Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Üretim Ve Pazarlama Sorunları

Yazar: Mükerrem Atalay Oral, Mükerrem Göksel Akpınar
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu araştırmada Türkiye’de portakal üreticilerinin üretim ve pazarlama sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de portakal üretiminin yoğunlaştığı Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde yer alan Adana, Antalya, Mersin ve Hatay illeri araştırmanın alan kapsamı olarak dikkate alınmıştır. Çalışmada 145 portakal üreticisi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Örnek işletme seçimi tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Üretici düzeyinde elde edilen mikro verilerin analiz ve değerlendirilmesi SPSS 18.0 programında yapılmıştır. Araştırmada veri analiz yöntemi olarak Basit Tanımlayıcı İstatistikler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, portakal pazarlamasında en önemli sorun % 35,2 ile “Fiyat İstikrarsızlığı” olarak belirlenmiştir. Portakal üretiminde en önemli sorun ise, % 62,7’ile “Girdilerin Pahalılığı” olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, portakal, portakal üreticileri, Türkiye.

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Pazarlamaya Yönelik Tutumları

Yazar: Mükerrem Atalay Oral, Metin Göksel Akpınar
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu araştırmada Türkiye’de portakal üreticilerinin pazarlamaya yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de portakal üretiminin yoğunlaştığı Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde yer alan Adana, Antalya, Mersin ve Hatay illeri araştırmanın alan kapsamı olarak dikkate alınmıştır. Çalışmada 145 portakal üreticisi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Örnek işletme seçimi tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Üretici düzeyinde elde edilen mikro verilerin analiz ve değerlendirilmesi SPSS 18.0 programında yapılmıştır. Araştırmada veri analiz yöntemi olarak Basit Tanımlayıcı İstatistikler ve Likert Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Portakal pazarlamasına yönelik yargılarda 4,18 ortalama ve 1,013 standart sapma değeri ile “Üründe markalaşma ve marka değerinin önemli olduğu” ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, tutum, portakal, portakal üreticileri.

Araştırmayı İndir