliği, Türkiye
Araştırmayı İndir